Difference between revisions of "NukeNews No. 14 - POLISH"

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search
(updated)
(+cat)
 
(5 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
{{NukeNews|14}}
+
{{NukeNews6|14}}
  
 
  ************************************************************
 
  ************************************************************
 
  * NukeNews #14 - Serwis informacyjny z dziedziny antyatomu *
 
  * NukeNews #14 - Serwis informacyjny z dziedziny antyatomu *
 
  ************************************************************
 
  ************************************************************
{{NukeNews incomplete translation template|Polish}}
 
 
    
 
    
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
Line 54: Line 53:
 
  12. Słowenia: operator EJ Krško planuje budowę drugiego reaktora,
 
  12. Słowenia: operator EJ Krško planuje budowę drugiego reaktora,
 
     chociaż nie ma decyzji polityków ani obywateli
 
     chociaż nie ma decyzji polityków ani obywateli
  13. 2015 Cancer Congress - An aspect of stopping nuclear power
+
  13. Kongres na temat raka 2015: aspekt dla odejścia od atomu
  14. Germany: Invitation for joint autumn campaign on nuclear waste
+
  14. Niemcy: zaproszenie do wspólnej kampanii jesiennej poświęconej
     misery
+
     problematyce odpadów jądrowych
  15. Russian human rights activists under pressure
+
  15. Rosyjscy aktywiści praw człowieka pod presją
  16. Solidarity with the persecuted groups in Russia
+
  16. Solidarność z prześladowanymi grupami w Rosji
  17. Nuclear Heritage Network related anti-nuclear summer camps
+
  17. Letni obóz antyatomowy związany z siecią Nuclear Heritage Network
  18. Upcoming events
+
  18. Wydarzenia w najbliższych miesiącach
  19. About NukeNews
+
  19. Co to są Nuke News?
 
   
 
   
 
   
 
   
Line 301: Line 300:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  13. 2015 Cancer Congress - An aspect of stopping nuclear power
+
  13. Kongres na temat raka 2015: aspekt dla odejścia od atomu
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  "Life through knowledge" is the slogan of the Bavarian organization
+
  „Poprzez wiedzę naprzeciw życiu“ - tak brzmi motto Bawarskiego
  "Krebsgesellschaft" (cancer society). Science deals with
+
  Stowarzyszenia Zwalczania Raka. Nauka obecnie zajmuje się
  quanta-healing and the role of different cells in the brain: is the
+
możliwościami uzdrawiania kwantowego oraz rolą różnych komórek w
  healing of cancer left behind or is it suppressed by big profit
+
  mózgu: czy leczenie raka naprawdę zawodzi, czy też hamują go pewne
  interests? - The later option came back to my mind when I spoke to an
+
  grupy zainteresowań? O tym, że prawdziwa mogłaby być druga ze
  Italian friend who heard a story about a molecule with healing effects
+
  wspomnianych możliwości, pomyślałem podczas niedawnej rozmowy z jednym
  and this was later completely decomposed in a way with no alternative
+
  moim włoskim kolegą, który opowiadał o tym, że odkrycie cząsteczek o
  but keeping the experimental procedures going - a live and let die
+
  działaniu leczniczym zostało po prostu destrukcyjnie zamiecione pod
  mentality. In addition to this point comes the contract between the
+
  dywan i nadal kontynuowano znane eksperymenty, aczkolwiek nie ma
  International Atomic Energy Agency (IAEA) and the World Health
+
  żadnej innej alternatywy dla medycyny paliatywnej.... Do tego dochodzi
Organisation (WHO) which ties the one side leaving us uninformed if it
+
  także coraz szerzej znana umowa pomiędzy Międzynarodową Agencją
doesn't fit into a world of fossil energy.
+
Energii Atomowej (MAAE) i Światową Organizacją Zdrowia (WHO)...
 
   
 
   
  Read more:
+
  Więcej informacji tu:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/2015_Cancer_Congress_-_An_aspect_of_stopping_nuclear_power
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/2015_Cancer_Congress_-_An_aspect_of_stopping_nuclear_power
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  14. Germany: Invitation for joint autumn campaign on nuclear waste
+
  14. Niemcy: zaproszenie do wspólnej kampanii jesiennej poświęconej
     misery
+
     problematyce odpadów jądrowych
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Despite the general criticism of the Nuclear Waste Commission, many
+
  Pomimo ogólnej krytyki skierowanej pod adresem komisji ds. odpadów
  people talk with and about the Commission and not about the nuclear
+
  jądrowych, wielu takich krytyków mówi tylko o komisji, zapominając
  waste as such. We want to change that!
+
  przy tym o samych odpadach. A przecież właśnie to chcemy zmienić.
 
   
 
   
  The joint preparation of the Nuclear Waste Inventory in the past year
+
  Poprzez wspólne spisanie inwentarza odpadów jądrowych w zeszłym roku
  has created a technically substantiated and widely acclaimed framework
+
  stworzyliśmy uzasadnione fachowo ramy do dyskusji nad odpadami
  for the nuclear waste discussion. We propose as the next step to
+
  jądrowymi. W następnym kroku proponujemy aktywne rozpoczęcie takiej
  actively trigger ourselves the public discussion with a joint campaign
+
  dyskusji publicznej jesienią 2014 roku i zapraszamy na pierwsze
  in autumn 2014 and invite to a 1st nationwide campaign meeting on
+
  ogólnokrajowe spotkanie w ramach kampanii, które odbędzie się w sobotę
  Saturday, July 19, 11 AM in Göttingen at DGB, Weendener Landstr. 6.
+
19 lipca o godz. 11.00 w Göttingen, Weender Landstr. 6.
 
   
 
   
  read the complete article:
+
  Cały artykuł znajduje się na:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Germany:_Invitation_for_joint_autumn_campaign_on_nuclear_waste_misery
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Germany:_Invitation_for_joint_autumn_campaign_on_nuclear_waste_misery
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  15. Russian human rights activists under pressure
+
  15. Rosyjscy aktywiści praw człowieka pod presją
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Friends of us, human rights activists from Murmansk, Russia, who are
+
  Nasi przyjaciele, aktywiści praw człowieka z Murmańska, którzy są
  also involved to the Nuclear Heritage Network, joined actions,
+
  także częścią naszej sieci Nuclear Heritage Network, udzielają się we
  projects and contributed practically to our international anti-nuclear
+
  wspólnych przedsięwzięciach i projektach, i współtworzą naszą wspólną
  work, are currently faced to pressure by authorities. Their
+
  pracę antyatomową, są teraz pod presją organów rosyjskich. Ich
  organization "Humanistic Youth Movement" (GDM) is accused to act as
+
  organizację „Humanistyczny Ruch Młodzieżowy“ (GDM) oskarżono, że
  "foreign agent" as they receive funding from abroad and their
+
  działa jak „agent zagraniczny“, gdyż otrzymuje wsparcie finansowe z
  activities are considered "political" by the prosecutor. This status
+
  zagranicy, i prokuratura państwowa uważa ją za „grupę polityczną“.
  would cause the closure of the organization as it is practically
+
  Taki status prowadziłby do rozwiązania całej organizacji, ponieważ z
  impossible to continue work with that label. The case was forced by
+
  taką „pieczątką“ w praktyce nie ma możliwości dalszej pracy. Na
  the Russian secret service FSB, although in an earlier inspection by
+
  przypadek naciskała rosyjska tajna służba FSB, aczkolwiek poprzednio
  the Ministry of Justice the final reports stated there was no
+
rosyjskie ministerstwo sprawiedliwości wykonujące kontrole wewnątrz
  indication to consider GDM a "foreign agent". On July 8, 2014 they
+
organizacji doszło do wniosku, że nic nie świadczy o tym, jako by
  will have the public hearing in the Murmansk District Court.
+
  organizacja GDM postępowała jak „tajny agent“, jak zostało to też
 +
  stwierdzone w raporcie końcowym z wykonanych kontroli. 8 lipca
 +
rozpoczęła się publiczna rozprawa główna w tej sprawie przed Sądem
 +
  Okręgowym w Murmańsku.
 
   
 
   
  In Germany, a solidarity campaign has been started to spread the word
+
  W Niemczech rozpoczęto kampanie solidarności, która informuje o
  about the case, and also to support other concerned NGOs in Russia
+
  rosyjskim przypadku, mając wesprzeć ponadto inne rosyjskie
  like Ecodefense which was declared a "foreign agent" in the middle of
+
  organizacje ekologiczne, takie jak Ecodefense, którą w połowie lipca
  June. We also want to collect money to support the legal costs like
+
  również ogłoszono „tajnym agentem“. Chcemy także uzbierać pieniądze na
  lawyers, court costs and fines that these NGOs are posed to. Please
+
pokrycie kosztów prawnych - opłat dla adwokata, wydatków sądowych, jak
  support our Russian friends with solidarity statements, articles or
+
  również kar pieniężnych, którym w tej chwili stawią czoła
  financial contributions.
+
zaprzyjaźnione z nami organizacje w Rosji. Prosimy o pomóc we wsparciu
 +
  naszych rosyjskich przyjaciół - wyrazami solidarności, artykułami lub
 +
  środkami finansowymi.
 
   
 
   
     bank account: Spenden & Aktionen  
+
     Konto: Spenden & Aktionen  
     purpose: "Soli Russland"
+
     Tytuł płatności: "Soli Russland"
 
     IBAN: DE29 5139 0000 0092 8818 06  
 
     IBAN: DE29 5139 0000 0092 8818 06  
 
     BIC: VBMHDE5FXXX  
 
     BIC: VBMHDE5FXXX  
     bank: Volksbank Mittelhessen
+
     Bank: Volksbank Mittelhessen
 
   
 
   
  Learn more:
+
  Więcej informacji:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Russian_human_rights_activists_under_pressure
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Russian_human_rights_activists_under_pressure
 
   
 
   
  Call-out for solidarity (German):
+
  Wyzwanie:
 
  http://russlandantirep.blogsport.de/aufruf/
 
  http://russlandantirep.blogsport.de/aufruf/
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  16. Solidarity with the persecuted groups in Russia
+
  16. Solidarność z prześladowanymi grupami w Rosji
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Two solidarity campaigns have been started to support NGOs affected by
+
  Rozpoczęto dwie kampanie solidarności dla wsparcia organizacji
  the latest persecution under the "foreign agent" law in Russia. In
+
  pozarządowych, które obecnie są ścigane w Rosji jako „tajni agenci“.
  Germany a campaign informs about the repression and political
+
  Kampania w Niemczech informuje o represjach oraz o tle politycznym
  background, collects donations for the affected groups, spreads the
+
  ścigania, zbiera środki finansowe dla dotkniętych grup, informuje o
  word about concrete cases and activates groups to express their
+
  konkretnych przypadkach i aktywizuje mieszkańców, aby wyrazili swoją
  solidarity. Currently they focus on the persecution of "Humanistic
+
  solidarność ze ściganymi grupami w Rosji. W centrum zainteresowań w
  Youth Movement" (GDM) and the already as "foreign agent" declared
+
  tej chwili jest mianowicie „Humanistyczny Ruch Młodzieżowy“ (GDM), a
  "Ecodefense. Additionally an international solidarity campaign has
+
  także stowarzyszenie „Ecodefense“, które już ogłoszono „tajnym
  been initiated by anti-nuclear activists demanding Ecodefense's
+
  agentem“. Ponadto aktywiści antyatomowi rozpoczęli kampanię
  acquittal of the "foreign agent" stigmatization in a multi-lingual
+
  solidarności, publikując w wielu językach wyzwanie, w którym domagają
  appeal.        
+
  się, aby stowarzyszenie zaprzestano nazywać „tajnym agentem“.
 
   
 
   
  Since some time progressive Russian groups and activists are under
+
  W Rosji już od jakiegoś czasu wywierana jest ze strony organów
  oppression by the state's authorities. With the "foreign agent" and
+
  państwowych nieustanna presja na grupy progresywne, jak też na
  "extremism" laws instruments have been created to suppress and
+
  aktywistów. W postaci ustaw „o tajnych agentach i ekstremizmie“ Rosja
  eliminate organizations and movements being critical to the state, but
+
  uzyskała narzędzie do tępienia ruchów, organizacji i aktywistów,
  also any others bothering the political powers. In this context legal
+
  krytycznych wobec państwa. W tym kontekście stowarzyszenia i
  organizations de facto get prohibited if they are classified "foreign
+
  organizacje są de facto zakazywane – w taki sposób, że są one
  agents", because under these circumstances the continuation of work is
+
  sklasyfikowane jako „tajny agent“, a kontynuowanie przez nich pracy z
  almost impossible. With vague accusations of extremism even
+
  taką „pieczątką“ jest w praktyce niemożliwe. Również pozwy, wzięte
  individuals who made critical statements were threatened with
+
  znikąd, a zagrożone karą kilkuletniego więzienia, stanowią pogróżki
  perennial imprisonment and virtually vanished into thin air.
+
dla aktywistów ekologicznych w Rosji, którzy zajmują krytyczne
  Environmental and human rights groups as well as other progressive
+
  stanowiska wobec państwa. Rosja chce w ten sposób stygmatyzować i
  organizations shall be stigmatized spies and discredited publicly.
+
  zdyskredytować w oczach opinii publicznej stowarzyszenia ekologiczne i
 +
  organizacje obrony praw człowieka.  
 
   
 
   
  Read the complete article:
+
  Cały artykuł:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Solidarity_with_the_persecuted_groups_in_Russia
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Solidarity_with_the_persecuted_groups_in_Russia
 
   
 
   
  Solidarity campaigns:
+
  Kampanie solidarności:
 
  http://russlandantirep.blogsport.de
 
  http://russlandantirep.blogsport.de
 
  http://www.dianuke.org/international-appeal-in-solidarity-with-russian-anti-nuke-group-ecodefense-declared-foreign-agent/
 
  http://www.dianuke.org/international-appeal-in-solidarity-with-russian-anti-nuke-group-ecodefense-declared-foreign-agent/
Line 414: Line 419:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  17. Nuclear Heritage Network related anti-nuclear summer camps
+
  17. Letni obóz antyatomowy związany z siecią Nuclear Heritage Network
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  You are invited to join this year's Nuclear Heritage Network related
+
  Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznych obozach antyatomowych,
anti-nuclear camps in August. First, the annual Nuclear Heritage
+
które odbędą się w sierpniu w związku z dalszą pracą sieci Nuclear
  Network Gathering will take place from August 4-8 near Kiel in
+
Heritage Network. Pierwszy to tradycyjny Nuclear Heritage Network
  northern Germany. It's aim is to develop and strengthen the
+
  Gathering i będzie miał miejsce od 4 do 8 sierpnia w pobliżu Kilonii
  international network of anti-nuclear activists and the tools to
+
  na północy Niemiec. Celem obozu jest dalszy rozwój i wzmocnienie
  support activists against atomic power. In the same place afterwards
+
  międzynarodowej sieci aktywistów antyatomowych, jak również środków
  the big anti-nuclear summer camp will take place from August 9-16
+
  wspierających aktywistów w walce przeciw energii jądrowej. Później, od
  inviting people of any age, families, activists and organizer to offer
+
  9 do 16 sierpnia, w tym samym miejscu, odbędzie się letni obóz
  and participate in workshops, lectures and actions. Main action days
+
  antyatomowy, na który zapraszamy osoby w każdym wieku, rodziny,
  will be August 10 and 14. Eventually, we will have a specific NukeNews
+
aktywistów i organizatorów, którzy mogą tu zaoferować własne
  Mini Camp near Kaplice in Czech Republic from August 25-30 where we
+
  warsztaty, wykłady i wydarzenia, albo dołączyć do nich.
  will discuss the NukeNews newsletter system, challenges we had with
+
  Najważniejszymi dniami obozu będą 10 i 14 sierpnia. I wreszcie
  some language versions and perspectives to extend the languages and
+
odbędzie się także specjalny mini-obóz Nuke News, w dniach od 25 do 30
  topics we cover.
+
  sierpnia niedaleko od Kaplice w Republice Czeskiej, gdzie będziemy
 +
  rozmawiać na temat naszego systemu Nuke News, omówimy wyzwania
 +
  związane z wersjami językowymi i poprowadzimy debatę na temat
 +
  perspektyw dalszego rozszerzenia tematów, jak też mutacji językowych.
 
   
 
   
  More information:
+
  Więcej informacji:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/International_Anti-nuclear_Camp_near_Kiel
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/International_Anti-nuclear_Camp_near_Kiel
Line 438: Line 446:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  18. Upcoming events
+
  18. Wydarzenia w najbliższych miesiącach
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  (just an extract, tell us your events for the next newsletter)
+
  (tylko wybór, prosimy o poinformowanie nas o Twoich wydarzeniach do
  more events: http://upcoming.nuclear-heritage.net
+
następnego wydania Nuke News)
 +
  Więcej wydarzeń można znaleźć na stronach:
 +
http://upcoming.nuclear-heritage.net
 
   
 
   
  Please feel free to send us your local and international events for
+
  Prosimy o nadsyłanie do nas odsyłaczy do Twoich lokalnych, ale także
  this website and the NukeNews!
+
  międzynarodowych wydarzeń dla naszej strony internetowej.
 
   
 
   
 
   
 
   
  03/08/14 1.30 PM: Hiroshima and Nagasaki remembrance rally at uranium
+
  03.08.14, 13.30:   Wydarzenie dla przypomnienia Hiroszimy i Nagasaki
                     enrichment facility in Gronau (D)
+
                     przy urządzeniu do wzbogacania uranu w Gronau (D)
  04/08/14-08/08/14: Nuclear Heritage Network gathering near Kiel (D)
+
  04.08.14-08.08.14: Spotkanie Nuclear Heritage Network pod Kilonią (D)
  09/08/14:          Actions against nuclear weapons at AWE Aldermaston
+
  09.08.14:          Akcja przeciw broni jądrowej przy AWE (Atomic
                     & AWE Burghfield (UK)
+
                    Weapons Establishment) Aldermaston i AWE
  09/08/14-16/08/14: International Anti-nuclear Camp near Kiel (D)
+
                     Burghfield (UK)
  16/08/14-24/08/14: Lausitzcamp on energy topics & against open pit
+
  09.08.14-16.08.14: Międzynarodowy obóz antyatomowy pod Kilonią (D)
                     coal mining in the Lausitz region (D)
+
  16.08.14-24.08.14: Obóz poświęcony tematom energetycznym oraz przeciw
  20/08/14-24/08/14: Anti-nuclear mini camp near Kaplice (CZ)
+
                     wydobywaniu odkrywkowemu węgla w regionie Lausitz
  22/08/14-24/08/14: solar festival in Peckwitz (D)
+
                    (D)
  30/08/14:          anti nuke bloc NATO SUMMIT in Newport (UK)
+
  20.08.14-24.08.14: Antyatomowy mini-obóz koło Kaplice (CZ)
  30/08/14 at 11 AM: nuclear waste conference at Volkshochschule,
+
  22.08.14-24.08.14: Festiwal Solarny w Peckfitz (D)
                     Wilhelmshöher Allee 19-21, in Kassel (D)
+
  30.08.14:          Blok antyatomowy przy szczycie NATO w Newport (UK)
  04/09/14-17/09/14: Energiewende Festival in Rubigen near Bern (CH)
+
  30.08.14, 11.00:   Konferencja na temat odpadów jądrowych, w Ludowej
  08/09/14:          nuclear waste commission meeting at Bundestag in
+
                     Szkole Wyższej, Wilhelmshöher Allee 19-21, v Kassel
                     Berlin (D
+
                    (D)
  13/09/14-17/09/14: "AFRIRPA 04" - The Fourth Regional African Congress
+
  04.09.14-17.09.14: Festiwal poświęcony rewolucji energetycznej w
                     of International Radiation Protection Association
+
                    Rubigen koło Berna (CH)
                    in Rabat (MA)
+
  08.09.14:          Posiedzenie komisji ds. odpadów jądrowych w
  14/09/14-18/09/14: 2014 conference of American Nuclear Society's
+
                     Bundestagu w Berlinie (D)
                    Radiation Protection & Shielding Division in
+
  13.09.14-17.09.14: "AFRIRPA 04" – Czwarty regionalny kongres
                     Knoxville, TN (USA)
+
                     afrykański stowarzyszenia International Radiation
  15/09/14-17/09/14: OECD/NEA: Constructing Memory - An International
+
                    Protection Association w Rabat (MA)
                     Conference and Debate on the Preservation of
+
  14.09.14-18.09.14: Konferencja 2014 roku stowarzyszenia American
                     Records, Knowledge and Memory of Radioactive Waste
+
                    Nuclear Society's Radiation Protection & Shielding
                     across Generations in Verdun (F)  
+
                     Division w Knoxville, TN (USA)
  21/09/14-25/09/14: Uranium Mining and Hydrogeology 2014 International
+
  15.09.14-17.09.14: OECD/NEA: Międzynarodowa konferencja i debata na
                     Conference in Freiberg (D)
+
                     temat międzypokoleniowego zachowywania,
  22/09/14-28/09/14: next working meeting of the Atomic Baltic project
+
                     zapisywania, znajomości i wspomnień dotyczących
                     in Döbeln (D)
+
                     odpadów jądrowych w Verdunie (F)
  28/09/14-01/10/14: International Radon Symposium in Charleston, South
+
  21.09.14-25.09.14: Pozyskiwanie i przetwarzanie uranu oraz
                    Carolina (USA)
+
                     hydrogeologia
  29/09/14-03/10/14: International Uranium Film Festival in Berlin (D)
+
2014:              Międzynarodowa konferencja w Freiberg (D)
  23/10/14-26/10/14: "Remembering for a common future" international
+
  22.09.14-28.09.14: Kolejne spotkanie robocze w ramach Atomic Baltic
                     partnership conference in Krzyzowa (PL)
+
                     Project w Döbeln (D)
  27/10/14-31/10/14: Radiobioassay & Radiochemical Measurements
+
  28./09.14-01.10.14:Międzynarodowe sympozjum na temat radonu w
                     Conference in Knoxville, TN (USA)
+
                    Charleston, South Carolina (USA)
  29/11/14-30/11/14: uranium symposium in Niamey (RN)
+
  29.09.14-03.10.14: Międzynarodowy festiwal filmowy na temat uranu w
  01/12/14-05/12/14: International Conference on Occupational Radiation
+
                    Berlinie (D)
                     Protection: Enhancing the Protection of Workers -
+
  23.10.14-26/10/14: "Remembering for a Common Future" ("Wspomnienia ze
                     Gaps, Challenges and Developments in Vienna (A)
+
                    wspólnej przyszłości"): Partnerska konferencja w
  01/02/15-04/02/15: Health Physics Society 48th Midyear Topical Meeting
+
                     Krzyżowej (PL)
                    in Norfolk/Virginia Beach, VA (USA)
+
  27.10.14-31.10.14: Radiobioassay & Radiochemical Measurements
  2015:              Probably Castor transport of high level radioactive
+
                     Conference (Konferencja dotycząca biopróbek i
                     waste from Sellafield (UK) and of intermediate
+
                    pomiarów radiochemicznych) w Knoxville, TN (USA)
                     level radioactive waste from La Hague (F) to
+
  29.11.14-30.11.14: Sympozjum na temat uranu w Niamey (RN)
                     Gorleben (D) and protests
+
  01.12.14-05.12.14: Międzynarodowa konferencja dotycząca ochrony
  01/09/15-30/11/15: (estimated) main hearing on the Environmental Court
+
                     radiologicznej podczas pracy: zwiększenie ochrony
                     on SKB's application to build KBS3 final nuclear
+
                    pracowników - braki, zadania i rozwój, w Wiedniu
                     waste repository at District Court in Nacka (S)
+
                     (A)
 +
  01.02.15-04.02.15: 48 spotkanie półroczne na aktualne tematy Health
 +
                    Physics Society w Norfolk/Virginia Beach, VA (USA)
 +
  2015:              Prawdopodobny transport kastorów zawierających
 +
                     odpady wysoko radioaktywne z Sellafield (UK) oraz
 +
                     odpady średnioaktywne z La Hague (F) do Gorleben
 +
                     (D) i związane z tym protesty
 +
  01.09.15-30.11.15: Rozprawa główna przed sądem dotycząca SKBs Wniosek
 +
                     o wybudowanie mogilnika KBS3, Sąd Rejonowy w Nacka
 +
                     (S)
 
   
 
   
 
   
 
   
Line 523: Line 542:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  19. About NukeNews
+
  19. Co to są Nuke News?
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  NukeNews is a multilingual newsletter of the Nuclear Heritage Network
+
  NukeNews to wielojęzyczny system newsletterowy Nuclear Heritage
  to reflect the activities, topics and struggles of anti-nuclear
+
Network, którego celem jest odzwierciedlanie działań, tematów i
  activists. The articles are written and translated by activists,
+
  przedsięwzięć grup aktywistów powiązanych z sobą w ramach naszej
  additionally to their usual anti-nuclear activities. No- one is paid
+
  społeczności międzynarodowej. Wiadomości pisane są i tłumaczone przez
  for that work, as we want to provide resources like this information
+
  aktywistów antyatomowych – poza ich zwykłą pracą. Za tę działalność
  system to the anti-nuclear struggle as independent as possible.
+
  nikt nie otrzymuje wynagrodzenia, ponieważ chcemy, aby źródła w walce
 +
  przeciw energii jądrowej takie jak nasz system informacyjny były
 +
niezależne. Newsletter przekazuje informacje zarówno dla aktywistów,
 +
jak też dla innych osób zainteresowanych tematami.
 
   
 
   
  Your contributions to the next issue of the NukeNews are welcome.
+
  Także Twój artykuł będzie miło widziany w kolejnym wydaniu NukeNews.
  Send them via email to "news AT NukeNews.nuclear-heritage.net". It
+
  Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail:
  should be brief information in English of not more than one paragraph,
+
"news AT NukeNews.nuclear-heritage.net". Powinien to być krótki tekst
  including a concise headline and an optional link to a webpage
+
  w języku angielskim, nie dłuższy niż jeden akapit wraz z tytułem i
  providing more information. Deadline for the 15th issue of the
+
  odsyłaczem do strony internetowej zawierającej szczegóły informacji.
  NukeNews will be 14th of September, 2014.
+
  Termin dla nadsyłania artykułów do piętnastego wydania NukeNews mija
 +
  14 września 2014 roku.
 
   
 
   
  Spread the word and learn more about the NukeNews:
+
  Więcej informacji o Nuke News:
 
  http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET
 
  http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET
 
   
 
   
Line 558: Line 581:
 
[[Category: Slovenia]]
 
[[Category: Slovenia]]
 
[[Category: United Kingdom]]
 
[[Category: United Kingdom]]
 +
[[Category: Ecodefense]]
 +
[[Category: Polish]]

Latest revision as of 14:04, 21 January 2016


NukeNews: Croatian | Czech | English | Finnish | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
* NukeNews #14 - Serwis informacyjny z dziedziny antyatomu *
************************************************************
 
----------------------------------------------------------------------
0. Tytułem wstępu
----------------------------------------------------------------------
Witamy na łamach 14 wydania Nuke News – wielojęzykowego newslettera,
wydawanego przez Nuclear Heritage Network. Wraz z aktualnym numerem
obchodzimy także trzecie urodziny newslettera, którego wydawanie
rozpoczęliśmy w ramach projektu międzynarodowego w dniu 6 czerwca 2011
roku, w trzy miesiące po serii wybuchów w japońskiej elektrowni
jądrowej Fukushima.

W aktualnym numerze przynosimy Państwu informacje na temat kampanii
solidarności z naszymi przyjaciółmi w Rosji, stawiącymi czoła
prześladowaniom ze strony państwa, które uważa ich za „agentów
zagranicznych“. O dwóch aktualnych przypadkach przynosimy informacje w
niniejszym newsletterze. Prosimy o pomóc w rozpowszechnianiu
informacji, aby jak najwięcej wesprzeć aktywistów rosyjskich.

Ponadto zapraszamy Państwa do dużego międzynarodowego letniego obozu
antyatomowego, który będzie miał miejsce w sierpniu na północy Niemiec
– więcej szczegółów poniżej. W niniejszym numerze można się zapoznać
także z nowościami dotyczącymi elektrowni jądrowych oraz problematyki
zużytego paliwa jądrowego, przede wszystkim w Europie Wschodniej i
Wielkiej Brytanii.


----------------------------------------------------------------------
Zawartość aktualnego wydania NukeNews #14
----------------------------------------------------------------------
0. Tytułem wstępu
1. Słowacja: Kolejne opóźnienie w dobudowaniu EJ Mochovce
2. Nowa kopalnia uranu w Europie Środkowej?
3. Czechy: Nowy zakład produkcji paliwa jądrowego w Bystřicy nad
  Pernštejnem?
4. Akt zemsty wobec pomyślnej kampanii przeciw elektrowni jądrowej
  nad Bałtykiem – organizację ekologiczną ogłoszono „agentem
  zagranicznym“
5. Proszę, zaopiekuj się domem tego misia – demonstracja w Londynie
6. Demonstracja: wyzwolić sarny z Sellafield
7. UK: Magazyn odpadów niskoaktywnych Lillyhall otrzymał zezwolenie
  na eksploatację
8. UK: Spotkanie wspominkowe pod elektrownią jądrową Heysham
9. UK: kolorowa demonstracja towarzysząca spotkaniu komisji ds.
  odpadów jądrowych w Workingtonie
10. UK: demonstracja – sygnał dla prawdy o energii jądrowej?
11. Europa zagrożona – petycja za natychmiastowym wyłączeniem
  elektrowni jądrowej Dungeness B
12. Słowenia: operator EJ Krško planuje budowę drugiego reaktora,
  chociaż nie ma decyzji polityków ani obywateli
13. Kongres na temat raka 2015: aspekt dla odejścia od atomu
14. Niemcy: zaproszenie do wspólnej kampanii jesiennej poświęconej
  problematyce odpadów jądrowych
15. Rosyjscy aktywiści praw człowieka pod presją
16. Solidarność z prześladowanymi grupami w Rosji
17. Letni obóz antyatomowy związany z siecią Nuclear Heritage Network
18. Wydarzenia w najbliższych miesiącach
19. Co to są Nuke News?


----------------------------------------------------------------------
1. Słowacja: Kolejne opóźnienie w dobudowaniu EJ Mochovce
----------------------------------------------------------------------
Premier Słowacji Robert Fico poinformował w ramach tzw. Europejskiego
Forum Atomowego, że prace związane z zakończeniem budowy trzeciego i
czwartego bloku elektrowni jądrowej Mochovce będą opóźnione.
Oświadczył, że nie będzie możliwe dotrzymanie planowanego terminu
dobudowania bloku trzeciego, który miał stanąć już w tym roku. W tej
chwili przewiduje się, że blok 3 elektrowni jądrowej zostanie oddany
do eksploatacji pod koniec 2016 lub na początku 2017 roku. Jednak na
początku prac budowlanych planowano uruchomienie bloku 3 w 2012 roku,
a bloku 4 w 2013 roku.

Projekt dobudowania słowackiej elektrowni boryka się także z
problemami finansowymi, gdyż planowane koszty budowy wzrosły z
początkowych 2,8 miliardów eur do obecnych 3,8 mld.

Więcej informacji:
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/321036-fico-dostavba-mochoviec-sa-neunosne-predlzuje/


----------------------------------------------------------------------
2. Nowa kopalnia uranu w Europie Środkowej?
----------------------------------------------------------------------
Czescy podatnicy nadal jeszcze muszą – przy wsparciu dotacji
europejskich z Brukseli – płacić dziesiątki miliardów koron czeskich
za zakonserwowanie dawnych kopalni uranu i zakładów przerabiających
ten surowiec, jakie w przeszłości działały w kraju, a teraz pojawiają
się poważne propozycje nowego projektu wydobywania uranu w Czechach.
Szef czeskiego rządu Sobotka wraz z ministrem ds. przemysłu i handlu
Mládkiem ogłosili swoje plany na otwarcie złóż zawierających ok. 3.100
ton uranu w miejscowościach Brzkov i Horní Věžnice niedaleko od gminy
Polná koło Jihlavy w środkowej części kraju, w celu zachowania pracy
dla czeskiego przemysłu wydobywania uranu.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/New_uranium_mine_in_central_Europe%3F


----------------------------------------------------------------------
3. Czechy: Nowy zakład produkcji paliwa jądrowego w Bystřicy nad
  Pernštejnem?
----------------------------------------------------------------------
Instytut ds. Paliwa Jądrowego w Pradze (ÚJP Praha a.s.) zamierza
wybudować zakład do produkcji paliwa jądrowego dla reaktorów typu VVER
oraz do odlewania stopów uranu w mieście Bystřice nad Pernštejnem.
Moce przerobowe zakładu powinny wynosić 450 ton opracowanego dwutlenku
uranu w skali roku (800 kaset paliwowych). Management instytutu ÚJP
Praha na razie nie sprecyzował, do których klientów powinny trafiać
zbiory paliwowe wyprodukowane w zakładzie w Bystřicy. Jak oświadczył
inwestor - spółka ÚJP Invest, s.r.o. - proces EIA dotyczący projektu
(ocena wpływu budowy na środowisko) zakończono już w grudniu 2013
roku.

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Will_there_be_a_nuclear_fuel_plant_in_Byst%C5%99ice_nad_Pern%C5%A1tejnem%3F


----------------------------------------------------------------------
4. Akt zemsty wobec pomyślnej kampanii przeciw elektrowni jądrowej
  nad Bałtykiem – organizację ekologiczną ogłoszono „agentem
  zagranicznym“
----------------------------------------------------------------------
Rosyjska organizacja ekologiczna Ecodefense otrzymała 16 czerwca 2014
roku komunikat od ministerstwa sprawiedliwości, które ogłosiło to
stowarzyszenie „agentem zagranicznym“. Taką decyzję podjęło
ministerstwo na podstawie pomyślnej kampanii organizacji ekologicznej
przeciw elektrowni jądrowej nad Morzem Bałtyckim niedaleko od
Kaliningradu. W 2013 roku wstrzymano prace na budowie elektrowni – ich
wznowienie po intensywnej kampanii przeciw elektrowni jądrowej jest
bardzo niepewne. Ogłoszenie „agentem zagranicznym“ organizacji jest w
praktyce równoznaczne z jej rozwiązaniem. Zdaniem Ecodefense chodzi o
akt zemsty ze względu na sukcesy jego działań skierowanych przeciw
nadbałtyckiej elektrowni jądrowej.

Podczas kontroli przeprowadzonej w organizacji Ecodefense przez organy
rosyjskie wiosną ubiegłego roku, nie znaleziono żadnych dowodów, które
uzasadniałyby nazywanie stowarzyszenia „agentem zagranicznym“. Do
takiego samego wniosku doszły organy także podczas następnej kontroli
na początku tego roku, jednak widocznie pod presją Moskwy były one
zmuszone do zrewidowania wyników swojej pracy i do napisania w
konkluzji raportu kontrolnego, że organizacja jest agentem
zagranicznym. Zgodnie z definicją podaną w odpowiedniej ustawie,
zarejestrowane rosyjskie organizacje pozarządowe są ogłaszane agentami
zagranicznymi w sytuacji, gdy wykonują swoje działania polityczne przy
wsparciu z zagranicy. Jednak na podstawie takiej definicji można
ogłosić agentami zagranicznymi także wiele innych rosyjskich
organizacji. Przytoczona wyżej ustawa była krytykowana przez obrońców
praw człowieka już po jej uchwaleniu w 2012 roku. Wraz z 11 innymi
organizacjami pozarządowymi, Ecodefense na początku 2013 roku złożyła
pozew w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

Cały artykuł znajduje się na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Revenge_for_successful_campaign_against_Baltic_NPP_-_Ecodefense_has_been_declared_a_%22Foreign_Agent%22


----------------------------------------------------------------------
5. Proszę, zaopiekuj się domem tego misia – demonstracja w Londynie
----------------------------------------------------------------------
Uran z Peru do eksploatacji nowych elektrowni jądrowych w Wielkiej
Brytanii? Podczas gdy prace nad produkcją nowego filmu o słynnym misiu
Paddington Bear idą pełną parą, to znana figura tego niedźwiadka w
Londynie stanęła 9 stycznia 2014 roku w centrum zainteresowań
aktywistów ekologicznych. W czasie swojego spotkania przypominali oni
o zagrożeniach, jakie mogą towarzyszyć wydobywaniu uranu w Peru -
kraju pochodzenia pierwowzoru misia Paddingtona.

Więcej informacji:
http://mariannewildart.wordpress.com/2014/01/09/please-look-after-this-bears-home/


----------------------------------------------------------------------
6. Demonstracja: wyzwolić sarny z Sellafield
----------------------------------------------------------------------
Mieszkańcy, aktywiści ochrony zwierząt i aktywiści antyatomowi
wspólnie protestowali 17 stycznia 2014 roku przeciw odstrzałowi saren
złapanych w nowych strefach wojskowych otaczających elektrownię
jądrową Sellafield.

Więcej informacji:
https://mariannewildart.wordpress.com/2014/02/17/free-the-sellafield-deer-demo/


----------------------------------------------------------------------
7. UK: Magazyn odpadów niskoaktywnych Lillyhall otrzymał zezwolenie
  na eksploatację
----------------------------------------------------------------------
Pomimo demonstracji i setek listów sprzeciwu, magazyn Lillyhall
uzyskał dnia 26 lutego 2014 roku zezwolenie na eksploatację. W
magazynie będą przechowywane odpady promieniotwórcze niskoaktywne.
Media o zasięgu ogólnopaństwowym nie chciała poświęcać uwagi na ten
temat, w mediach regionalnych ukazało się tylko kilka artykułów
dotyczących tej problematyki.

Więcej informacji: 
https://mariannewildart.wordpress.com/2014/02/26/radioactive-waste-dump-is-born-without-fanfare-or-fuss-the-banality-of-evil/
https://mariannewildart.wordpress.com/2014/03/07/criminal-activity-of-landfill-operators-at-lillyhall/


----------------------------------------------------------------------
8. UK: Spotkanie wspominkowe pod elektrownią jądrową Heysham
----------------------------------------------------------------------
Stowarzyszenie „Radiation Free Lakeland“ wraz z innymi grupami wzięło
udział w dniu 8 marca 2014 w spotkaniu wspominkowym na cześć ofiar
awarii w japońskiej elektrowni jądrowej Fukushima. Przedstawiciele
stowarzyszeń domagali się podczas spotkania zakończenia
wykorzystywania energii jądrowej w Heysham i innych miejscach
Królestwa Zjednoczonego. Organizacja Mo Kelly z Lancastera
przedstawiła w postaci wykresu, jak wysoko sięgałaby 5-metrowa fala
burzowa – powyżej płotu zbudowanego przez wojsko dookoła elektrowni
jądrowej.

Więcej informacji:
https://mariannewildart.wordpress.com/2014/03/09/heysham-fukushima-vigil/


----------------------------------------------------------------------
9. UK: kolorowa demonstracja towarzysząca spotkaniu komisji ds.
  odpadów jądrowych w Workingtonie
----------------------------------------------------------------------
Międzynarodowy Urząd Bezpieczeństwa Jądrowego twierdzi, iż: „jest to
zawsze technika, która zawodzi“. To jest dokładnie to, co myślimy o
planie na wykorzystanie dotąd niewypróbowanych, a zatem
nieprzewidywalnych barier technicznych 1.000 metrów pod powierzchnią
– z geologią będącą ostatnim wałem obronnym w chwili, gdy zawiodą
wszystkie pozostałe bariery. Dla rządu ważne jest, aby pokazać
„nieustanny postęp technologiczny w realizacji likwidacji
geologicznej“, przy czym podkreśla, jak ważne są rzekome zasady
dobrowolności i partnerstwa z lokalną społecznością.
MY POWIEDZIELIŚMY - NIE – i nadal tak mówimy i będziemy mówić.

Więcej informacji:
https://mariannewildart.wordpress.com/2014/05/01/its-always-the-technology-that-lets-us-down-says-international-authority-on-nuclear-safety/


----------------------------------------------------------------------
10. UK: demonstracja – sygnał dla prawdy o energii jądrowej?
----------------------------------------------------------------------
W dniu 30 maja 2014 roku członkowie stowarzyszeń „Radiation Free
Lakeland“ i „Save the Sellafield Deer“ postanowili urządzić swoją
własną ekspozycję na zewnątrz samochodu w reakcji na oficjalną
propagandę Sellafield. Przy naszej ekspozycji zatrzymało się ok. 250
osób, aby wziąć sobie nasze krytyczne ulotki oraz aby porozmawiać z
nami o prawdziwej historii z Sellafield. Poza tym zwiedzili także
wystawę, która pokazywała cały łańcuch atomowy, poczynając od
wydobywania uranu aż po przechowywanie spalonego paliwa jądrowego z
elektrowni jądrowych.

https://mariannewildart.wordpress.com/2014/05/31/the-beacon-protest-yesterday/
http://www.theecologist.org/reviews/2434605/beacon_of_nuclear_truth.html


----------------------------------------------------------------------
11. Europa zagrożona – petycja za natychmiastowym wyłączeniem
  elektrowni jądrowej Dungeness B
----------------------------------------------------------------------
Ludzie w Europie żyją w przekonaniu, że limity bezpieczeństwa istnieją
po to, aby zapewnić bezpieczeństwo ludzkości. To jednak nie dotyczy
elektrowni jądrowej Dungeness B w Wielkiej Brytanii, której operatorem
jest spółka Electricite de France (EdF). Cegły grafitowe w reaktorze
EJ Dungeness B łamią się i pod wpływem promieniowania zaczynają tracić
swoją masę. Wobec tego grafit nie spełnia już norm bezpieczeństwa i
urząd nadzoru jądrowego ONR powinien poddać zakład jądrowy należytym
badaniom, albo go wręcz od razu zamknąć. Jednak urząd zamiast tego
rozważa możliwość zaakceptowania wniosku operatora, firmy EdF, o
złagodzenie norm bezpieczeństwa - a więc powinno się mniej więcej
udawać, że te normy w ogóle nie istnieją.

Więcej informacji:
https://mariannewildart.wordpress.com/2014/06/12/europe-at-risk-shut-dungeness-b-now/


----------------------------------------------------------------------
12. Słowenia: operator EJ Krško planuje budowę drugiego reaktora,
  chociaż nie ma decyzji polityków ani obywateli
----------------------------------------------------------------------
Aczkolwiek w Słowenii dotąd nie ma żadnej decyzji polityków lub
obywateli w kwestii, czy wybudować w kraju nowy reaktor jądrowy, i
chociaż kraj nie ma jednoznacznej strategii energetycznej, która
obejmowałaby budowę nowych reaktorów jądrowych, albo przeciwnie ją
odrzucała (nowa państwowa koncepcja energetyczna powinna być uchwalona
w optymalnym przypadku w ciągu dwóch lat), to operator słoweńskiej
elektrowni jądrowej Krško planuje budowę drugiego reaktora jądrowego
również w regionie Krško. Już nawet wydano ponad dziesięć milionów eur
na eksplorację i badania dla drugiego reaktora jądrowego, chociaż w
ogóle nie jest pewne, czy projekt zostanie kiedykolwiek zrealizowany.

W chwili obecnej istnieje za dużo przeszkód (od strony politycznej -
wybory w czerwcu 2014 roku, od strony finansowej - rosnące koszty
projektów atomowych w całym świecie itd.), niepozwalających na
urzeczywistnienie projektu, niemniej operator pierwszego reaktora
jądrowego w Krško deklaruje, że jest gotowy do jego realizacji, gdy
tylko nadejdzie dobra pora. Dlatego jego najważniejszym priorytetem
jest przedłużenie okresu żywotności istniejącego bloku pierwszego w
Krško o kolejne dwadzieścia lat (z początkowego roku 2023 do 2043 r).


----------------------------------------------------------------------
13. Kongres na temat raka 2015: aspekt dla odejścia od atomu
----------------------------------------------------------------------
„Poprzez wiedzę naprzeciw życiu“ - tak brzmi motto Bawarskiego
Stowarzyszenia Zwalczania Raka. Nauka obecnie zajmuje się
możliwościami uzdrawiania kwantowego oraz rolą różnych komórek w
mózgu: czy leczenie raka naprawdę zawodzi, czy też hamują go pewne
grupy zainteresowań? O tym, że prawdziwa mogłaby być druga ze
wspomnianych możliwości, pomyślałem podczas niedawnej rozmowy z jednym
moim włoskim kolegą, który opowiadał o tym, że odkrycie cząsteczek o
działaniu leczniczym zostało po prostu destrukcyjnie zamiecione pod
dywan i nadal kontynuowano znane eksperymenty, aczkolwiek nie ma
żadnej innej alternatywy dla medycyny paliatywnej.... Do tego dochodzi
także coraz szerzej znana umowa pomiędzy Międzynarodową Agencją
Energii Atomowej (MAAE) i Światową Organizacją Zdrowia (WHO)...

Więcej informacji tu:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/2015_Cancer_Congress_-_An_aspect_of_stopping_nuclear_power


----------------------------------------------------------------------
14. Niemcy: zaproszenie do wspólnej kampanii jesiennej poświęconej
  problematyce odpadów jądrowych
----------------------------------------------------------------------
Pomimo ogólnej krytyki skierowanej pod adresem komisji ds. odpadów
jądrowych, wielu takich krytyków mówi tylko o komisji, zapominając
przy tym o samych odpadach. A przecież właśnie to chcemy zmienić.

Poprzez wspólne spisanie inwentarza odpadów jądrowych w zeszłym roku
stworzyliśmy uzasadnione fachowo ramy do dyskusji nad odpadami
jądrowymi. W następnym kroku proponujemy aktywne rozpoczęcie takiej
dyskusji publicznej jesienią 2014 roku i zapraszamy na pierwsze
ogólnokrajowe spotkanie w ramach kampanii, które odbędzie się w sobotę
19 lipca o godz. 11.00 w Göttingen, Weender Landstr. 6.

Cały artykuł znajduje się na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Germany:_Invitation_for_joint_autumn_campaign_on_nuclear_waste_misery


----------------------------------------------------------------------
15. Rosyjscy aktywiści praw człowieka pod presją
----------------------------------------------------------------------
Nasi przyjaciele, aktywiści praw człowieka z Murmańska, którzy są
także częścią naszej sieci Nuclear Heritage Network, udzielają się we
wspólnych przedsięwzięciach i projektach, i współtworzą naszą wspólną
pracę antyatomową, są teraz pod presją organów rosyjskich. Ich
organizację „Humanistyczny Ruch Młodzieżowy“ (GDM) oskarżono, że
działa jak „agent zagraniczny“, gdyż otrzymuje wsparcie finansowe z
zagranicy, i prokuratura państwowa uważa ją za „grupę polityczną“.
Taki status prowadziłby do rozwiązania całej organizacji, ponieważ z
taką „pieczątką“ w praktyce nie ma możliwości dalszej pracy. Na
przypadek naciskała rosyjska tajna służba FSB, aczkolwiek poprzednio
rosyjskie ministerstwo sprawiedliwości wykonujące kontrole wewnątrz
organizacji doszło do wniosku, że nic nie świadczy o tym, jako by
organizacja GDM postępowała jak „tajny agent“, jak zostało to też
stwierdzone w raporcie końcowym z wykonanych kontroli. 8 lipca
rozpoczęła się publiczna rozprawa główna w tej sprawie przed Sądem
Okręgowym w Murmańsku.

W Niemczech rozpoczęto kampanie solidarności, która informuje o
rosyjskim przypadku, mając wesprzeć ponadto inne rosyjskie
organizacje ekologiczne, takie jak Ecodefense, którą w połowie lipca
również ogłoszono „tajnym agentem“. Chcemy także uzbierać pieniądze na
pokrycie kosztów prawnych - opłat dla adwokata, wydatków sądowych, jak
również kar pieniężnych, którym w tej chwili stawią czoła
zaprzyjaźnione z nami organizacje w Rosji. Prosimy o pomóc we wsparciu
naszych rosyjskich przyjaciół - wyrazami solidarności, artykułami lub
środkami finansowymi.

  Konto: Spenden & Aktionen 
  Tytuł płatności: "Soli Russland"
  IBAN: DE29 5139 0000 0092 8818 06 
  BIC: VBMHDE5FXXX 
  Bank: Volksbank Mittelhessen

Więcej informacji:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Russian_human_rights_activists_under_pressure

Wyzwanie:
http://russlandantirep.blogsport.de/aufruf/


----------------------------------------------------------------------
16. Solidarność z prześladowanymi grupami w Rosji
----------------------------------------------------------------------
Rozpoczęto dwie kampanie solidarności dla wsparcia organizacji
pozarządowych, które obecnie są ścigane w Rosji jako „tajni agenci“.
Kampania w Niemczech informuje o represjach oraz o tle politycznym
ścigania, zbiera środki finansowe dla dotkniętych grup, informuje o
konkretnych przypadkach i aktywizuje mieszkańców, aby wyrazili swoją
solidarność ze ściganymi grupami w Rosji. W centrum zainteresowań w
tej chwili jest mianowicie „Humanistyczny Ruch Młodzieżowy“ (GDM), a
także stowarzyszenie „Ecodefense“, które już ogłoszono „tajnym
agentem“. Ponadto aktywiści antyatomowi rozpoczęli kampanię
solidarności, publikując w wielu językach wyzwanie, w którym domagają
się, aby stowarzyszenie zaprzestano nazywać „tajnym agentem“.

W Rosji już od jakiegoś czasu wywierana jest ze strony organów
państwowych nieustanna presja na grupy progresywne, jak też na
aktywistów. W postaci ustaw „o tajnych agentach i ekstremizmie“ Rosja
uzyskała narzędzie do tępienia ruchów, organizacji i aktywistów,
krytycznych wobec państwa. W tym kontekście stowarzyszenia i
organizacje są de facto zakazywane – w taki sposób, że są one
sklasyfikowane jako „tajny agent“, a kontynuowanie przez nich pracy z
taką „pieczątką“ jest w praktyce niemożliwe. Również pozwy, wzięte
znikąd, a zagrożone karą kilkuletniego więzienia, stanowią pogróżki
dla aktywistów ekologicznych w Rosji, którzy zajmują krytyczne
stanowiska wobec państwa. Rosja chce w ten sposób stygmatyzować i
zdyskredytować w oczach opinii publicznej stowarzyszenia ekologiczne i
organizacje obrony praw człowieka. 

Cały artykuł:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Solidarity_with_the_persecuted_groups_in_Russia

Kampanie solidarności:
http://russlandantirep.blogsport.de
http://www.dianuke.org/international-appeal-in-solidarity-with-russian-anti-nuke-group-ecodefense-declared-foreign-agent/


----------------------------------------------------------------------
17. Letni obóz antyatomowy związany z siecią Nuclear Heritage Network
----------------------------------------------------------------------
Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznych obozach antyatomowych,
które odbędą się w sierpniu w związku z dalszą pracą sieci Nuclear
Heritage Network. Pierwszy to tradycyjny Nuclear Heritage Network
Gathering i będzie miał miejsce od 4 do 8 sierpnia w pobliżu Kilonii
na północy Niemiec. Celem obozu jest dalszy rozwój i wzmocnienie
międzynarodowej sieci aktywistów antyatomowych, jak również środków
wspierających aktywistów w walce przeciw energii jądrowej. Później, od
9 do 16 sierpnia, w tym samym miejscu, odbędzie się letni obóz
antyatomowy, na który zapraszamy osoby w każdym wieku, rodziny,
aktywistów i organizatorów, którzy mogą tu zaoferować własne
warsztaty, wykłady i wydarzenia, albo dołączyć do nich.
Najważniejszymi dniami obozu będą 10 i 14 sierpnia. I wreszcie
odbędzie się także specjalny mini-obóz Nuke News, w dniach od 25 do 30
sierpnia niedaleko od Kaplice w Republice Czeskiej, gdzie będziemy
rozmawiać na temat naszego systemu Nuke News, omówimy wyzwania
związane z wersjami językowymi i poprowadzimy debatę na temat
perspektyw dalszego rozszerzenia tematów, jak też mutacji językowych.

Więcej informacji:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/International_Anti-nuclear_Camp_near_Kiel
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_mini_camp_in_the_Czech_Republic


----------------------------------------------------------------------
18. Wydarzenia w najbliższych miesiącach
----------------------------------------------------------------------
(tylko wybór, prosimy o poinformowanie nas o Twoich wydarzeniach do
następnego wydania Nuke News)
Więcej wydarzeń można znaleźć na stronach:
http://upcoming.nuclear-heritage.net

Prosimy o nadsyłanie do nas odsyłaczy do Twoich lokalnych, ale także
międzynarodowych wydarzeń dla naszej strony internetowej.


03.08.14, 13.30:  Wydarzenie dla przypomnienia Hiroszimy i Nagasaki
          przy urządzeniu do wzbogacania uranu w Gronau (D)
04.08.14-08.08.14: Spotkanie Nuclear Heritage Network pod Kilonią (D)
09.08.14:     Akcja przeciw broni jądrowej przy AWE (Atomic
          Weapons Establishment) Aldermaston i AWE
          Burghfield (UK)
09.08.14-16.08.14: Międzynarodowy obóz antyatomowy pod Kilonią (D)
16.08.14-24.08.14: Obóz poświęcony tematom energetycznym oraz przeciw
          wydobywaniu odkrywkowemu węgla w regionie Lausitz
          (D)
20.08.14-24.08.14: Antyatomowy mini-obóz koło Kaplice (CZ)
22.08.14-24.08.14: Festiwal Solarny w Peckfitz (D)
30.08.14:     Blok antyatomowy przy szczycie NATO w Newport (UK)
30.08.14, 11.00:  Konferencja na temat odpadów jądrowych, w Ludowej
          Szkole Wyższej, Wilhelmshöher Allee 19-21, v Kassel
          (D)
04.09.14-17.09.14: Festiwal poświęcony rewolucji energetycznej w
          Rubigen koło Berna (CH)
08.09.14:     Posiedzenie komisji ds. odpadów jądrowych w
          Bundestagu w Berlinie (D)
13.09.14-17.09.14: "AFRIRPA 04" – Czwarty regionalny kongres
          afrykański stowarzyszenia International Radiation
          Protection Association w Rabat (MA)
14.09.14-18.09.14: Konferencja 2014 roku stowarzyszenia American
          Nuclear Society's Radiation Protection & Shielding
          Division w Knoxville, TN (USA)
15.09.14-17.09.14: OECD/NEA: Międzynarodowa konferencja i debata na
          temat międzypokoleniowego zachowywania,
          zapisywania, znajomości i wspomnień dotyczących
          odpadów jądrowych w Verdunie (F)
21.09.14-25.09.14: Pozyskiwanie i przetwarzanie uranu oraz
          hydrogeologia
2014:       Międzynarodowa konferencja w Freiberg (D)
22.09.14-28.09.14: Kolejne spotkanie robocze w ramach Atomic Baltic
          Project w Döbeln (D)
28./09.14-01.10.14:Międzynarodowe sympozjum na temat radonu w
          Charleston, South Carolina (USA)
29.09.14-03.10.14: Międzynarodowy festiwal filmowy na temat uranu w
          Berlinie (D)
23.10.14-26/10/14: "Remembering for a Common Future" ("Wspomnienia ze
          wspólnej przyszłości"): Partnerska konferencja w
          Krzyżowej (PL)
27.10.14-31.10.14: Radiobioassay & Radiochemical Measurements
          Conference (Konferencja dotycząca biopróbek i
          pomiarów radiochemicznych) w Knoxville, TN (USA)
29.11.14-30.11.14: Sympozjum na temat uranu w Niamey (RN)
01.12.14-05.12.14: Międzynarodowa konferencja dotycząca ochrony
          radiologicznej podczas pracy: zwiększenie ochrony
          pracowników - braki, zadania i rozwój, w Wiedniu
          (A)
01.02.15-04.02.15: 48 spotkanie półroczne na aktualne tematy Health
          Physics Society w Norfolk/Virginia Beach, VA (USA)
2015:       Prawdopodobny transport kastorów zawierających
          odpady wysoko radioaktywne z Sellafield (UK) oraz
          odpady średnioaktywne z La Hague (F) do Gorleben
          (D) i związane z tym protesty
01.09.15-30.11.15: Rozprawa główna przed sądem dotycząca SKBs Wniosek
          o wybudowanie mogilnika KBS3, Sąd Rejonowy w Nacka
          (S)


http://castor.de/php/termine/termine.php
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/1815-wool-against-weapons
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/International_Anti-nuclear_Camp_near_Kiel
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_mini_camp_in_the_Czech_Republic
https://www.facebook.com/events/535370296568820/
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://www.energiewendefestival.ch
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://afrirpa04.com/wp-content/uploads/2013/07/AFRIRPA04-First-Announcement1.pdf
http://www.rpsd2014.org
http://www.nonuclear.se/en/kalender/oecd-nea20140915-17verdun
http://tu-freiberg.de/umh-vii-2014
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Threats_In_The_Baltic_Sea_Region/Working_meetings/Fifth_meeting
http://internationalradonsymposium.org
http://www.uraniumfilmfestival.org
http://www.rrmc.co
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://www-pub.iaea.org/iaeameetings/46139/orpconf2014
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2014
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling-md


----------------------------------------------------------------------
19. Co to są Nuke News?
----------------------------------------------------------------------
NukeNews to wielojęzyczny system newsletterowy Nuclear Heritage
Network, którego celem jest odzwierciedlanie działań, tematów i
przedsięwzięć grup aktywistów powiązanych z sobą w ramach naszej
społeczności międzynarodowej. Wiadomości pisane są i tłumaczone przez
aktywistów antyatomowych – poza ich zwykłą pracą. Za tę działalność
nikt nie otrzymuje wynagrodzenia, ponieważ chcemy, aby źródła w walce
przeciw energii jądrowej takie jak nasz system informacyjny były
niezależne. Newsletter przekazuje informacje zarówno dla aktywistów,
jak też dla innych osób zainteresowanych tematami.

Także Twój artykuł będzie miło widziany w kolejnym wydaniu NukeNews.
Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail:
"news AT NukeNews.nuclear-heritage.net". Powinien to być krótki tekst
w języku angielskim, nie dłuższy niż jeden akapit wraz z tytułem i
odsyłaczem do strony internetowej zawierającej szczegóły informacji.
Termin dla nadsyłania artykułów do piętnastego wydania NukeNews mija
14 września 2014 roku.

Więcej informacji o Nuke News:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET