Difference between revisions of "NukeNews No. 14 - POLISH"

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search
(updated)
(updated)
Line 49: Line 49:
 
  9.  UK: kolorowa demonstracja towarzysząca spotkaniu komisji ds.
 
  9.  UK: kolorowa demonstracja towarzysząca spotkaniu komisji ds.
 
     odpadów jądrowych w Workingtonie
 
     odpadów jądrowych w Workingtonie
  10. UK: Demonstration - Beacon of Nuclear Truth?
+
  10. UK: demonstracja – sygnał dla prawdy o energii jądrowej?
  11. Europe at Risk Petition to Shut Dungeness B Now
+
  11. Europa zagrożona petycja za natychmiastowym wyłączeniem
  12. Slovenia: Owner of Krsko NPP with plans for 2nd reactor, though
+
    elektrowni jądrowej Dungeness B
     no political + public decision has been made yet
+
  12. Słowenia: operator EJ Krško planuje budowę drugiego reaktora,
 +
     chociaż nie ma decyzji polityków ani obywateli
 
  13. 2015 Cancer Congress - An aspect of stopping nuclear power
 
  13. 2015 Cancer Congress - An aspect of stopping nuclear power
 
  14. Germany: Invitation for joint autumn campaign on nuclear waste
 
  14. Germany: Invitation for joint autumn campaign on nuclear waste
Line 238: Line 239:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  10. UK: Demonstration - Beacon of Nuclear Truth?
+
  10. UK: demonstracja – sygnał dla prawdy o energii jądrowej?
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  On May 30th, 2014 members of Radiation Free Lakeland and Save the
+
  W dniu 30 maja 2014 roku członkowie stowarzyszeń „Radiation Free
  Sellafield Deer went along to set up their own exhibition outside the
+
Lakeland“ i „Save the Sellafield Deer“ postanowili urządzić swoją
  new propaganda vehicle for Sellafield. Around 250 people stopped to
+
  własną ekspozycję na zewnątrz samochodu w reakcji na oficjalną
  chat about the real Sellafield Story, to take leaflets and to look at
+
  propagandę Sellafield. Przy naszej ekspozycji zatrzymało się ok. 250
  our exhibition illustrating  the vicious nuclear cycle from uranium
+
  osób, aby wziąć sobie nasze krytyczne ulotki oraz aby porozmawiać z
  mining to geological dumping.
+
nami o prawdziwej historii z Sellafield. Poza tym zwiedzili także
 +
wystawę, która pokazywała cały łańcuch atomowy, poczynając od
 +
  wydobywania uranu aż po przechowywanie spalonego paliwa jądrowego z
 +
  elektrowni jądrowych.
 
   
 
   
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2014/05/31/the-beacon-protest-yesterday/
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2014/05/31/the-beacon-protest-yesterday/
Line 252: Line 256:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  11. Europe at Risk Petition to Shut Dungeness B Now
+
  11. Europa zagrożona petycja za natychmiastowym wyłączeniem
 +
    elektrowni jądrowej Dungeness B
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The people of Europe assume that safety limits are there to keep
+
  Ludzie w Europie żyją w przekonaniu, że limity bezpieczeństwa istnieją
  people safe. Not so in the case of Dungeness B nuclear plant (UK)
+
po to, aby zapewnić bezpieczeństwo ludzkości. To jednak nie dotyczy
  which is now run by Électricité de France. Graphite bricks in the
+
  elektrowni jądrowej Dungeness B w Wielkiej Brytanii, której operatorem
  Dungeness B reactor are cracking and starting to lose weight due to
+
  jest spółka Electricite de France (EdF). Cegły grafitowe w reaktorze
  bombardment of radiation. The graphite is about to breach safety
+
  EJ Dungeness B łamią się i pod wpływem promieniowania zaczynają tracić
  levels and the Office for Nuclear Regulation (ONR) would have had to
+
  swoją masę. Wobec tego grafit nie spełnia już norm bezpieczeństwa i
  prosecute or even shut down the plant. But instead, the regulators are
+
  urząd nadzoru jądrowego ONR powinien poddać zakład jądrowy należytym
  considering a request from EDF energy, to simply airbrush away the
+
  badaniom, albo go wręcz od razu zamknąć. Jednak urząd zamiast tego
  safety limits.
+
rozważa możliwość zaakceptowania wniosku operatora, firmy EdF, o
 +
  złagodzenie norm bezpieczeństwa - a więc powinno się mniej więcej
 +
  udawać, że te normy w ogóle nie istnieją.
 
   
 
   
 +
Więcej informacji:
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2014/06/12/europe-at-risk-shut-dungeness-b-now/
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2014/06/12/europe-at-risk-shut-dungeness-b-now/
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  12. Slovenia: Owner of Krsko NPP with plans for 2nd reactor, though
+
  12. Słowenia: operator EJ Krško planuje budowę drugiego reaktora,
     no political + public decision has been made yet
+
     chociaż nie ma decyzji polityków ani obywateli
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Regardles of the fact, that there has been no political and public
+
  Aczkolwiek w Słowenii dotąd nie ma żadnej decyzji polityków lub
  decision, whether we as a country want to have another nuclear
+
obywateli w kwestii, czy wybudować w kraju nowy reaktor jądrowy, i
  reactor, and the fact, that we don't have a coherent and comprehensive
+
  chociaż kraj nie ma jednoznacznej strategii energetycznej, która
  energy strategy that would include or exclude a new power reactor (new
+
  obejmowałaby budowę nowych reaktorów jądrowych, albo przeciwnie ją
  energy concept/strategy will be produced in the optimal scenario in no
+
  odrzucała (nowa państwowa koncepcja energetyczna powinna być uchwalona
less than 2 years), the owner of the Krsko NPP is planning their
+
  w optymalnym przypadku w ciągu dwóch lat), to operator słoweńskiej
  project for the second nuclear reactor in Krsko. They have already
+
  elektrowni jądrowej Krško planuje budowę drugiego reaktora jądrowego
  spent more than 10 million EUR on various researches and studies for
+
  również w regionie Krško. Już nawet wydano ponad dziesięć milionów eur
  the second reactor, although they don't know if they will implement
+
  na eksplorację i badania dla drugiego reaktora jądrowego, chociaż w
  the project or not.
+
  ogóle nie jest pewne, czy projekt zostanie kiedykolwiek zrealizowany.
 
   
 
   
  Currently there are too many obstacles (political - preliminary
+
  W chwili obecnej istnieje za dużo przeszkód (od strony politycznej -
  elections in July 2014, financial - rising costs of the nuclear
+
  wybory w czerwcu 2014 roku, od strony finansowej - rosnące koszty
  projects worldwide, ...) for the implementation, but they hold their
+
  projektów atomowych w całym świecie itd.), niepozwalających na
  project on stand-by, ready to start with it when the time will be
+
urzeczywistnienie projektu, niemniej operator pierwszego reaktora
  right. For that reason their priority now is to prolong the life time
+
  jądrowego w Krško deklaruje, że jest gotowy do jego realizacji, gdy
  of Krsko NPP for 20 years (from 2023 to 2043).
+
  tylko nadejdzie dobra pora. Dlatego jego najważniejszym priorytetem
 +
jest przedłużenie okresu żywotności istniejącego bloku pierwszego w
 +
  Krško o kolejne dwadzieścia lat (z początkowego roku 2023 do 2043 r).
 
   
 
   
 
   
 
   

Revision as of 16:51, 14 August 2014


NukeNews: Czech | English | Finnish | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
* NukeNews #14 - Serwis informacyjny z dziedziny antyatomu *
************************************************************

SORRY! Not all parts of this newsletter have been translated into
Polish, as we didn't have enough translation support. Please help us
to change this! Tell us if you can help with translation of the
NukeNews into Polish!
 
----------------------------------------------------------------------
0. Tytułem wstępu
----------------------------------------------------------------------
Witamy na łamach 14 wydania Nuke News – wielojęzykowego newslettera,
wydawanego przez Nuclear Heritage Network. Wraz z aktualnym numerem
obchodzimy także trzecie urodziny newslettera, którego wydawanie
rozpoczęliśmy w ramach projektu międzynarodowego w dniu 6 czerwca 2011
roku, w trzy miesiące po serii wybuchów w japońskiej elektrowni
jądrowej Fukushima.

W aktualnym numerze przynosimy Państwu informacje na temat kampanii
solidarności z naszymi przyjaciółmi w Rosji, stawiącymi czoła
prześladowaniom ze strony państwa, które uważa ich za „agentów
zagranicznych“. O dwóch aktualnych przypadkach przynosimy informacje w
niniejszym newsletterze. Prosimy o pomóc w rozpowszechnianiu
informacji, aby jak najwięcej wesprzeć aktywistów rosyjskich.

Ponadto zapraszamy Państwa do dużego międzynarodowego letniego obozu
antyatomowego, który będzie miał miejsce w sierpniu na północy Niemiec
– więcej szczegółów poniżej. W niniejszym numerze można się zapoznać
także z nowościami dotyczącymi elektrowni jądrowych oraz problematyki
zużytego paliwa jądrowego, przede wszystkim w Europie Wschodniej i
Wielkiej Brytanii.


----------------------------------------------------------------------
Zawartość aktualnego wydania NukeNews #14
----------------------------------------------------------------------
0. Tytułem wstępu
1. Słowacja: Kolejne opóźnienie w dobudowaniu EJ Mochovce
2. Nowa kopalnia uranu w Europie Środkowej?
3. Czechy: Nowy zakład produkcji paliwa jądrowego w Bystřicy nad
  Pernštejnem?
4. Akt zemsty wobec pomyślnej kampanii przeciw elektrowni jądrowej
  nad Bałtykiem – organizację ekologiczną ogłoszono „agentem
  zagranicznym“
5. Proszę, zaopiekuj się domem tego misia – demonstracja w Londynie
6. Demonstracja: wyzwolić sarny z Sellafield
7. UK: Magazyn odpadów niskoaktywnych Lillyhall otrzymał zezwolenie
  na eksploatację
8. UK: Spotkanie wspominkowe pod elektrownią jądrową Heysham
9. UK: kolorowa demonstracja towarzysząca spotkaniu komisji ds.
  odpadów jądrowych w Workingtonie
10. UK: demonstracja – sygnał dla prawdy o energii jądrowej?
11. Europa zagrożona – petycja za natychmiastowym wyłączeniem
  elektrowni jądrowej Dungeness B
12. Słowenia: operator EJ Krško planuje budowę drugiego reaktora,
  chociaż nie ma decyzji polityków ani obywateli
13. 2015 Cancer Congress - An aspect of stopping nuclear power
14. Germany: Invitation for joint autumn campaign on nuclear waste
  misery
15. Russian human rights activists under pressure
16. Solidarity with the persecuted groups in Russia
17. Nuclear Heritage Network related anti-nuclear summer camps
18. Upcoming events
19. About NukeNews


----------------------------------------------------------------------
1. Słowacja: Kolejne opóźnienie w dobudowaniu EJ Mochovce
----------------------------------------------------------------------
Premier Słowacji Robert Fico poinformował w ramach tzw. Europejskiego
Forum Atomowego, że prace związane z zakończeniem budowy trzeciego i
czwartego bloku elektrowni jądrowej Mochovce będą opóźnione.
Oświadczył, że nie będzie możliwe dotrzymanie planowanego terminu
dobudowania bloku trzeciego, który miał stanąć już w tym roku. W tej
chwili przewiduje się, że blok 3 elektrowni jądrowej zostanie oddany
do eksploatacji pod koniec 2016 lub na początku 2017 roku. Jednak na
początku prac budowlanych planowano uruchomienie bloku 3 w 2012 roku,
a bloku 4 w 2013 roku.

Projekt dobudowania słowackiej elektrowni boryka się także z
problemami finansowymi, gdyż planowane koszty budowy wzrosły z
początkowych 2,8 miliardów eur do obecnych 3,8 mld.

Więcej informacji:
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/321036-fico-dostavba-mochoviec-sa-neunosne-predlzuje/


----------------------------------------------------------------------
2. Nowa kopalnia uranu w Europie Środkowej?
----------------------------------------------------------------------
Czescy podatnicy nadal jeszcze muszą – przy wsparciu dotacji
europejskich z Brukseli – płacić dziesiątki miliardów koron czeskich
za zakonserwowanie dawnych kopalni uranu i zakładów przerabiających
ten surowiec, jakie w przeszłości działały w kraju, a teraz pojawiają
się poważne propozycje nowego projektu wydobywania uranu w Czechach.
Szef czeskiego rządu Sobotka wraz z ministrem ds. przemysłu i handlu
Mládkiem ogłosili swoje plany na otwarcie złóż zawierających ok. 3.100
ton uranu w miejscowościach Brzkov i Horní Věžnice niedaleko od gminy
Polná koło Jihlavy w środkowej części kraju, w celu zachowania pracy
dla czeskiego przemysłu wydobywania uranu.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/New_uranium_mine_in_central_Europe%3F


----------------------------------------------------------------------
3. Czechy: Nowy zakład produkcji paliwa jądrowego w Bystřicy nad
  Pernštejnem?
----------------------------------------------------------------------
Instytut ds. Paliwa Jądrowego w Pradze (ÚJP Praha a.s.) zamierza
wybudować zakład do produkcji paliwa jądrowego dla reaktorów typu VVER
oraz do odlewania stopów uranu w mieście Bystřice nad Pernštejnem.
Moce przerobowe zakładu powinny wynosić 450 ton opracowanego dwutlenku
uranu w skali roku (800 kaset paliwowych). Management instytutu ÚJP
Praha na razie nie sprecyzował, do których klientów powinny trafiać
zbiory paliwowe wyprodukowane w zakładzie w Bystřicy. Jak oświadczył
inwestor - spółka ÚJP Invest, s.r.o. - proces EIA dotyczący projektu
(ocena wpływu budowy na środowisko) zakończono już w grudniu 2013
roku.

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Will_there_be_a_nuclear_fuel_plant_in_Byst%C5%99ice_nad_Pern%C5%A1tejnem%3F


----------------------------------------------------------------------
4. Akt zemsty wobec pomyślnej kampanii przeciw elektrowni jądrowej
  nad Bałtykiem – organizację ekologiczną ogłoszono „agentem
  zagranicznym“
----------------------------------------------------------------------
Rosyjska organizacja ekologiczna Ecodefense otrzymała 16 czerwca 2014
roku komunikat od ministerstwa sprawiedliwości, które ogłosiło to
stowarzyszenie „agentem zagranicznym“. Taką decyzję podjęło
ministerstwo na podstawie pomyślnej kampanii organizacji ekologicznej
przeciw elektrowni jądrowej nad Morzem Bałtyckim niedaleko od
Kaliningradu. W 2013 roku wstrzymano prace na budowie elektrowni – ich
wznowienie po intensywnej kampanii przeciw elektrowni jądrowej jest
bardzo niepewne. Ogłoszenie „agentem zagranicznym“ organizacji jest w
praktyce równoznaczne z jej rozwiązaniem. Zdaniem Ecodefense chodzi o
akt zemsty ze względu na sukcesy jego działań skierowanych przeciw
nadbałtyckiej elektrowni jądrowej.

Podczas kontroli przeprowadzonej w organizacji Ecodefense przez organy
rosyjskie wiosną ubiegłego roku, nie znaleziono żadnych dowodów, które
uzasadniałyby nazywanie stowarzyszenia „agentem zagranicznym“. Do
takiego samego wniosku doszły organy także podczas następnej kontroli
na początku tego roku, jednak widocznie pod presją Moskwy były one
zmuszone do zrewidowania wyników swojej pracy i do napisania w
konkluzji raportu kontrolnego, że organizacja jest agentem
zagranicznym. Zgodnie z definicją podaną w odpowiedniej ustawie,
zarejestrowane rosyjskie organizacje pozarządowe są ogłaszane agentami
zagranicznymi w sytuacji, gdy wykonują swoje działania polityczne przy
wsparciu z zagranicy. Jednak na podstawie takiej definicji można
ogłosić agentami zagranicznymi także wiele innych rosyjskich
organizacji. Przytoczona wyżej ustawa była krytykowana przez obrońców
praw człowieka już po jej uchwaleniu w 2012 roku. Wraz z 11 innymi
organizacjami pozarządowymi, Ecodefense na początku 2013 roku złożyła
pozew w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

Cały artykuł znajduje się na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Revenge_for_successful_campaign_against_Baltic_NPP_-_Ecodefense_has_been_declared_a_%22Foreign_Agent%22


----------------------------------------------------------------------
5. Proszę, zaopiekuj się domem tego misia – demonstracja w Londynie
----------------------------------------------------------------------
Uran z Peru do eksploatacji nowych elektrowni jądrowych w Wielkiej
Brytanii? Podczas gdy prace nad produkcją nowego filmu o słynnym misiu
Paddington Bear idą pełną parą, to znana figura tego niedźwiadka w
Londynie stanęła 9 stycznia 2014 roku w centrum zainteresowań
aktywistów ekologicznych. W czasie swojego spotkania przypominali oni
o zagrożeniach, jakie mogą towarzyszyć wydobywaniu uranu w Peru -
kraju pochodzenia pierwowzoru misia Paddingtona.

Więcej informacji:
http://mariannewildart.wordpress.com/2014/01/09/please-look-after-this-bears-home/


----------------------------------------------------------------------
6. Demonstracja: wyzwolić sarny z Sellafield
----------------------------------------------------------------------
Mieszkańcy, aktywiści ochrony zwierząt i aktywiści antyatomowi
wspólnie protestowali 17 stycznia 2014 roku przeciw odstrzałowi saren
złapanych w nowych strefach wojskowych otaczających elektrownię
jądrową Sellafield.

Więcej informacji:
https://mariannewildart.wordpress.com/2014/02/17/free-the-sellafield-deer-demo/


----------------------------------------------------------------------
7. UK: Magazyn odpadów niskoaktywnych Lillyhall otrzymał zezwolenie
  na eksploatację
----------------------------------------------------------------------
Pomimo demonstracji i setek listów sprzeciwu, magazyn Lillyhall
uzyskał dnia 26 lutego 2014 roku zezwolenie na eksploatację. W
magazynie będą przechowywane odpady promieniotwórcze niskoaktywne.
Media o zasięgu ogólnopaństwowym nie chciała poświęcać uwagi na ten
temat, w mediach regionalnych ukazało się tylko kilka artykułów
dotyczących tej problematyki.

Więcej informacji: 
https://mariannewildart.wordpress.com/2014/02/26/radioactive-waste-dump-is-born-without-fanfare-or-fuss-the-banality-of-evil/
https://mariannewildart.wordpress.com/2014/03/07/criminal-activity-of-landfill-operators-at-lillyhall/


----------------------------------------------------------------------
8. UK: Spotkanie wspominkowe pod elektrownią jądrową Heysham
----------------------------------------------------------------------
Stowarzyszenie „Radiation Free Lakeland“ wraz z innymi grupami wzięło
udział w dniu 8 marca 2014 w spotkaniu wspominkowym na cześć ofiar
awarii w japońskiej elektrowni jądrowej Fukushima. Przedstawiciele
stowarzyszeń domagali się podczas spotkania zakończenia
wykorzystywania energii jądrowej w Heysham i innych miejscach
Królestwa Zjednoczonego. Organizacja Mo Kelly z Lancastera
przedstawiła w postaci wykresu, jak wysoko sięgałaby 5-metrowa fala
burzowa – powyżej płotu zbudowanego przez wojsko dookoła elektrowni
jądrowej.

Więcej informacji:
https://mariannewildart.wordpress.com/2014/03/09/heysham-fukushima-vigil/


----------------------------------------------------------------------
9. UK: kolorowa demonstracja towarzysząca spotkaniu komisji ds.
  odpadów jądrowych w Workingtonie
----------------------------------------------------------------------
Międzynarodowy Urząd Bezpieczeństwa Jądrowego twierdzi, iż: „jest to
zawsze technika, która zawodzi“. To jest dokładnie to, co myślimy o
planie na wykorzystanie dotąd niewypróbowanych, a zatem
nieprzewidywalnych barier technicznych 1.000 metrów pod powierzchnią
– z geologią będącą ostatnim wałem obronnym w chwili, gdy zawiodą
wszystkie pozostałe bariery. Dla rządu ważne jest, aby pokazać
„nieustanny postęp technologiczny w realizacji likwidacji
geologicznej“, przy czym podkreśla, jak ważne są rzekome zasady
dobrowolności i partnerstwa z lokalną społecznością.
MY POWIEDZIELIŚMY - NIE – i nadal tak mówimy i będziemy mówić.

Więcej informacji:
https://mariannewildart.wordpress.com/2014/05/01/its-always-the-technology-that-lets-us-down-says-international-authority-on-nuclear-safety/


----------------------------------------------------------------------
10. UK: demonstracja – sygnał dla prawdy o energii jądrowej?
----------------------------------------------------------------------
W dniu 30 maja 2014 roku członkowie stowarzyszeń „Radiation Free
Lakeland“ i „Save the Sellafield Deer“ postanowili urządzić swoją
własną ekspozycję na zewnątrz samochodu w reakcji na oficjalną
propagandę Sellafield. Przy naszej ekspozycji zatrzymało się ok. 250
osób, aby wziąć sobie nasze krytyczne ulotki oraz aby porozmawiać z
nami o prawdziwej historii z Sellafield. Poza tym zwiedzili także
wystawę, która pokazywała cały łańcuch atomowy, poczynając od
wydobywania uranu aż po przechowywanie spalonego paliwa jądrowego z
elektrowni jądrowych.

https://mariannewildart.wordpress.com/2014/05/31/the-beacon-protest-yesterday/
http://www.theecologist.org/reviews/2434605/beacon_of_nuclear_truth.html


----------------------------------------------------------------------
11. Europa zagrożona – petycja za natychmiastowym wyłączeniem
  elektrowni jądrowej Dungeness B
----------------------------------------------------------------------
Ludzie w Europie żyją w przekonaniu, że limity bezpieczeństwa istnieją
po to, aby zapewnić bezpieczeństwo ludzkości. To jednak nie dotyczy
elektrowni jądrowej Dungeness B w Wielkiej Brytanii, której operatorem
jest spółka Electricite de France (EdF). Cegły grafitowe w reaktorze
EJ Dungeness B łamią się i pod wpływem promieniowania zaczynają tracić
swoją masę. Wobec tego grafit nie spełnia już norm bezpieczeństwa i
urząd nadzoru jądrowego ONR powinien poddać zakład jądrowy należytym
badaniom, albo go wręcz od razu zamknąć. Jednak urząd zamiast tego
rozważa możliwość zaakceptowania wniosku operatora, firmy EdF, o
złagodzenie norm bezpieczeństwa - a więc powinno się mniej więcej
udawać, że te normy w ogóle nie istnieją.

Więcej informacji:
https://mariannewildart.wordpress.com/2014/06/12/europe-at-risk-shut-dungeness-b-now/


----------------------------------------------------------------------
12. Słowenia: operator EJ Krško planuje budowę drugiego reaktora,
  chociaż nie ma decyzji polityków ani obywateli
----------------------------------------------------------------------
Aczkolwiek w Słowenii dotąd nie ma żadnej decyzji polityków lub
obywateli w kwestii, czy wybudować w kraju nowy reaktor jądrowy, i
chociaż kraj nie ma jednoznacznej strategii energetycznej, która
obejmowałaby budowę nowych reaktorów jądrowych, albo przeciwnie ją
odrzucała (nowa państwowa koncepcja energetyczna powinna być uchwalona
w optymalnym przypadku w ciągu dwóch lat), to operator słoweńskiej
elektrowni jądrowej Krško planuje budowę drugiego reaktora jądrowego
również w regionie Krško. Już nawet wydano ponad dziesięć milionów eur
na eksplorację i badania dla drugiego reaktora jądrowego, chociaż w
ogóle nie jest pewne, czy projekt zostanie kiedykolwiek zrealizowany.

W chwili obecnej istnieje za dużo przeszkód (od strony politycznej -
wybory w czerwcu 2014 roku, od strony finansowej - rosnące koszty
projektów atomowych w całym świecie itd.), niepozwalających na
urzeczywistnienie projektu, niemniej operator pierwszego reaktora
jądrowego w Krško deklaruje, że jest gotowy do jego realizacji, gdy
tylko nadejdzie dobra pora. Dlatego jego najważniejszym priorytetem
jest przedłużenie okresu żywotności istniejącego bloku pierwszego w
Krško o kolejne dwadzieścia lat (z początkowego roku 2023 do 2043 r).


----------------------------------------------------------------------
13. 2015 Cancer Congress - An aspect of stopping nuclear power
----------------------------------------------------------------------
"Life through knowledge" is the slogan of the Bavarian organization
"Krebsgesellschaft" (cancer society). Science deals with
quanta-healing and the role of different cells in the brain: is the
healing of cancer left behind or is it suppressed by big profit
interests? - The later option came back to my mind when I spoke to an
Italian friend who heard a story about a molecule with healing effects
and this was later completely decomposed in a way with no alternative
but keeping the experimental procedures going - a live and let die
mentality. In addition to this point comes the contract between the
International Atomic Energy Agency (IAEA) and the World Health
Organisation (WHO) which ties the one side leaving us uninformed if it
doesn't fit into a world of fossil energy.

Read more:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/2015_Cancer_Congress_-_An_aspect_of_stopping_nuclear_power


----------------------------------------------------------------------
14. Germany: Invitation for joint autumn campaign on nuclear waste
  misery
----------------------------------------------------------------------
Despite the general criticism of the Nuclear Waste Commission, many
people talk with and about the Commission and not about the nuclear
waste as such. We want to change that!

The joint preparation of the Nuclear Waste Inventory in the past year
has created a technically substantiated and widely acclaimed framework
for the nuclear waste discussion. We propose as the next step to
actively trigger ourselves the public discussion with a joint campaign
in autumn 2014 and invite to a 1st nationwide campaign meeting on
Saturday, July 19, 11 AM in Göttingen at DGB, Weendener Landstr. 6.

read the complete article:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Germany:_Invitation_for_joint_autumn_campaign_on_nuclear_waste_misery


----------------------------------------------------------------------
15. Russian human rights activists under pressure
----------------------------------------------------------------------
Friends of us, human rights activists from Murmansk, Russia, who are
also involved to the Nuclear Heritage Network, joined actions,
projects and contributed practically to our international anti-nuclear
work, are currently faced to pressure by authorities. Their
organization "Humanistic Youth Movement" (GDM) is accused to act as
"foreign agent" as they receive funding from abroad and their
activities are considered "political" by the prosecutor. This status
would cause the closure of the organization as it is practically
impossible to continue work with that label. The case was forced by
the Russian secret service FSB, although in an earlier inspection by
the Ministry of Justice the final reports stated there was no
indication to consider GDM a "foreign agent". On July 8, 2014 they
will have the public hearing in the Murmansk District Court.

In Germany, a solidarity campaign has been started to spread the word
about the case, and also to support other concerned NGOs in Russia
like Ecodefense which was declared a "foreign agent" in the middle of
June. We also want to collect money to support the legal costs like
lawyers, court costs and fines that these NGOs are posed to. Please
support our Russian friends with solidarity statements, articles or
financial contributions.

  bank account: Spenden & Aktionen 
  purpose: "Soli Russland"
  IBAN: DE29 5139 0000 0092 8818 06 
  BIC: VBMHDE5FXXX 
  bank: Volksbank Mittelhessen

Learn more:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Russian_human_rights_activists_under_pressure

Call-out for solidarity (German):
http://russlandantirep.blogsport.de/aufruf/


----------------------------------------------------------------------
16. Solidarity with the persecuted groups in Russia
----------------------------------------------------------------------
Two solidarity campaigns have been started to support NGOs affected by
the latest persecution under the "foreign agent" law in Russia. In
Germany a campaign informs about the repression and political
background, collects donations for the affected groups, spreads the
word about concrete cases and activates groups to express their
solidarity. Currently they focus on the persecution of "Humanistic
Youth Movement" (GDM) and the already as "foreign agent" declared
"Ecodefense. Additionally an international solidarity campaign has
been initiated by anti-nuclear activists demanding Ecodefense's
acquittal of the "foreign agent" stigmatization in a multi-lingual
appeal.     

Since some time progressive Russian groups and activists are under
oppression by the state's authorities. With the "foreign agent" and
"extremism" laws instruments have been created to suppress and
eliminate organizations and movements being critical to the state, but
also any others bothering the political powers. In this context legal
organizations de facto get prohibited if they are classified "foreign
agents", because under these circumstances the continuation of work is
almost impossible. With vague accusations of extremism even
individuals who made critical statements were threatened with
perennial imprisonment and virtually vanished into thin air.
Environmental and human rights groups as well as other progressive
organizations shall be stigmatized spies and discredited publicly.

Read the complete article:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Solidarity_with_the_persecuted_groups_in_Russia

Solidarity campaigns:
http://russlandantirep.blogsport.de
http://www.dianuke.org/international-appeal-in-solidarity-with-russian-anti-nuke-group-ecodefense-declared-foreign-agent/


----------------------------------------------------------------------
17. Nuclear Heritage Network related anti-nuclear summer camps
----------------------------------------------------------------------
You are invited to join this year's Nuclear Heritage Network related
anti-nuclear camps in August. First, the annual Nuclear Heritage
Network Gathering will take place from August 4-8 near Kiel in
northern Germany. It's aim is to develop and strengthen the
international network of anti-nuclear activists and the tools to
support activists against atomic power. In the same place afterwards
the big anti-nuclear summer camp will take place from August 9-16
inviting people of any age, families, activists and organizer to offer
and participate in workshops, lectures and actions. Main action days
will be August 10 and 14. Eventually, we will have a specific NukeNews
Mini Camp near Kaplice in Czech Republic from August 25-30 where we
will discuss the NukeNews newsletter system, challenges we had with
some language versions and perspectives to extend the languages and
topics we cover.

More information:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/International_Anti-nuclear_Camp_near_Kiel
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_mini_camp_in_the_Czech_Republic


----------------------------------------------------------------------
18. Upcoming events
----------------------------------------------------------------------
(just an extract, tell us your events for the next newsletter)
more events: http://upcoming.nuclear-heritage.net

Please feel free to send us your local and international events for
this website and the NukeNews!


03/08/14 1.30 PM: Hiroshima and Nagasaki remembrance rally at uranium
          enrichment facility in Gronau (D)
04/08/14-08/08/14: Nuclear Heritage Network gathering near Kiel (D)
09/08/14:     Actions against nuclear weapons at AWE Aldermaston
          & AWE Burghfield (UK)
09/08/14-16/08/14: International Anti-nuclear Camp near Kiel (D)
16/08/14-24/08/14: Lausitzcamp on energy topics & against open pit
          coal mining in the Lausitz region (D)
20/08/14-24/08/14: Anti-nuclear mini camp near Kaplice (CZ)
22/08/14-24/08/14: solar festival in Peckwitz (D)
30/08/14:     anti nuke bloc NATO SUMMIT in Newport (UK)
30/08/14 at 11 AM: nuclear waste conference at Volkshochschule,
          Wilhelmshöher Allee 19-21, in Kassel (D)
04/09/14-17/09/14: Energiewende Festival in Rubigen near Bern (CH)
08/09/14:     nuclear waste commission meeting at Bundestag in
          Berlin (D
13/09/14-17/09/14: "AFRIRPA 04" - The Fourth Regional African Congress
          of International Radiation Protection Association
          in Rabat (MA)
14/09/14-18/09/14: 2014 conference of American Nuclear Society's
          Radiation Protection & Shielding Division in
          Knoxville, TN (USA)
15/09/14-17/09/14: OECD/NEA: Constructing Memory - An International
          Conference and Debate on the Preservation of
          Records, Knowledge and Memory of Radioactive Waste
          across Generations in Verdun (F) 
21/09/14-25/09/14: Uranium Mining and Hydrogeology 2014 International
          Conference in Freiberg (D)
22/09/14-28/09/14: next working meeting of the Atomic Baltic project
          in Döbeln (D)
28/09/14-01/10/14: International Radon Symposium in Charleston, South
          Carolina (USA)
29/09/14-03/10/14: International Uranium Film Festival in Berlin (D)
23/10/14-26/10/14: "Remembering for a common future" international
          partnership conference in Krzyzowa (PL)
27/10/14-31/10/14: Radiobioassay & Radiochemical Measurements
          Conference in Knoxville, TN (USA)
29/11/14-30/11/14: uranium symposium in Niamey (RN)
01/12/14-05/12/14: International Conference on Occupational Radiation
          Protection: Enhancing the Protection of Workers -
          Gaps, Challenges and Developments in Vienna (A)
01/02/15-04/02/15: Health Physics Society 48th Midyear Topical Meeting
          in Norfolk/Virginia Beach, VA (USA)
2015:       Probably Castor transport of high level radioactive
          waste from Sellafield (UK) and of intermediate
          level radioactive waste from La Hague (F) to
          Gorleben (D) and protests
01/09/15-30/11/15: (estimated) main hearing on the Environmental Court
          on SKB's application to build KBS3 final nuclear
          waste repository at District Court in Nacka (S)


http://castor.de/php/termine/termine.php
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/1815-wool-against-weapons
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/International_Anti-nuclear_Camp_near_Kiel
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_mini_camp_in_the_Czech_Republic
https://www.facebook.com/events/535370296568820/
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://www.energiewendefestival.ch
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://afrirpa04.com/wp-content/uploads/2013/07/AFRIRPA04-First-Announcement1.pdf
http://www.rpsd2014.org
http://www.nonuclear.se/en/kalender/oecd-nea20140915-17verdun
http://tu-freiberg.de/umh-vii-2014
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Threats_In_The_Baltic_Sea_Region/Working_meetings/Fifth_meeting
http://internationalradonsymposium.org
http://www.uraniumfilmfestival.org
http://www.rrmc.co
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://www-pub.iaea.org/iaeameetings/46139/orpconf2014
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2014
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling-md


----------------------------------------------------------------------
19. About NukeNews
----------------------------------------------------------------------
NukeNews is a multilingual newsletter of the Nuclear Heritage Network
to reflect the activities, topics and struggles of anti-nuclear
activists. The articles are written and translated by activists,
additionally to their usual anti-nuclear activities. No- one is paid
for that work, as we want to provide resources like this information
system to the anti-nuclear struggle as independent as possible.

Your contributions to the next issue of the NukeNews are welcome.
Send them via email to "news AT NukeNews.nuclear-heritage.net". It
should be brief information in English of not more than one paragraph,
including a concise headline and an optional link to a webpage
providing more information. Deadline for the 15th issue of the
NukeNews will be 14th of September, 2014.

Spread the word and learn more about the NukeNews:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET