Difference between revisions of "NukeNews No. 14 - POLISH"

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search
(updated)
Line 36: Line 36:
 
  0.  Tytułem wstępu
 
  0.  Tytułem wstępu
 
  1.  Słowacja: Kolejne opóźnienie w dobudowaniu EJ Mochovce
 
  1.  Słowacja: Kolejne opóźnienie w dobudowaniu EJ Mochovce
  2.  New uranium mine in central Europe?
+
  2.  Nowa kopalnia uranu w Europie Środkowej?
  3.  CZ: Will there be a nuclear fuel plant in Bystřice nad
+
  3.  Czechy: Nowy zakład produkcji paliwa jądrowego w Bystřicy nad
 
     Pernštejnem?
 
     Pernštejnem?
  4.  Revenge for successful campaign against Baltic NPP - Ecodefense
+
  4.  Akt zemsty wobec pomyślnej kampanii przeciw elektrowni jądrowej
     has been declared a "Foreign Agent"
+
     nad Bałtykiem – organizację ekologiczną ogłoszono „agentem
  5.  Please Look After This Bears Home!  - Demo in London
+
    zagranicznym“
  6.  Free the Sellafield Deer Demonstrations
+
  5.  Proszę, zaopiekuj się domem tego misia – demonstracja w Londynie
  7.  UK: Lillyhall Landfill Given the Go Ahead to Dump
+
  6.  Demonstracja: wyzwolić sarny z Sellafield
  8.  UK: Vigil at Heysham Nuclear Power Station
+
  7.  UK: Magazyn odpadów niskoaktywnych Lillyhall otrzymał zezwolenie
  9.  UK: Colourful Demonstration Outside the Committee on Radioactive
+
    na eksploatację
     Waste Management meeting in Workington
+
  8.  UK: Spotkanie wspominkowe pod elektrownią jądrową Heysham
 +
  9.  UK: kolorowa demonstracja towarzysząca spotkaniu komisji ds.
 +
     odpadów jądrowych w Workingtonie
 
  10. UK: Demonstration - Beacon of Nuclear Truth?
 
  10. UK: Demonstration - Beacon of Nuclear Truth?
 
  11. Europe at Risk – Petition to Shut Dungeness B Now
 
  11. Europe at Risk – Petition to Shut Dungeness B Now
Line 83: Line 85:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  2.  New uranium mine in central Europe?
+
  2.  Nowa kopalnia uranu w Europie Środkowej?
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Although the Czech taxpayers, with support of the European ones, in
+
  Czescy podatnicy nadal jeszcze muszą – przy wsparciu dotacji
  case there are subsidies from Brussels, still have to pay tens of
+
  europejskich z Brukseli – płacić dziesiątki miliardów koron czeskich
  billions of Czech crowns for remediation of uranium mining and
+
  za zakonserwowanie dawnych kopalni uranu i zakładów przerabiających
  processing sites in the Czech Republic over the past few decades,
+
  ten surowiec, jakie w przeszłości działały w kraju, a teraz pojawiają
  there are serious proposals for a new uranium mining project. Prime
+
  się poważne propozycje nowego projektu wydobywania uranu w Czechach.
  Minister Sobotka and Minister of Industry Mládek launched reflections
+
  Szef czeskiego rządu Sobotka wraz z ministrem ds. przemysłu i handlu
  on opening uranium deposits in Brzkov and Horní Věžnice close to Polná
+
  Mládkiem ogłosili swoje plany na otwarcie złóż zawierających ok. 3.100
  in the Jihlava region, which are expected to total 3,100 tons of
+
ton uranu w miejscowościach Brzkov i Horní Věžnice niedaleko od gminy
  uranium. In order to keep Czech uranium mining industry operating.
+
  Polná koło Jihlavy w środkowej części kraju, w celu zachowania pracy
 +
  dla czeskiego przemysłu wydobywania uranu.
 
   
 
   
  Read the complete story:
+
  Więcej informacji można znaleźć na stronach:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/New_uranium_mine_in_central_Europe%3F
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/New_uranium_mine_in_central_Europe%3F
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  3.  CZ: Will there be a nuclear fuel plant in Bystřice nad
+
  3.  Czechy: Nowy zakład produkcji paliwa jądrowego w Bystřicy nad
 
     Pernštejnem?
 
     Pernštejnem?
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The Institute of Nuclear Fuel in Prague (ÚJP Praha a.s.) plans to
+
  Instytut ds. Paliwa Jądrowego w Pradze (ÚJP Praha a.s.) zamierza
  build a nuclear fuel plant for production of nuclear fuel for VVER
+
  wybudować zakład do produkcji paliwa jądrowego dla reaktorów typu VVER
  reactors and alloying depleted uranium in Bystřice nad Pernštejnem.
+
  oraz do odlewania stopów uranu w mieście Bystřice nad Pernštejnem.
  The design capacity is 450 tons of processed uranium oxide per year
+
  Moce przerobowe zakładu powinny wynosić 450 ton opracowanego dwutlenku
  (800 fuel assemblies). So far ÚJP Praha a.s. management has not
+
  uranu w skali roku (800 kaset paliwowych). Management instytutu ÚJP
  clarified for which client a nuclear fuel plant should serve.
+
Praha na razie nie sprecyzował, do których klientów powinny trafiać
  According to the investor ÚJP Invest, s.r.o., the EIA process for the
+
  zbiory paliwowe wyprodukowane w zakładzie w Bystřicy. Jak oświadczył
  plan has been substantially completed since December 2013.
+
  inwestor - spółka ÚJP Invest, s.r.o. - proces EIA dotyczący projektu
 +
  (ocena wpływu budowy na środowisko) zakończono już w grudniu 2013
 +
roku.
 
   
 
   
Learn more:
 
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Will_there_be_a_nuclear_fuel_plant_in_Byst%C5%99ice_nad_Pern%C5%A1tejnem%3F
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Will_there_be_a_nuclear_fuel_plant_in_Byst%C5%99ice_nad_Pern%C5%A1tejnem%3F
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  4.  Revenge for successful campaign against Baltic NPP - Ecodefense
+
  4.  Akt zemsty wobec pomyślnej kampanii przeciw elektrowni jądrowej
     has been declared a "Foreign Agent"
+
     nad Bałtykiem – organizację ekologiczną ogłoszono „agentem
 +
    zagranicznym“
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  On June 16, 2014 the Russian environmental NGO Ecodefense received an
+
  Rosyjska organizacja ekologiczna Ecodefense otrzymała 16 czerwca 2014
  inspection report of the Ministry of Justice declaring the
+
  roku komunikat od ministerstwa sprawiedliwości, które ogłosiło to
  organization a "Foreign Agent". The decision was based on Ecodefense's
+
  stowarzyszenie „agentem zagranicznym“. Taką decyzję podjęło
  successful campaigning against Baltic NPP near Kaliningrad. 2013 the
+
ministerstwo na podstawie pomyślnej kampanii organizacji ekologicznej
  construction work on site had been frozen and continuation is unclear
+
przeciw elektrowni jądrowej nad Morzem Bałtyckim niedaleko od
  after intensive campaigns against the new nuclear power plant. To be
+
  Kaliningradu. W 2013 roku wstrzymano prace na budowie elektrowni – ich
  declared a "Foreign Agent" means de facto the closure of an
+
  wznowienie po intensywnej kampanii przeciw elektrowni jądrowej jest
  organization. Ecodefense interpreted the declaration a revenge for the
+
  bardzo niepewne. Ogłoszenie „agentem zagranicznym“ organizacji jest w
  successful activities against Baltic NPP.
+
  praktyce równoznaczne z jej rozwiązaniem. Zdaniem Ecodefense chodzi o
 +
  akt zemsty ze względu na sukcesy jego działań skierowanych przeciw
 +
  nadbałtyckiej elektrowni jądrowej.
 
   
 
   
  A previous inspection by the Russian authorities in spring 2013 didn't
+
  Podczas kontroli przeprowadzonej w organizacji Ecodefense przez organy
  find any indices for considering Ecodefense a "Foreign Agent". It
+
rosyjskie wiosną ubiegłego roku, nie znaleziono żadnych dowodów, które
  seems that the 2014 inspection first came to the same result but under
+
  uzasadniałyby nazywanie stowarzyszenia „agentem zagranicznym“. Do
  pressure from Moscow was changed to the final statement Ecodefense
+
takiego samego wniosku doszły organy także podczas następnej kontroli
  indeed would act as a "Foreign Agent". By definition, "Foreign Agents"
+
  na początku tego roku, jednak widocznie pod presją Moskwy były one
  are registered Russian nongovernmental organizations (NGO) undertaking
+
  zmuszone do zrewidowania wyników swojej pracy i do napisania w
  political activities with foreign support. This weak definition of the
+
konkluzji raportu kontrolnego, że organizacja jest agentem
  law practically could allow to declare many critical NGOs "Foreign
+
  zagranicznym. Zgodnie z definicją podaną w odpowiedniej ustawie,
  Agents". The law had been criticized by Russian human rights
+
  zarejestrowane rosyjskie organizacje pozarządowe są ogłaszane agentami
  organizations already since 2012, when it was introduced. Ecodefense
+
zagranicznymi w sytuacji, gdy wykonują swoje działania polityczne przy
  was one of the 11 NGOs filing a complaint against the law to the
+
  wsparciu z zagranicy. Jednak na podstawie takiej definicji można
  European Court of Human Rights in early 2013.
+
  ogłosić agentami zagranicznymi także wiele innych rosyjskich
 +
  organizacji. Przytoczona wyżej ustawa była krytykowana przez obrońców
 +
  praw człowieka już po jej uchwaleniu w 2012 roku. Wraz z 11 innymi
 +
  organizacjami pozarządowymi, Ecodefense na początku 2013 roku złożyła
 +
  pozew w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.
 
   
 
   
  Read the complete article:
+
  Cały artykuł znajduje się na:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Revenge_for_successful_campaign_against_Baltic_NPP_-_Ecodefense_has_been_declared_a_%22Foreign_Agent%22
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Revenge_for_successful_campaign_against_Baltic_NPP_-_Ecodefense_has_been_declared_a_%22Foreign_Agent%22
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  5.  Please Look After This Bears Home!  - Demo in London
+
  5.  Proszę, zaopiekuj się domem tego misia – demonstracja w Londynie
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Uranium From Peru to fuel new UK nuclear power plants? With filming
+
  Uran z Peru do eksploatacji nowych elektrowni jądrowych w Wielkiej
  for the forthcoming Paddington Bear film in full swing, the famous
+
Brytanii? Podczas gdy prace nad produkcją nowego filmu o słynnym misiu
  Paddington Bear statue in London has been the focus of campaigners on
+
  Paddington Bear idą pełną parą, to znana figura tego niedźwiadka w
  January 9th, 2014. Campaigners are highlighting the threat to Peru,
+
  Londynie stanęła 9 stycznia 2014 roku w centrum zainteresowań
  the home of the Andean Bear on which Paddington is based, from uranium
+
  aktywistów ekologicznych. W czasie swojego spotkania przypominali oni
  mining.
+
  o zagrożeniach, jakie mogą towarzyszyć wydobywaniu uranu w Peru -
 +
  kraju pochodzenia pierwowzoru misia Paddingtona.
 
   
 
   
 +
Więcej informacji:
 
  http://mariannewildart.wordpress.com/2014/01/09/please-look-after-this-bears-home/
 
  http://mariannewildart.wordpress.com/2014/01/09/please-look-after-this-bears-home/
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  6.  Free the Sellafield Deer Demonstrations
+
  6.  Demonstracja: wyzwolić sarny z Sellafield
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  February 17th locals, Animal Rights Activists and Anti Nuclear
+
  Mieszkańcy, aktywiści ochrony zwierząt i aktywiści antyatomowi
  Activists joined together to oppose the culling of roe deer trapped by
+
  wspólnie protestowali 17 stycznia 2014 roku przeciw odstrzałowi saren
  Sellafield’s new militaristic fences.
+
  złapanych w nowych strefach wojskowych otaczających elektrownię
 +
jądrową Sellafield.
 
   
 
   
 +
Więcej informacji:
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2014/02/17/free-the-sellafield-deer-demo/
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2014/02/17/free-the-sellafield-deer-demo/
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  7.  UK: Lillyhall Landfill Given the Go Ahead to Dump
+
  7.  UK: Magazyn odpadów niskoaktywnych Lillyhall otrzymał zezwolenie
 +
    na eksploatację
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Despite Demonstrations and hundreds of letters of opposition Lillyhall
+
  Pomimo demonstracji i setek listów sprzeciwu, magazyn Lillyhall
  Landfill was given the go ahead on February 26th to dump High Volumes
+
  uzyskał dnia 26 lutego 2014 roku zezwolenie na eksploatację. W
  of so called Very Low Level wastes. The media has kept this low key
+
  magazynie będą przechowywane odpady promieniotwórcze niskoaktywne.
  with little local reporting and no national reporting.
+
  Media o zasięgu ogólnopaństwowym nie chciała poświęcać uwagi na ten
 +
temat, w mediach regionalnych ukazało się tylko kilka artykułów
 +
dotyczących tej problematyki.
 
   
 
   
 +
Więcej informacji:
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2014/02/26/radioactive-waste-dump-is-born-without-fanfare-or-fuss-the-banality-of-evil/
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2014/02/26/radioactive-waste-dump-is-born-without-fanfare-or-fuss-the-banality-of-evil/
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2014/03/07/criminal-activity-of-landfill-operators-at-lillyhall/
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2014/03/07/criminal-activity-of-landfill-operators-at-lillyhall/
Line 183: Line 202:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  8.  UK: Vigil at Heysham Nuclear Power Station
+
  8.  UK: Spotkanie wspominkowe pod elektrownią jądrową Heysham
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Radiation Free Lakeland joined with other groups in a Vigil on 8th
+
  Stowarzyszenie „Radiation Free Lakeland“ wraz z innymi grupami wzięło
  March for Fukushima to remember the victims of the ongoing disaster
+
  udział w dniu 8 marca 2014 w spotkaniu wspominkowym na cześć ofiar
  and call for a halt to nuclear at Heysham and elsewhere. Organiser Mo
+
awarii w japońskiej elektrowni jądrowej Fukushima. Przedstawiciele
  Kelly from Lancaster graphically illustrated how high a 5 metre storm
+
stowarzyszeń domagali się podczas spotkania zakończenia
  surge would be higher that the military style fences around the
+
  wykorzystywania energii jądrowej w Heysham i innych miejscach
  plant!
+
Królestwa Zjednoczonego. Organizacja Mo Kelly z Lancastera
 +
  przedstawiła w postaci wykresu, jak wysoko sięgałaby 5-metrowa fala
 +
  burzowa powyżej płotu zbudowanego przez wojsko dookoła elektrowni
 +
  jądrowej.
 
   
 
   
 +
Więcej informacji:
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2014/03/09/heysham-fukushima-vigil/
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2014/03/09/heysham-fukushima-vigil/
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  9.  UK: Colourful Demonstration Outside the Committee on Radioactive
+
  9.  UK: kolorowa demonstracja towarzysząca spotkaniu komisji ds.
     Waste Management meeting in Workington
+
     odpadów jądrowych w Workingtonie
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  International Authority on Nuclear Safety says "Its always the
+
  Międzynarodowy Urząd Bezpieczeństwa Jądrowego twierdzi, iż: „jest to
  technology that lets us down". Quite – thats what we think about the
+
  zawsze technika, która zawodzi“. To jest dokładnie to, co myślimy o
  plan to use previously unused and scientifically impossible to predict
+
planie na wykorzystanie dotąd niewypróbowanych, a zatem
  "engineered barriers" 1000 metres underground with geology as the last
+
  nieprzewidywalnych barier technicznych 1.000 metrów pod powierzchnią
  line of defence when the barriers inevitably deteriorate. The
+
  – z geologią będącą ostatnim wałem obronnym w chwili, gdy zawiodą
  government is keen to show that "steady progress is being made in the
+
  wszystkie pozostałe bariery. Dla rządu ważne jest, aby pokazać
  implementation of geological disposal working within the underpinning
+
  „nieustanny postęp technologiczny w realizacji likwidacji
  principles of voluntarism and partnership with local communities".
+
  geologicznej“, przy czym podkreśla, jak ważne są rzekome zasady
  WE SAID NO AGAIN AND AGAIN AND AGAIN
+
  dobrowolności i partnerstwa z lokalną społecznością.
 +
  MY POWIEDZIELIŚMY - NIE i nadal tak mówimy i będziemy mówić.
 
   
 
   
 +
Więcej informacji:
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2014/05/01/its-always-the-technology-that-lets-us-down-says-international-authority-on-nuclear-safety/
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2014/05/01/its-always-the-technology-that-lets-us-down-says-international-authority-on-nuclear-safety/
 
   
 
   

Revision as of 16:46, 14 August 2014


NukeNews: Czech | English | Finnish | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
* NukeNews #14 - Serwis informacyjny z dziedziny antyatomu *
************************************************************

SORRY! Not all parts of this newsletter have been translated into
Polish, as we didn't have enough translation support. Please help us
to change this! Tell us if you can help with translation of the
NukeNews into Polish!
 
----------------------------------------------------------------------
0. Tytułem wstępu
----------------------------------------------------------------------
Witamy na łamach 14 wydania Nuke News – wielojęzykowego newslettera,
wydawanego przez Nuclear Heritage Network. Wraz z aktualnym numerem
obchodzimy także trzecie urodziny newslettera, którego wydawanie
rozpoczęliśmy w ramach projektu międzynarodowego w dniu 6 czerwca 2011
roku, w trzy miesiące po serii wybuchów w japońskiej elektrowni
jądrowej Fukushima.

W aktualnym numerze przynosimy Państwu informacje na temat kampanii
solidarności z naszymi przyjaciółmi w Rosji, stawiącymi czoła
prześladowaniom ze strony państwa, które uważa ich za „agentów
zagranicznych“. O dwóch aktualnych przypadkach przynosimy informacje w
niniejszym newsletterze. Prosimy o pomóc w rozpowszechnianiu
informacji, aby jak najwięcej wesprzeć aktywistów rosyjskich.

Ponadto zapraszamy Państwa do dużego międzynarodowego letniego obozu
antyatomowego, który będzie miał miejsce w sierpniu na północy Niemiec
– więcej szczegółów poniżej. W niniejszym numerze można się zapoznać
także z nowościami dotyczącymi elektrowni jądrowych oraz problematyki
zużytego paliwa jądrowego, przede wszystkim w Europie Wschodniej i
Wielkiej Brytanii.


----------------------------------------------------------------------
Zawartość aktualnego wydania NukeNews #14
----------------------------------------------------------------------
0. Tytułem wstępu
1. Słowacja: Kolejne opóźnienie w dobudowaniu EJ Mochovce
2. Nowa kopalnia uranu w Europie Środkowej?
3. Czechy: Nowy zakład produkcji paliwa jądrowego w Bystřicy nad
  Pernštejnem?
4. Akt zemsty wobec pomyślnej kampanii przeciw elektrowni jądrowej
  nad Bałtykiem – organizację ekologiczną ogłoszono „agentem
  zagranicznym“
5. Proszę, zaopiekuj się domem tego misia – demonstracja w Londynie
6. Demonstracja: wyzwolić sarny z Sellafield
7. UK: Magazyn odpadów niskoaktywnych Lillyhall otrzymał zezwolenie
  na eksploatację
8. UK: Spotkanie wspominkowe pod elektrownią jądrową Heysham
9. UK: kolorowa demonstracja towarzysząca spotkaniu komisji ds.
  odpadów jądrowych w Workingtonie
10. UK: Demonstration - Beacon of Nuclear Truth?
11. Europe at Risk – Petition to Shut Dungeness B Now
12. Slovenia: Owner of Krsko NPP with plans for 2nd reactor, though
  no political + public decision has been made yet
13. 2015 Cancer Congress - An aspect of stopping nuclear power
14. Germany: Invitation for joint autumn campaign on nuclear waste
  misery
15. Russian human rights activists under pressure
16. Solidarity with the persecuted groups in Russia
17. Nuclear Heritage Network related anti-nuclear summer camps
18. Upcoming events
19. About NukeNews


----------------------------------------------------------------------
1. Słowacja: Kolejne opóźnienie w dobudowaniu EJ Mochovce
----------------------------------------------------------------------
Premier Słowacji Robert Fico poinformował w ramach tzw. Europejskiego
Forum Atomowego, że prace związane z zakończeniem budowy trzeciego i
czwartego bloku elektrowni jądrowej Mochovce będą opóźnione.
Oświadczył, że nie będzie możliwe dotrzymanie planowanego terminu
dobudowania bloku trzeciego, który miał stanąć już w tym roku. W tej
chwili przewiduje się, że blok 3 elektrowni jądrowej zostanie oddany
do eksploatacji pod koniec 2016 lub na początku 2017 roku. Jednak na
początku prac budowlanych planowano uruchomienie bloku 3 w 2012 roku,
a bloku 4 w 2013 roku.

Projekt dobudowania słowackiej elektrowni boryka się także z
problemami finansowymi, gdyż planowane koszty budowy wzrosły z
początkowych 2,8 miliardów eur do obecnych 3,8 mld.

Więcej informacji:
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/321036-fico-dostavba-mochoviec-sa-neunosne-predlzuje/


----------------------------------------------------------------------
2. Nowa kopalnia uranu w Europie Środkowej?
----------------------------------------------------------------------
Czescy podatnicy nadal jeszcze muszą – przy wsparciu dotacji
europejskich z Brukseli – płacić dziesiątki miliardów koron czeskich
za zakonserwowanie dawnych kopalni uranu i zakładów przerabiających
ten surowiec, jakie w przeszłości działały w kraju, a teraz pojawiają
się poważne propozycje nowego projektu wydobywania uranu w Czechach.
Szef czeskiego rządu Sobotka wraz z ministrem ds. przemysłu i handlu
Mládkiem ogłosili swoje plany na otwarcie złóż zawierających ok. 3.100
ton uranu w miejscowościach Brzkov i Horní Věžnice niedaleko od gminy
Polná koło Jihlavy w środkowej części kraju, w celu zachowania pracy
dla czeskiego przemysłu wydobywania uranu.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/New_uranium_mine_in_central_Europe%3F


----------------------------------------------------------------------
3. Czechy: Nowy zakład produkcji paliwa jądrowego w Bystřicy nad
  Pernštejnem?
----------------------------------------------------------------------
Instytut ds. Paliwa Jądrowego w Pradze (ÚJP Praha a.s.) zamierza
wybudować zakład do produkcji paliwa jądrowego dla reaktorów typu VVER
oraz do odlewania stopów uranu w mieście Bystřice nad Pernštejnem.
Moce przerobowe zakładu powinny wynosić 450 ton opracowanego dwutlenku
uranu w skali roku (800 kaset paliwowych). Management instytutu ÚJP
Praha na razie nie sprecyzował, do których klientów powinny trafiać
zbiory paliwowe wyprodukowane w zakładzie w Bystřicy. Jak oświadczył
inwestor - spółka ÚJP Invest, s.r.o. - proces EIA dotyczący projektu
(ocena wpływu budowy na środowisko) zakończono już w grudniu 2013
roku.

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Will_there_be_a_nuclear_fuel_plant_in_Byst%C5%99ice_nad_Pern%C5%A1tejnem%3F


----------------------------------------------------------------------
4. Akt zemsty wobec pomyślnej kampanii przeciw elektrowni jądrowej
  nad Bałtykiem – organizację ekologiczną ogłoszono „agentem
  zagranicznym“
----------------------------------------------------------------------
Rosyjska organizacja ekologiczna Ecodefense otrzymała 16 czerwca 2014
roku komunikat od ministerstwa sprawiedliwości, które ogłosiło to
stowarzyszenie „agentem zagranicznym“. Taką decyzję podjęło
ministerstwo na podstawie pomyślnej kampanii organizacji ekologicznej
przeciw elektrowni jądrowej nad Morzem Bałtyckim niedaleko od
Kaliningradu. W 2013 roku wstrzymano prace na budowie elektrowni – ich
wznowienie po intensywnej kampanii przeciw elektrowni jądrowej jest
bardzo niepewne. Ogłoszenie „agentem zagranicznym“ organizacji jest w
praktyce równoznaczne z jej rozwiązaniem. Zdaniem Ecodefense chodzi o
akt zemsty ze względu na sukcesy jego działań skierowanych przeciw
nadbałtyckiej elektrowni jądrowej.

Podczas kontroli przeprowadzonej w organizacji Ecodefense przez organy
rosyjskie wiosną ubiegłego roku, nie znaleziono żadnych dowodów, które
uzasadniałyby nazywanie stowarzyszenia „agentem zagranicznym“. Do
takiego samego wniosku doszły organy także podczas następnej kontroli
na początku tego roku, jednak widocznie pod presją Moskwy były one
zmuszone do zrewidowania wyników swojej pracy i do napisania w
konkluzji raportu kontrolnego, że organizacja jest agentem
zagranicznym. Zgodnie z definicją podaną w odpowiedniej ustawie,
zarejestrowane rosyjskie organizacje pozarządowe są ogłaszane agentami
zagranicznymi w sytuacji, gdy wykonują swoje działania polityczne przy
wsparciu z zagranicy. Jednak na podstawie takiej definicji można
ogłosić agentami zagranicznymi także wiele innych rosyjskich
organizacji. Przytoczona wyżej ustawa była krytykowana przez obrońców
praw człowieka już po jej uchwaleniu w 2012 roku. Wraz z 11 innymi
organizacjami pozarządowymi, Ecodefense na początku 2013 roku złożyła
pozew w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

Cały artykuł znajduje się na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Revenge_for_successful_campaign_against_Baltic_NPP_-_Ecodefense_has_been_declared_a_%22Foreign_Agent%22


----------------------------------------------------------------------
5. Proszę, zaopiekuj się domem tego misia – demonstracja w Londynie
----------------------------------------------------------------------
Uran z Peru do eksploatacji nowych elektrowni jądrowych w Wielkiej
Brytanii? Podczas gdy prace nad produkcją nowego filmu o słynnym misiu
Paddington Bear idą pełną parą, to znana figura tego niedźwiadka w
Londynie stanęła 9 stycznia 2014 roku w centrum zainteresowań
aktywistów ekologicznych. W czasie swojego spotkania przypominali oni
o zagrożeniach, jakie mogą towarzyszyć wydobywaniu uranu w Peru -
kraju pochodzenia pierwowzoru misia Paddingtona.

Więcej informacji:
http://mariannewildart.wordpress.com/2014/01/09/please-look-after-this-bears-home/


----------------------------------------------------------------------
6. Demonstracja: wyzwolić sarny z Sellafield
----------------------------------------------------------------------
Mieszkańcy, aktywiści ochrony zwierząt i aktywiści antyatomowi
wspólnie protestowali 17 stycznia 2014 roku przeciw odstrzałowi saren
złapanych w nowych strefach wojskowych otaczających elektrownię
jądrową Sellafield.

Więcej informacji:
https://mariannewildart.wordpress.com/2014/02/17/free-the-sellafield-deer-demo/


----------------------------------------------------------------------
7. UK: Magazyn odpadów niskoaktywnych Lillyhall otrzymał zezwolenie
  na eksploatację
----------------------------------------------------------------------
Pomimo demonstracji i setek listów sprzeciwu, magazyn Lillyhall
uzyskał dnia 26 lutego 2014 roku zezwolenie na eksploatację. W
magazynie będą przechowywane odpady promieniotwórcze niskoaktywne.
Media o zasięgu ogólnopaństwowym nie chciała poświęcać uwagi na ten
temat, w mediach regionalnych ukazało się tylko kilka artykułów
dotyczących tej problematyki.

Więcej informacji: 
https://mariannewildart.wordpress.com/2014/02/26/radioactive-waste-dump-is-born-without-fanfare-or-fuss-the-banality-of-evil/
https://mariannewildart.wordpress.com/2014/03/07/criminal-activity-of-landfill-operators-at-lillyhall/


----------------------------------------------------------------------
8. UK: Spotkanie wspominkowe pod elektrownią jądrową Heysham
----------------------------------------------------------------------
Stowarzyszenie „Radiation Free Lakeland“ wraz z innymi grupami wzięło
udział w dniu 8 marca 2014 w spotkaniu wspominkowym na cześć ofiar
awarii w japońskiej elektrowni jądrowej Fukushima. Przedstawiciele
stowarzyszeń domagali się podczas spotkania zakończenia
wykorzystywania energii jądrowej w Heysham i innych miejscach
Królestwa Zjednoczonego. Organizacja Mo Kelly z Lancastera
przedstawiła w postaci wykresu, jak wysoko sięgałaby 5-metrowa fala
burzowa – powyżej płotu zbudowanego przez wojsko dookoła elektrowni
jądrowej.

Więcej informacji:
https://mariannewildart.wordpress.com/2014/03/09/heysham-fukushima-vigil/


----------------------------------------------------------------------
9. UK: kolorowa demonstracja towarzysząca spotkaniu komisji ds.
  odpadów jądrowych w Workingtonie
----------------------------------------------------------------------
Międzynarodowy Urząd Bezpieczeństwa Jądrowego twierdzi, iż: „jest to
zawsze technika, która zawodzi“. To jest dokładnie to, co myślimy o
planie na wykorzystanie dotąd niewypróbowanych, a zatem
nieprzewidywalnych barier technicznych 1.000 metrów pod powierzchnią
– z geologią będącą ostatnim wałem obronnym w chwili, gdy zawiodą
wszystkie pozostałe bariery. Dla rządu ważne jest, aby pokazać
„nieustanny postęp technologiczny w realizacji likwidacji
geologicznej“, przy czym podkreśla, jak ważne są rzekome zasady
dobrowolności i partnerstwa z lokalną społecznością.
MY POWIEDZIELIŚMY - NIE – i nadal tak mówimy i będziemy mówić.

Więcej informacji:
https://mariannewildart.wordpress.com/2014/05/01/its-always-the-technology-that-lets-us-down-says-international-authority-on-nuclear-safety/


----------------------------------------------------------------------
10. UK: Demonstration - Beacon of Nuclear Truth?
----------------------------------------------------------------------
On May 30th, 2014 members of Radiation Free Lakeland and Save the
Sellafield Deer went along to set up their own exhibition outside the
new propaganda vehicle for Sellafield. Around 250 people stopped to
chat about the real Sellafield Story, to take leaflets and to look at
our exhibition illustrating the vicious nuclear cycle from uranium
mining to geological dumping.

https://mariannewildart.wordpress.com/2014/05/31/the-beacon-protest-yesterday/
http://www.theecologist.org/reviews/2434605/beacon_of_nuclear_truth.html


----------------------------------------------------------------------
11. Europe at Risk – Petition to Shut Dungeness B Now
----------------------------------------------------------------------
The people of Europe assume that safety limits are there to keep
people safe. Not so in the case of Dungeness B nuclear plant (UK)
which is now run by Électricité de France. Graphite bricks in the
Dungeness B reactor are cracking and starting to lose weight due to
bombardment of radiation. The graphite is about to breach safety
levels and the Office for Nuclear Regulation (ONR) would have had to
prosecute or even shut down the plant. But instead, the regulators are
considering a request from EDF energy, to simply airbrush away the
safety limits.

https://mariannewildart.wordpress.com/2014/06/12/europe-at-risk-shut-dungeness-b-now/


----------------------------------------------------------------------
12. Slovenia: Owner of Krsko NPP with plans for 2nd reactor, though
  no political + public decision has been made yet
----------------------------------------------------------------------
Regardles of the fact, that there has been no political and public
decision, whether we as a country want to have another nuclear
reactor, and the fact, that we don't have a coherent and comprehensive
energy strategy that would include or exclude a new power reactor (new
energy concept/strategy will be produced in the optimal scenario in no
less than 2 years), the owner of the Krsko NPP is planning their
project for the second nuclear reactor in Krsko. They have already
spent more than 10 million EUR on various researches and studies for
the second reactor, although they don't know if they will implement
the project or not.

Currently there are too many obstacles (political - preliminary
elections in July 2014, financial - rising costs of the nuclear
projects worldwide, ...) for the implementation, but they hold their
project on stand-by, ready to start with it when the time will be
right. For that reason their priority now is to prolong the life time
of Krsko NPP for 20 years (from 2023 to 2043).


----------------------------------------------------------------------
13. 2015 Cancer Congress - An aspect of stopping nuclear power
----------------------------------------------------------------------
"Life through knowledge" is the slogan of the Bavarian organization
"Krebsgesellschaft" (cancer society). Science deals with
quanta-healing and the role of different cells in the brain: is the
healing of cancer left behind or is it suppressed by big profit
interests? - The later option came back to my mind when I spoke to an
Italian friend who heard a story about a molecule with healing effects
and this was later completely decomposed in a way with no alternative
but keeping the experimental procedures going - a live and let die
mentality. In addition to this point comes the contract between the
International Atomic Energy Agency (IAEA) and the World Health
Organisation (WHO) which ties the one side leaving us uninformed if it
doesn't fit into a world of fossil energy.

Read more:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/2015_Cancer_Congress_-_An_aspect_of_stopping_nuclear_power


----------------------------------------------------------------------
14. Germany: Invitation for joint autumn campaign on nuclear waste
  misery
----------------------------------------------------------------------
Despite the general criticism of the Nuclear Waste Commission, many
people talk with and about the Commission and not about the nuclear
waste as such. We want to change that!

The joint preparation of the Nuclear Waste Inventory in the past year
has created a technically substantiated and widely acclaimed framework
for the nuclear waste discussion. We propose as the next step to
actively trigger ourselves the public discussion with a joint campaign
in autumn 2014 and invite to a 1st nationwide campaign meeting on
Saturday, July 19, 11 AM in Göttingen at DGB, Weendener Landstr. 6.

read the complete article:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Germany:_Invitation_for_joint_autumn_campaign_on_nuclear_waste_misery


----------------------------------------------------------------------
15. Russian human rights activists under pressure
----------------------------------------------------------------------
Friends of us, human rights activists from Murmansk, Russia, who are
also involved to the Nuclear Heritage Network, joined actions,
projects and contributed practically to our international anti-nuclear
work, are currently faced to pressure by authorities. Their
organization "Humanistic Youth Movement" (GDM) is accused to act as
"foreign agent" as they receive funding from abroad and their
activities are considered "political" by the prosecutor. This status
would cause the closure of the organization as it is practically
impossible to continue work with that label. The case was forced by
the Russian secret service FSB, although in an earlier inspection by
the Ministry of Justice the final reports stated there was no
indication to consider GDM a "foreign agent". On July 8, 2014 they
will have the public hearing in the Murmansk District Court.

In Germany, a solidarity campaign has been started to spread the word
about the case, and also to support other concerned NGOs in Russia
like Ecodefense which was declared a "foreign agent" in the middle of
June. We also want to collect money to support the legal costs like
lawyers, court costs and fines that these NGOs are posed to. Please
support our Russian friends with solidarity statements, articles or
financial contributions.

  bank account: Spenden & Aktionen 
  purpose: "Soli Russland"
  IBAN: DE29 5139 0000 0092 8818 06 
  BIC: VBMHDE5FXXX 
  bank: Volksbank Mittelhessen

Learn more:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Russian_human_rights_activists_under_pressure

Call-out for solidarity (German):
http://russlandantirep.blogsport.de/aufruf/


----------------------------------------------------------------------
16. Solidarity with the persecuted groups in Russia
----------------------------------------------------------------------
Two solidarity campaigns have been started to support NGOs affected by
the latest persecution under the "foreign agent" law in Russia. In
Germany a campaign informs about the repression and political
background, collects donations for the affected groups, spreads the
word about concrete cases and activates groups to express their
solidarity. Currently they focus on the persecution of "Humanistic
Youth Movement" (GDM) and the already as "foreign agent" declared
"Ecodefense. Additionally an international solidarity campaign has
been initiated by anti-nuclear activists demanding Ecodefense's
acquittal of the "foreign agent" stigmatization in a multi-lingual
appeal.     

Since some time progressive Russian groups and activists are under
oppression by the state's authorities. With the "foreign agent" and
"extremism" laws instruments have been created to suppress and
eliminate organizations and movements being critical to the state, but
also any others bothering the political powers. In this context legal
organizations de facto get prohibited if they are classified "foreign
agents", because under these circumstances the continuation of work is
almost impossible. With vague accusations of extremism even
individuals who made critical statements were threatened with
perennial imprisonment and virtually vanished into thin air.
Environmental and human rights groups as well as other progressive
organizations shall be stigmatized spies and discredited publicly.

Read the complete article:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Solidarity_with_the_persecuted_groups_in_Russia

Solidarity campaigns:
http://russlandantirep.blogsport.de
http://www.dianuke.org/international-appeal-in-solidarity-with-russian-anti-nuke-group-ecodefense-declared-foreign-agent/


----------------------------------------------------------------------
17. Nuclear Heritage Network related anti-nuclear summer camps
----------------------------------------------------------------------
You are invited to join this year's Nuclear Heritage Network related
anti-nuclear camps in August. First, the annual Nuclear Heritage
Network Gathering will take place from August 4-8 near Kiel in
northern Germany. It's aim is to develop and strengthen the
international network of anti-nuclear activists and the tools to
support activists against atomic power. In the same place afterwards
the big anti-nuclear summer camp will take place from August 9-16
inviting people of any age, families, activists and organizer to offer
and participate in workshops, lectures and actions. Main action days
will be August 10 and 14. Eventually, we will have a specific NukeNews
Mini Camp near Kaplice in Czech Republic from August 25-30 where we
will discuss the NukeNews newsletter system, challenges we had with
some language versions and perspectives to extend the languages and
topics we cover.

More information:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/International_Anti-nuclear_Camp_near_Kiel
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_mini_camp_in_the_Czech_Republic


----------------------------------------------------------------------
18. Upcoming events
----------------------------------------------------------------------
(just an extract, tell us your events for the next newsletter)
more events: http://upcoming.nuclear-heritage.net

Please feel free to send us your local and international events for
this website and the NukeNews!


03/08/14 1.30 PM: Hiroshima and Nagasaki remembrance rally at uranium
          enrichment facility in Gronau (D)
04/08/14-08/08/14: Nuclear Heritage Network gathering near Kiel (D)
09/08/14:     Actions against nuclear weapons at AWE Aldermaston
          & AWE Burghfield (UK)
09/08/14-16/08/14: International Anti-nuclear Camp near Kiel (D)
16/08/14-24/08/14: Lausitzcamp on energy topics & against open pit
          coal mining in the Lausitz region (D)
20/08/14-24/08/14: Anti-nuclear mini camp near Kaplice (CZ)
22/08/14-24/08/14: solar festival in Peckwitz (D)
30/08/14:     anti nuke bloc NATO SUMMIT in Newport (UK)
30/08/14 at 11 AM: nuclear waste conference at Volkshochschule,
          Wilhelmshöher Allee 19-21, in Kassel (D)
04/09/14-17/09/14: Energiewende Festival in Rubigen near Bern (CH)
08/09/14:     nuclear waste commission meeting at Bundestag in
          Berlin (D
13/09/14-17/09/14: "AFRIRPA 04" - The Fourth Regional African Congress
          of International Radiation Protection Association
          in Rabat (MA)
14/09/14-18/09/14: 2014 conference of American Nuclear Society's
          Radiation Protection & Shielding Division in
          Knoxville, TN (USA)
15/09/14-17/09/14: OECD/NEA: Constructing Memory - An International
          Conference and Debate on the Preservation of
          Records, Knowledge and Memory of Radioactive Waste
          across Generations in Verdun (F) 
21/09/14-25/09/14: Uranium Mining and Hydrogeology 2014 International
          Conference in Freiberg (D)
22/09/14-28/09/14: next working meeting of the Atomic Baltic project
          in Döbeln (D)
28/09/14-01/10/14: International Radon Symposium in Charleston, South
          Carolina (USA)
29/09/14-03/10/14: International Uranium Film Festival in Berlin (D)
23/10/14-26/10/14: "Remembering for a common future" international
          partnership conference in Krzyzowa (PL)
27/10/14-31/10/14: Radiobioassay & Radiochemical Measurements
          Conference in Knoxville, TN (USA)
29/11/14-30/11/14: uranium symposium in Niamey (RN)
01/12/14-05/12/14: International Conference on Occupational Radiation
          Protection: Enhancing the Protection of Workers -
          Gaps, Challenges and Developments in Vienna (A)
01/02/15-04/02/15: Health Physics Society 48th Midyear Topical Meeting
          in Norfolk/Virginia Beach, VA (USA)
2015:       Probably Castor transport of high level radioactive
          waste from Sellafield (UK) and of intermediate
          level radioactive waste from La Hague (F) to
          Gorleben (D) and protests
01/09/15-30/11/15: (estimated) main hearing on the Environmental Court
          on SKB's application to build KBS3 final nuclear
          waste repository at District Court in Nacka (S)


http://castor.de/php/termine/termine.php
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/1815-wool-against-weapons
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/International_Anti-nuclear_Camp_near_Kiel
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_mini_camp_in_the_Czech_Republic
https://www.facebook.com/events/535370296568820/
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://www.energiewendefestival.ch
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://afrirpa04.com/wp-content/uploads/2013/07/AFRIRPA04-First-Announcement1.pdf
http://www.rpsd2014.org
http://www.nonuclear.se/en/kalender/oecd-nea20140915-17verdun
http://tu-freiberg.de/umh-vii-2014
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Threats_In_The_Baltic_Sea_Region/Working_meetings/Fifth_meeting
http://internationalradonsymposium.org
http://www.uraniumfilmfestival.org
http://www.rrmc.co
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://www-pub.iaea.org/iaeameetings/46139/orpconf2014
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2014
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling-md


----------------------------------------------------------------------
19. About NukeNews
----------------------------------------------------------------------
NukeNews is a multilingual newsletter of the Nuclear Heritage Network
to reflect the activities, topics and struggles of anti-nuclear
activists. The articles are written and translated by activists,
additionally to their usual anti-nuclear activities. No- one is paid
for that work, as we want to provide resources like this information
system to the anti-nuclear struggle as independent as possible.

Your contributions to the next issue of the NukeNews are welcome.
Send them via email to "news AT NukeNews.nuclear-heritage.net". It
should be brief information in English of not more than one paragraph,
including a concise headline and an optional link to a webpage
providing more information. Deadline for the 15th issue of the
NukeNews will be 14th of September, 2014.

Spread the word and learn more about the NukeNews:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET