NukeNews No. 7 - LITHUANIAN

From Nuclear Heritage
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(updated)
(updated)
Line 365: Line 365:
 
   
 
   
 
  ---------------------------------------------------------------------
 
  ---------------------------------------------------------------------
  16. Uranium approval a threat to Western Australia
+
  16. Grėsmė Vakarų Australijoje – uranui pritarta
 
  ---------------------------------------------------------------------
 
  ---------------------------------------------------------------------
  The Western Australian Environment Minister has given an important,
+
  Vakarų Australijos aplinkos ministras davė svarbų, bet ne galutinį,
  but not final, approval for WA’s first uranium proposal. Toro Energy’s
+
  pritarimą pirmajam Vakarų Australijoje urano pasiūlymui. "Toro Energy"
  proposed Wiluna uranium mine still requires federal approval, a number
+
  pasiūlytai Wiluna urano kasyklai vis dar reikia federalinio bei kitų
  of other state approvals and also faces possible legal challenge over
+
  valstybinių patvirtinimų, taip pat galimas teisinis išbandymas dėl
  its risks and impacts. Uranium mining is different from mining other
+
  kasyklos pavojingumo ir poveikio. Urano rūdos kasyba skiriasi nuo kitų
  minerals and is opposed widely by environment, community and
+
  mineralų kasybos ir turi daug prieštaravimų iš aplinkos, visuomenės ir
  Indigenous groups, many public health bodies and trade unions.
+
  vietinių bendruomenių, bei visuomenės sveikatos apsaugos įstaigų ir
 +
profesinių sąjungų.
 
   
 
   
  Read more:
+
  Plačiau skaitykite čia:
 
  http://toro.org.au/2012/10/11/national-ngos-public-health-environment-and-aboriginal-groups-say-no-to-toro/
 
  http://toro.org.au/2012/10/11/national-ngos-public-health-environment-and-aboriginal-groups-say-no-to-toro/
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ---------------------------------------------------------------------
 
  ---------------------------------------------------------------------
  17. Fuel, fire, fungus, footprints…acting on our sentiments post
+
  17. Kuras, ugnis, grybai, pėdsakai... žadina mūsų jausmus po
     Walktjurra Walkabout
+
     Walktjurros žygio
 
  ---------------------------------------------------------------------
 
  ---------------------------------------------------------------------
  It has been well over a month now since the Walkatjurra Walkers
+
  Praėjo geras mėnuo, kai Walkatjurra žygiuotojai sugrįžo į Pertą,
  arrived back in Perth, and many of us have since returned to our lives
+
  daugelis iš mūsų grįžo į įprastą gyvenimą miestuose ir miesteliuose
  in cities and towns across Australia. Days in the city feel far
+
  per visą Australiją. Dienos mieste labai tolimos nuo raudonojo purvo,
  removed from the red dirt, challenges, routine and reflective
+
  iššūkių, rutinos ir apmąstymus skatinančios žygio aplinkos.
environment of the walk.
+
 
   
 
   
  Learn more:
+
  Sužinokite daugiau:
 
  http://walkingforcountry.com/2012/11/01/923/
 
  http://walkingforcountry.com/2012/11/01/923/
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ---------------------------------------------------------------------
 
  ---------------------------------------------------------------------
  18. The European Court of Human Rights puts an End to the Slovenian
+
  18. Europos Žmogaus Teisių Teismas nutraukė Slovėnijos Branduolinį
     Nuclear Referendum Proposal Story
+
     Referendumą - pasiūlymo istorija
 
  ---------------------------------------------------------------------
 
  ---------------------------------------------------------------------
  On July 18th 1995 37 MPs of Slovene parliament filed in a law proposal
+
  1995 metų liepos 18-tą dieną 37 Slovėnijos parlamentarai pateikė
  for a national referendum to shut down the NPP Krsko. The prime
+
  įstatymo projektą dėl nacionalinio referendumo Krško AE uždarymui.
  minister of the time Janez Drnovsek called by phone the evening before
+
  Tuometinis ministras pirmininkas Janez Drnovšek vakarą prieš įstatymo
  routine adoption of the law in the parliament several MPs and urged
+
  parlamente priėmimą nustatyta tvarka, buvo paskambinęs telefonu
  them to withdraw their signatures and brought the proposal to
+
  keliems parlamentarams ir paragino juos atsiimti savo parašus, kas
  downfall. In 1996 he also urged the dean of the Faculty of Social
+
  lėmė įstatymo projekto žlugimą. 1996 metais jis taip pat paskatino
  Sciences of Ljubljana Ivan Svetlik and the minister of education
+
  Liublianos socialių mokslų fakulteto dekaną Ivaną Svetliką bei
  Slavko Gaber to fire Leo Seserko from his post as university
+
  švietimo ir mokslo ministrą Slavko Gaberį atleisti Leo Seserko
  professor. They gave in and fired him from his post of university
+
  universiteto profesoriaus pareigų. Jie pasidavė ir atleido jį iš
  professor, as he was the one who inspired the proposal. The faculty
+
  pareigų dėl to, kad jis buvo vienas iš įstatymo projekto įkvėpėjų.
  issued at the same day an order that the professor returns from the
+
  Fakultetas tą pačią dieną išdavė pareiškimą, kad profesorius grįžta
  post of a MP back to his post of professor, and another one
+
  MP pareigų į profesoriaus postą, ir dar vieną pareiškimą,
  annihilating the first one stating that he is fired from his post at
+
  anuliavusi pirmą, kad jis yra atleistas iš savo posto universitete.
  the university. Seserko sued both the faculty and the university and
+
  Seserko iškėlė ieškinį tiek fakultetui, tiek universitetui, tačiau
  finally lost in all court instances. The Slovene institutional court
+
  pralaimėjo visose teismo instancijose. Slovėnų Institucinis teismas
  found no violation of constitutional rights. And the judge André
+
  nerado jokių konstitucinių teisių pažeidimų. Ir teisėjas André
  Potocki, representing France at the European court for human rights in
+
  Potocki, Prancūzijos atstovas Europos žmogaus teisių teisme Strasbūre,
  Strasbourg, decided that there was no violation of human rights. The
+
  nusprendė, kad nėra žmogaus teisių pažeidimų. Strasbūro teismas taip
  Strasbourgh court also informed Seserko that his file at the court
+
  pat informavo Seserko, kad jo byla teisme bus sunaikinta per vienerius
  will be shredded within one years time.
+
  metus.
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ---------------------------------------------------------------------
 
  ---------------------------------------------------------------------
  19. Sonne+Freiheit-Prize 2012 goes to.....Irmgard Schmied (Lower
+
  19. Sonne+Freiheit premija 2012 atitenka... Irmgard Schmied (Žemutinė
     Austria) and Jiri Dvorak (Southern Bohemia)
+
     Austrija) ir Jiri Dvorak (Pietų Bohemija)
 
  ---------------------------------------------------------------------
 
  ---------------------------------------------------------------------
  For the 7th time already the Austrian-Czech NGO "Sonne+Freiheit"
+
  Jau 7-tą kartą Austrijos ir Čekijos NVO "Sonne+Freiheit" suteikia
  awarded a prize for cross-border activism in the anti-nuke field,
+
  apdovanojimą už tarpvalstybinį aktyvizmą anti-atominėje srityje, kuris
  which often goes together with cultural and person-to-person aspects.
+
  dažnai eina kartu su kultūriniais ir tarpasmeniniai aspektais. Šiemet
  This year Irmgard Schmied from Northern Austria, who among others had
+
  Irmgard Schmied iš Šiaurės Austrijos, kuri lyginant su kitais surinko
  collected more than 3000 signatures against the NPP Dukovany just
+
  daugiau nei 3000 parašų prieš Dukovany AE, esančia vos kirtus Čekijos
  across the border in the Czech Republic was the awarded person on the
+
  Respublikos sieną, buvo apdovanota Austrijos pusės. Jos kolega, Jiri
Austrian side of the border. Her counterpart, Jiri Dvorak, former
+
Dvorak, buvęs kaimo Lodherov (Pietų Bohemija, Čekija) meras gavo šios
Czech mayor of the village Lodherov in Southern Bohemia received the
+
  premijos Čekijos dalį, kurią tarp viso kito sudaro ir dalis
  Czech part of the prize, which consists among others of one share of
+
didžiausios Austrijos vėjo energetikos bendrovės
  Austrias largest wind energy company http://www.windkraft.at worth
+
  http://www.windkraft.at akcijų, kurių kiekvienos vertė yra 400 eurų.
about 400 € each.
+
 
   
 
   
  Mr. Dvorak organized a successful village referendum against the
+
  Dvorak surengė sėkmingą kaimo referendumą prieš planuojamą statyti
  planned building of a nuclear waste deposal facility under his
+
  branduolinių atliekų saugyklą po savo kaimu. Tačiau tuo tarpu lobistams
village. In the meantime however the lobby seems to have succeeded in
+
  atrodo pavyko "nupirkti lojalumą už milijonus". Abu apdovanotieji dirbs
  "buying loyality with millions". Both awarded will work together to
+
  kartu, kad užkirstų kelią branduoliniams lobistams sunaikinti savo
  prevent the nuclear lobby from destroying their homelands. The prize
+
  Tėvynę. Premija visuomet yra suteikiama apie lapkričio 5-tą dieną,
  is being awarded always around the 5th of November, in remembrance of
+
  Austrijos referendumui, įvykusiam 1978 metais lapkričio 5-tą dieną,
  Austria´s referendum on November 5th 1978, when the public said "no"
+
kuriame visuomenė pasakė "ne" Zwentendorf‘o AE, kas paskatino
  to the NPP Zwentendorf, which led to Austria having an article in it´s
+
  straipsnio, teigiančio, kad Austrija yra neatominė valstybė, šalies
  constitution of being a "NPP-free" country. Sonne+Freiheit organizes
+
  konstitucijoje atsiradimą, atminti. „Sonne+Freiheit“ organizuoja
  special language courses always in August and uses the so received
+
  specialius kalbos kursus – visuomet rugpjūčio mėnesį, ir tokiu būdu
  donations to finance the prize in November.
+
  gautas lėšas skiria lapkričio mėnesio prizo finansavimui.
 
   
 
   
  See more here: http://www.sonneundfreiheit.eu
+
  Žiūrėti daugiau čia:
 +
http://www.sonneundfreiheit.eu
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ---------------------------------------------------------------------
 
  ---------------------------------------------------------------------
  20. Nuclear transport blockaded in Münster for 8 hours
+
  20. Miunsteryje 8 valandoms užblokuotas atominis transportas
 
  ---------------------------------------------------------------------
 
  ---------------------------------------------------------------------
  On May 7th an uranium transport shipped some 450 tons of uranium
+
  Gegužės 7-tą dieną atominis transportas vežė apie 450 tonų urano
  hexafluorid from the uranium enrichment facility in Gronau (D) to
+
  heksafluorido, nuo urano sodrinimo gamyklos Gronau (Vokietija) į
  Pierrelatte in France. Close to Münster the train had to be stopped
+
  Pierrelatte (Prancūzija). Netoli Miunsterio traukinys turėjo sustoti
  because of several climbing activists abseiling high above the tracks.
+
  dėl kelių aukštai virš geležinkelio bėgių virve lipančių aktyvistų.
  Only eight hours later the area was cleared again and the train was
+
  Tik po aštuonių valandų kelias buvo atlaisvintas ir traukinys galėjo
  able to continue its journey.
+
  tęsti savo kelionę.  
  Nuclear transports regularly cross the world to supply the atomic
+
  Atominis transportas reguliariai keliauja per pasaulį, aprūpindamas
  industry - mostly unnoticed.
+
  branduolinę pramonę – ir dažniausiai būna nepastebimas.
 
   
 
   
  Action report:
+
  Veiksmo ataskaita:
 
  http://www.mzeise.net/sofa/news/aktuell.php?tsnews4=archiv&dots=424
 
  http://www.mzeise.net/sofa/news/aktuell.php?tsnews4=archiv&dots=424
 
   
 
   

Revision as of 13:02, 25 December 2012


NukeNews: Czech | English | Finnish | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*   NukeNews #7 - Anti-Atominės Informacijos Tarnyba   *
************************************************************

SORRY! Not all parts of this newsletter have been translated into
Lithuanian, as we didn't have enough translation support. Please help us
to change this! Tell us if you can help with translation of the
NukeNews into Lithuanian!

---------------------------------------------------------------------
0. Įžanga
---------------------------------------------------------------------
Nors "anti-atominės veiklos vasara", kurios metu vyko keletas
tarptautinių stovyklų, suvažiavimų ir protesto akcijų, baigėsi, ji
buvo ganėtinai įkvepianti. Didelė dalis žmonių iš "Nuclear Heritage
Network" praėjusiomis savaitėmis koncentravosi į naujus atominės
energetikos projektus rytų Europos šalyse, taip pat kovą prieš urano
kasybą ir AE statybų planus Suomijoje. Lietuvoje, referendume dėl
atominės energijos, žmonių dauguma pasakė "NE", tačiau vyriausybė
nenori atsižvelgti į šį balsavimą. 

Pastaraisiais mėnesiais mūsų tinklo aktyvistų buvo suorganizuotos dvi
tarptautinės protesto akcijų dienos: "Uranium Action Day" rugsėjį ir
"European Action Day", skirta pastūmėti Lietuvos vyriausybę paversti
balsuotojų "NE" atominei energijai realybe. Iš vienos pusės buvo
gaila, kad tik keletas grupių prisijungė prie "Uranium Action Day",
kuriai buvo ruošiamasi nuo šių metų pradžios. Iš kitos pusės buvo
stebėtinai puiku, kad "European Action Day" pateikė keletą protesto
akcijų Lietuvos ambasadoms, nors apie ją buvo pranešta likus tik
savaitei iki renginio. Šios vieningos protesto akcijų dienos turi
potencialo!

Mėgaukitės skaitymu apie anti-atomines veiklas, vykstančias aplink
pasaulį, ir tikimės, kad įvertinsite Jums aktyvistų pateiktą
informaciją šiame naujienlaiškyje!


---------------------------------------------------------------------
Einamojo NukeNews leidinio #7 struktūra
---------------------------------------------------------------------
0. Įžanga
1. Penlio AE: "incidentas kontroliuojamas" slepia tikrą avariją
2. Peticija dėl pakartotinio Europos Tarybos Direktyvos 96/29/EURATOM
  Pagrindinių Saugumo Standartų (BSS) įteisinimo
  Standards (BSS) Directive 96/29
3. Tarptautinėje kelionėje jūra buvo sustota prie Oskaršamno AE
4. Branduolinių atliekų saugyklų ženklinimas
5. Akcija prieš branduolinius ginklus Paryžiuje
6. Baltarusijos anti-atominio judėjimo aktyvistams neleista įvažiuoti
  į ES
7. Urano diena vyko penkiose šalyse
8. Naujoji Rusijos branduolinė energija: "Rizika Europai"
9. Demonstracija 10-yje miestų prieš EPR reaktorius ir dėl
  neatidėliojamo senstančių atominių elektrinių uždarymo
10. 2013/03/09: Žmonių grandinė Paryžiuje už atominių elektrinių
  laipsnišką likvidavimą
11. Nyderlandai: Izotopų gamybai medicinos reikmėms nėra reikalingas
  naujas reaktorius
12. Fennovoimos AE projekto pabaiga
13. Fennovoimos AE projektas Pyhäjoki'yje
14. Černobylio diena: 138 protesto akcijos Prancūzijoje prieš
  branduolinį pavojų!
15. Kanados branduolinės saugos komisija - reguliavimo farsas
16. Grėsmė Vakarų Australijoje – uranui pritarta
17. Kuras, ugnis, grybai, pėdsakai... žadina mūsų jausmus po
  Walktjurros žygio
18. Europos Žmogaus Teisių Teismas nutraukė Slovėnijos Branduolinį
  Referendumą - pasiūlymo istorija
19. Sonne+Freiheit premija 2012 atitenka... Irmgard Schmied (Žemutinė
  Austrija) ir Jiri Dvorak (Pietų Bohemija)
20. Miunsteryje 8 valandoms užblokuotas atominis transportas
21. Černobylio jubiliejinė stovykla ir demonstracija Sizvelyje
  (Jungtinė Karalystė)
22. Branduolinis renesansas. Koks branduolinis renesansas?
23. Demonstrantai Rusijoje reikalavo ištaisyti paplitusius
  branduolinius defektus
24. Komunalinis ūkis "be atomo" Čekijos rinkoje ir kitur
25. JAV skuba iš naujo paleisti San Onofre‘o AE
26. Toksiškų medžiagų išsiliejimas Talvivaara kasykloje: didžiausia
  cheminė katastrofa Suomijos istorijoje
27. Čekijos respublika nori finansiškai remti elektros gavybą iš
  atominių jėgainių
28. Artėjantys renginiai
29. Apie NukeNews


---------------------------------------------------------------------
1. Penlio AE: "incidentas kontroliuojamas" slepia tikrą avariją
---------------------------------------------------------------------
2012 metų balandžio 5-tą dieną Penlio AE reaktoriuje (Normandija),
pagrindinio aušinimo kontūro siurblyje prasidėjo gaisras. Po kelių
valandų minėtame kontūre įvyko didelis nutekėjimas. Prancūzijos
elektros energijos kompanija (EDF) pateikė tai kaip paprastą
incidentą. Tačiau, kai kurie EDF vidaus dokumentai įrodo, kad įvykis
galėtų būti laikomas tikra avarija. Atsitikimo Penlyje reikšmė
pranešant apie jį viešai buvo išties sumažinta.
Skaitykite mūsų analizę (prancūzų kalba):
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Accident-a-la-centrale-de-Penly .


---------------------------------------------------------------------
2. Peticija dėl pakartotinio Europos Tarybos Direktyvos 96/29/EURATOM
  Pagrindinių Saugumo Standartų (BSS) įteisinimo
  Standards (BSS) Directive 96/29
---------------------------------------------------------------------
Idėja yra užtvindyti Europos Parlamentą peticijomis, reikalaujančiomis
įsakyti Europos Komisijai įvykdyti pakartotinį įteisinimą visų
praktinių metodikų įtraukiant atskleidimą visuomenei apie radioaktyvų
užterštumą. Peticija paremta tuo, kad EURATOM BSS Direktyva turi
punktą, kuris sako, kad jeigu atsiranda nauji ir svarbūs įrodymai, kad
direktyvos neapsaugo piliečių, tada turi būti peržiūrimos ir iš naujo
patvirtinamos jos reguliuojamos normos. Tai yra Europos Teisė, taigi
taipogi ir Šalių Narių Teisė.

Peticijos pavyzdį, kartu su paaiškinimais ir pagrindinių mokslinių
įrodymų sąrašu, reikalingų pagrįsti pakartotinio svarstymo
reikalingumą, galite rasti ir parsisiųsti šiame internetiniame
puslapyje:
http://www.nuclearjustice.org


---------------------------------------------------------------------
3. Tarptautinėje kelionėje jūra buvo sustota prie Oskaršamno AE
---------------------------------------------------------------------
Penktadienį, rugpjūčio 31-ą dieną, tarptautinė grupė,
anti-branduolinės kelionės metu, sustojo parodyti savo priešišką
poziciją dėl Švedijos planų statyti naujas atomines elektrines.
Burlaivis atkeliavo prie atominės elektrinės Oskaršamne (Švedija) su
ant burių paskelbtu šūkiu: "Energy Turn NOW!". Papuoštas
anti-atominiais simboliais aktyvistų laivas sustojo įlankoje priešais
branduolinį objektą. Oskaršamnas taip pat yra aukšto lygio
radioaktyvių atliekų laikina saugykla.

Oskaršamno AE teršia Baltijos jūrą savo nuotekų ir aušinimo
vandenimis, kurie yra išleidžiami į Baltijos jūrą. Juose gausu
radioaktyvių dalelių. Atominė elektrinė taip pat daro neigiamą poveikį
aplinkinei jūros ekosistemai. Aktyvistai pastebėjo neįtikėtinai šiltą
vandenį įlankoje netoli Oskaršamno AE. Tai neigiamai veikia Baltijos
jūros gyvūniją ir augmeniją. Prie nuolatinės radiacinės ir šiluminės
jūros taršos, prisideda ir laikinos aukšto lygio radioaktyviųjų
atliekų saugyklos keliamas pavojus dėl galimų radioaktyviųjų nuotekų
Baltijos jūros regione.

Sužinokite daugiau apie anti-atominę kelionę jūra:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_Sailing_Trip_across_the_Baltic_Sea


---------------------------------------------------------------------
4. Branduolinių atliekų saugyklų ženklinimas
---------------------------------------------------------------------
Klausimas, kuris jau seniai yra radioaktyviųjų atliekų tvarkymo darbų
sąraše – kaip ženklinti atliekų saugyklų vietas, kad ateities kartos
galėtų suvokti jų paskirtį ir grėsmę. Yra daromi tyrimai apie
ilgalaikes informacijos laikmenas, tačiau kaip "ateities žmonės"
sužinos, kad viduje yra pranešimas, ir kur mes jas turėtume
patalpinti, kad "ateities žmonės" jas rastų prieš pradedant kasti? Dar
svarbesni klausimai, ar toks įspėjimas nepaskatintų žmonių pradėti
kasti? Ar mes turėtumėme iš viso pamiršti apie saugyklų egzistavimą?
Bet kaip? Tai yra šio straipsnio tema.

Skaitykite daugiau:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Marking_Nuclear_Waste_Disposal_Facilities


---------------------------------------------------------------------
5. Akcija prieš branduolinius ginklus Paryžiuje
---------------------------------------------------------------------
Kaip vieną iš galimų tolesnių veiklų, neskaitant Olkiluoto Blokados
Suomijoje ir anti-atominės kelionės jūra iš Švedijos į Vokietiją,
paskutiniame tarptautiniame anti-atominio tinklo susirinkime Döbeln'e
(Vokietija) mes reklamavome badavimo akciją Paryžiuje. Ji vyko nuo
2012-tų metų rugpjūčio mėnesio 6-tos iki 9-tos dienos, Hirosimos ir
Nagasakio katastrofų dienomis, prie Eifelio bokšto. Mūsų tinklo
susirinkimo dalyviai prisijungė prie šio įvykio ir parašė asmeninį
pranešimą mums.

Plačiau skaitykite čia:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Fasting_for_peace_in_Paris_August_6-9,_2012


---------------------------------------------------------------------
6. Baltarusijos anti-atominio judėjimo aktyvistams neleista įvažiuoti
  į ES
---------------------------------------------------------------------
Rugsėjo 26 dieną Baltarusijos aktyvistams Mikalojui Ulasievičiui ir
Tatjanai Novikovai nebuvo leista atvykti į Lietuvą dėl „persona non
grata“ statusų, suteiktų dėl galimo sukelti pavojaus Lietuvos ar kitų
ES valstybių viešajai tvarkai ar nacionaliniam saugumui. Iš tikrųjų
jie norėjo prisijungti prie konferencijos "Lietuva - Baltarusija:
Branduolinės energetikos kaimynai", kurią surengė Lietuvos
Parlamentas. Jie buvo oficialiai pakviesti pasidalinti savo požiūriu
apie AE statybų ir visuomenės dalyvavimo sprendimuose dėl branduolinės
energijos problemas Baltarusijoje ir Lietuvoje.

Sužinokite daugiau ir pasirašykite peticiją dėl leidimo jiems vėl
patekti į ES:
http://www.avaaz.org/en/petition/Lift_persona_nongrata_status_for_Belarusian_antinuclear_ativists_applied_by_Lithuania


---------------------------------------------------------------------
7. Urano diena vyko penkiose šalyse
---------------------------------------------------------------------
Anti-urano aktyvistai antrą kartą pakvietė susirinkti į tarptautinę
"Urano dieną". Ji vyko 2012 metų rugsėjo 29-tą dieną Döbeln'e,
Duisburge, Esene, Frankfurte, Gronau (Vokietija), Jekaterinburge,
Kazanėje, Maskvoje, Murmanske (Rusija) ir keletoje vietų Vengrijoje,
Nyderlanduose ir Mongolijoje. Tikėtina, kad buvo dar daugiau veiksmų,
kurie dar nebuvo paminėti "Urano dienos" tinklalapyje. 2008-tais
metais, kai "Urano diena" vyko pirmą kartą, dalyvaujančių šalių ir
miestų skaičius buvo dar didesnis.

"Urano dienos" siekis buvo pasipriešinti urano pramonei
organizuojamais protestais ir viešais renginiais, ypač šalia pramonės
būstinių ir agentūrų. Kitas tikslas - skleisti informaciją apie urano
rūdos kasybos bei perdirbimo grėsmes, supažindinti visuomenę, kaip
branduolinis kuras yra susijęs su atominėmis elektrinėmis.

Sužinokite daugiau:
http://uranium-action-day.info


---------------------------------------------------------------------
8. Naujoji Rusijos branduolinė energija: "Rizika Europai"
---------------------------------------------------------------------
Olegas Bodrovas ir jo advokatas, Andrejus Talevlinas, kreipėsi į
Europos žmogaus teisių teismą po to, kai Rusijos teismas atmėtė bylą
dėl neteisėto leidimo pratęsti Černobylio tipo branduolinio
reaktoriaus funkcionavimą. Prancūziškas leidinys "Journal d'Alsace"
neseniai paėmė interviu iš Olego Bodrovo dėl šio kreipimosi į Europos
Teismą jo vizito metu Strasbūre.

Vienam iš Černobylio tipo reaktorių Leningrado atominėje elektrinėje,
kuri yra Rusijoje, 40 km į vakarus nuo Sankt Peterburgo, Rusijos
licencijavimo institucija neteisėtai suteikė leidimą toliau
funkcionuoti, nepaisant to, kad jo gyvavimo laikas yra pasibaigęs.
Leidimas buvo duotas be tinkamo poveikio aplinkai įvertinimo (EIA) ar
visuomenės dalyvavimo sprendimo priėmimo procese. Tai prieštarauja
Rusijos įstatymams. Bodrovui buvo neleista pateikti bylos Rusijos
teisme. Jis, kaip privatus pilietis, neturi teisės prieiti prie teismo
sistemos. Rusijos teismas taip pat teigė, jog sprendimas buvo priimtas
atitinkamos institucijos, ir visais būtinais saugumo ir aplinkos
apsaugos interesais buvo pasirūpinta. Vienintelė galimybė pakeisti
sprendimą dėl reaktoriaus gyvavimo laiko pratęsimo - kreiptis į
Europos Teismą.

Skaityti visą istoriją:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/New_Russian_nuclear_power:_Risk_for_Europe


---------------------------------------------------------------------
9. Demonstracija 10-yje miestų prieš EPR reaktorius ir dėl
  neatidėliojamo senstančių atominių elektrinių uždarymo
---------------------------------------------------------------------
Spalio 13-tą dieną demonstracijos vyko dešimtyje miestų. Jose buvo
reikalaujama uždaryti EPR projektą su jo aukštos įtampos linijomis,
taip pat senstančias atomines elektrines. Lavale (prie Brittany) apie
4000 žmonių užplūdo miesto centrą. Lione (Prancūzija), vyko
"branduolinių pabėgėlių", bėgančių po nelaimingo atsitikimo,
nukenksminimo modeliavimas, sekamas 1000-žmonių žmonių grandinės.
Strasbūre minia žmonių sukūrė milžinišką "STOP" ženklą su skėčiais,
kuris buvo matomas nuo katedros viršaus, taip reikalaudami nedelsiant
uždaryti seniausią Prancūzijoje AE Fessenheime. Mece, daugelis žmonių
iš Liuksemburgo ir Saro krašto dalyvavo demonstracijoje prieš Cattenom
AE, ir su ja susijusius pavojus...

Nuotraukas ir ataskaitas galite rasti šiame puslapyje:
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Comptes-rendus-des-manifestations


---------------------------------------------------------------------
10. 2013/03/09: Žmonių grandinė Paryžiuje už atominių elektrinių
  laipsnišką likvidavimą
---------------------------------------------------------------------
2012 metų, Kovo 11-tą dieną, Vallée du Rhône susirinko 60.000 žmonių
ir suformavo grandinę tam, kad parodyti solidarumą Japonijos žmonėms
ir pareikalauti uždaryti atomines elektrines Prancūzijoje. 2013 m,
bus surinkta nauja žmonių grandinė Paryžiuje. Tikimasi apsupti vietas,
kur daromi sprendimai dėl branduolinės energetikos. Mes tikimės daug
žmonių iš Prancūzijos ir kitų šalių, ir laukiame bet kokios paramos ar
pagalbos.

Daugiau informacijos:
http://chainehumaine.org


---------------------------------------------------------------------
11. Nyderlandai: Izotopų gamybai medicinos reikmėms nėra reikalingas
  naujas reaktorius
---------------------------------------------------------------------
2010 metais Laka Foundation paskelbė ataskaitą apie medicininių
radioaktyviųjų izotopų gamybą be branduolinio reaktoriaus. Nyderlandai
planuoja statyti naują reaktorių moksliniams tyrimams, pagrinde
medicininių izotopų gamybos tikslais. Laka dabar dirba ties nauja
mokslinių tyrimų ataskaita, kurioje dėmesys yra skiriamas komercinės
rinkos plėtojimui medicininių izotopų gamyboje. Ji yra paremta
technologinio progreso ir pokyčių tiekimo grandinėse prognozėmis. Šios
ataskaitos tikslas yra parodyti, kad Pallas reaktorius (kuris yra
finansuojamas privačiai) neturi perspektyvos iš ekonominės pusės. Laka
yra viena iš labai nedaugelio organizacijų Nyderlanduose, kuri dirba
ties šiuo klausimu (ir yra nusiteikusi prieš naujojo Pallas
reaktoriaus planus).
Jūs galite rasti 2010 metų ir naują ataskaitą čia:
http://www.laka.org/medical_isotopes.html


---------------------------------------------------------------------
12. Fennovoimos AE projekto pabaiga
---------------------------------------------------------------------
Kaip ir buvo prognozuojama anksčiau šiais metais, Fennovoimos
projektas gali būti nutrauktas dėl ekonominių priežasčių.
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_power_is_not_a_good_business_anymore

Po šio pranešimo, keli smulkieji akcininkai paliko projektą, tačiau
paskutinė vinis į karstą buvo E.On pranešimas taip pat jį palikti.
Šiuo metu apie 40% akcijų yra pardavime, tačiau pirkėjo nesimato.
Daugiau akcininkų išeina, taigi visi požymiai rodo, kad tai yra
projekto 7-ojo reaktoriaus Suomijoje statyboms pabaiga.

Skaityti visą istoriją:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/The_end_of_Fennovoima_NPP_project%3F


---------------------------------------------------------------------
13. Fennovoimos AE projektas Pyhäjoki'yje
---------------------------------------------------------------------
2010 metų liepą Suomijos parlamentas palaimino Fennovoimos planus
statyti naują atominę elektrinę, tačiau kol kas bendrovė negalėjo
gauti licencijos statyboms iš Suomijos vyriausybės. Bandymas pastatyti
naują reaktorių Pyhäjoki'yje, Hanhikivi pusiasalyje, praktiškai
žmogaus nepaliestame kampelyje, su daugelio tipų nykstančiomis
natūraliomis gyvenamosiomis aplinkomis, yra vienas iš labiausiai
arogantiškų visoje Europoje. Hanhikivi yra svarbus perėjimo regionas
beveik 20-čiai nykstančių paukščių rūšių, ypač reikšminga poilsio
vieta arktinių paukščių migravime. Jei atominės elektrinės projektas
bus įgyvendintas, regionas smarkiai pasikeis į pramoninę zoną.

Sužinokite daugiau:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Pyh%C3%A4joki


---------------------------------------------------------------------
14. Černobylio diena: 138 protesto akcijos Prancūzijoje prieš
  branduolinį pavojų!
---------------------------------------------------------------------
Tuo metu, kai Fukušimos katastrofą galime laikyti tik ką prasidėjusia,
Černobylio nelaimė dar toli gražu nebaigta. Kadangi Prancūzijos
vyriausybė nepasimokė iš šių tragedijų, Prancūzijos anti-atominis
tinklas "Sortir du nucléaire" pakvietė žmones veikti 2012 metų
balandžio 26-29 dienomis. Per šią laiko atkarpą vyko 138 anti-atominės
akcijos visoje Prancūzijoje, kaip pavyzdžiui žmonių grandinės
didžiuosiuose miestuose. Peržiūrėti visas akcijas (Prancūzijoje ir
užsienyje):
http://www.chernobyl-day.org .


---------------------------------------------------------------------
15. Kanados branduolinės saugos komisija - reguliavimo farsas
---------------------------------------------------------------------
Kanadiečiai nėra apsaugoti nuo jų branduolinės pramonės licencijavimo
institucijos. Kanados branduolinės saugos komisija (CNSC) yra
branduolinės pramonės "liokajus", o ne jos "kontrolierius". CNSC yra
labiausiai korumpuota reguliavimo institucija Kanadoje.

Plačiau skaitykite čia: 
http://forum.stopthehogs.com/phpBB2/viewtopic.php?p=2594#2594


---------------------------------------------------------------------
16. Grėsmė Vakarų Australijoje – uranui pritarta
---------------------------------------------------------------------
Vakarų Australijos aplinkos ministras davė svarbų, bet ne galutinį,
pritarimą pirmajam Vakarų Australijoje urano pasiūlymui. "Toro Energy"
pasiūlytai Wiluna urano kasyklai vis dar reikia federalinio bei kitų
valstybinių patvirtinimų, taip pat galimas teisinis išbandymas dėl
kasyklos pavojingumo ir poveikio. Urano rūdos kasyba skiriasi nuo kitų
mineralų kasybos ir turi daug prieštaravimų iš aplinkos, visuomenės ir
vietinių bendruomenių, bei visuomenės sveikatos apsaugos įstaigų ir
profesinių sąjungų.

Plačiau skaitykite čia:
http://toro.org.au/2012/10/11/national-ngos-public-health-environment-and-aboriginal-groups-say-no-to-toro/


---------------------------------------------------------------------
17. Kuras, ugnis, grybai, pėdsakai... žadina mūsų jausmus po
  Walktjurros žygio
---------------------------------------------------------------------
Praėjo geras mėnuo, kai Walkatjurra žygiuotojai sugrįžo į Pertą,
daugelis iš mūsų grįžo į įprastą gyvenimą miestuose ir miesteliuose
per visą Australiją. Dienos mieste labai tolimos nuo raudonojo purvo,
iššūkių, rutinos ir apmąstymus skatinančios žygio aplinkos.

Sužinokite daugiau:
http://walkingforcountry.com/2012/11/01/923/


---------------------------------------------------------------------
18. Europos Žmogaus Teisių Teismas nutraukė Slovėnijos Branduolinį
  Referendumą - pasiūlymo istorija
---------------------------------------------------------------------
1995 metų liepos 18-tą dieną 37 Slovėnijos parlamentarai pateikė
įstatymo projektą dėl nacionalinio referendumo Krško AE uždarymui.
Tuometinis ministras pirmininkas Janez Drnovšek vakarą prieš įstatymo
parlamente priėmimą nustatyta tvarka, buvo paskambinęs telefonu
keliems parlamentarams ir paragino juos atsiimti savo parašus, kas
lėmė įstatymo projekto žlugimą. 1996 metais jis taip pat paskatino
Liublianos socialių mokslų fakulteto dekaną Ivaną Svetliką bei
švietimo ir mokslo ministrą Slavko Gaberį atleisti Leo Seserko iš
universiteto profesoriaus pareigų. Jie pasidavė ir atleido jį iš
pareigų dėl to, kad jis buvo vienas iš įstatymo projekto įkvėpėjų.
Fakultetas tą pačią dieną išdavė pareiškimą, kad profesorius grįžta
iš MP pareigų į profesoriaus postą, ir dar vieną pareiškimą,
anuliavusi pirmą, kad jis yra atleistas iš savo posto universitete.
Seserko iškėlė ieškinį tiek fakultetui, tiek universitetui, tačiau
pralaimėjo visose teismo instancijose. Slovėnų Institucinis teismas
nerado jokių konstitucinių teisių pažeidimų. Ir teisėjas André
Potocki, Prancūzijos atstovas Europos žmogaus teisių teisme Strasbūre,
nusprendė, kad nėra žmogaus teisių pažeidimų. Strasbūro teismas taip
pat informavo Seserko, kad jo byla teisme bus sunaikinta per vienerius
metus.


---------------------------------------------------------------------
19. Sonne+Freiheit premija 2012 atitenka... Irmgard Schmied (Žemutinė
  Austrija) ir Jiri Dvorak (Pietų Bohemija)
---------------------------------------------------------------------
Jau 7-tą kartą Austrijos ir Čekijos NVO "Sonne+Freiheit" suteikia
apdovanojimą už tarpvalstybinį aktyvizmą anti-atominėje srityje, kuris
dažnai eina kartu su kultūriniais ir tarpasmeniniai aspektais. Šiemet
Irmgard Schmied iš Šiaurės Austrijos, kuri lyginant su kitais surinko
daugiau nei 3000 parašų prieš Dukovany AE, esančia vos kirtus Čekijos
Respublikos sieną, buvo apdovanota Austrijos pusės. Jos kolega, Jiri
Dvorak, buvęs kaimo Lodherov (Pietų Bohemija, Čekija) meras gavo šios
premijos Čekijos dalį, kurią tarp viso kito sudaro ir dalis
didžiausios Austrijos vėjo energetikos bendrovės
http://www.windkraft.at akcijų, kurių kiekvienos vertė yra 400 eurų.

Dvorak surengė sėkmingą kaimo referendumą prieš planuojamą statyti
branduolinių atliekų saugyklą po savo kaimu. Tačiau tuo tarpu lobistams
atrodo pavyko "nupirkti lojalumą už milijonus". Abu apdovanotieji dirbs
kartu, kad užkirstų kelią branduoliniams lobistams sunaikinti savo
Tėvynę. Premija visuomet yra suteikiama apie lapkričio 5-tą dieną,
Austrijos referendumui, įvykusiam 1978 metais lapkričio 5-tą dieną,
kuriame visuomenė pasakė "ne" Zwentendorf‘o AE, kas paskatino
straipsnio, teigiančio, kad Austrija yra neatominė valstybė, šalies
konstitucijoje atsiradimą, atminti. „Sonne+Freiheit“ organizuoja
specialius kalbos kursus – visuomet rugpjūčio mėnesį, ir tokiu būdu
gautas lėšas skiria lapkričio mėnesio prizo finansavimui.

Žiūrėti daugiau čia:
http://www.sonneundfreiheit.eu


---------------------------------------------------------------------
20. Miunsteryje 8 valandoms užblokuotas atominis transportas
---------------------------------------------------------------------
Gegužės 7-tą dieną atominis transportas vežė apie 450 tonų urano
heksafluorido, nuo urano sodrinimo gamyklos Gronau (Vokietija) į
Pierrelatte (Prancūzija). Netoli Miunsterio traukinys turėjo sustoti
dėl kelių aukštai virš geležinkelio bėgių virve lipančių aktyvistų.
Tik po aštuonių valandų kelias buvo atlaisvintas ir traukinys galėjo
tęsti savo kelionę. 
Atominis transportas reguliariai keliauja per pasaulį, aprūpindamas
branduolinę pramonę – ir dažniausiai būna nepastebimas.

Veiksmo ataskaita:
http://www.mzeise.net/sofa/news/aktuell.php?tsnews4=archiv&dots=424


---------------------------------------------------------------------
21. Sizewell Chernobyl anniversary camp and demo
---------------------------------------------------------------------
Buoyed by the success of running a full 50-seater coach from London to
the Fukushima-anniversary demo against nuclear power at the Hinkley
Point nuclear-power station in Somerset in March, London Region CND
decided to run a similar coach to a similar demonstration at Sizewell,
marking the anniversary of Chernobyl, in Suffolk on April 21st. This
was the 4th annual demo held there to mark this anniversary.

This time, 40 people joined the coach in London, which was not bad
considering the threatening weather. (The previous April only 21 had
joined a similar coach from London.) This number was made to seem all
the more respectable when we found that only about 100 people were
there for the demonstration, as against the over 1000 that turned up
at Hinkley. The demonstration consisted of long speeches from the
eminent or representative interspersed with music, a little singing,
and a heavy rain shower, as against the burning sunshine of the
previous year, and ended with a symbolic blockade of the entrance to
the power station. This year it was a standing blockade - the ground
was too cold and wet to invite sitting!

Read more:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Sizewell_Chernobyl_anniversary_camp_and_demo


---------------------------------------------------------------------
22. Nuclear renaissance. What nuclear renaissance?
---------------------------------------------------------------------
The Financial Times (FT) reported in April that the parliamentary
Energy Select Committee is to invite executives from big energy
companies to a meeting, "amid concerns that Britain's 'nuclear
renaissance' is under threat."

No wonder: the UK government is committed to plans for new nuclear
power stations at eight sites, each with one or two reactors. However
German power companies E-ON and RWE, the intended builders at two of
these sites - at Wylfa in Anglesey and Oldbury in Gloucestershire -
had announced that they were selling their Horizon joint venture to
build nuclear reactors in Britain, in part because of financial
difficulties caused by Germany's retreat from atomic power after the
Fukushima disaster. It has been suggested that Russian energy company
Russcom (Chernobyl!), two Japanese energy companies (Fukushima!), and
the Chinese State Nuclear Power Corporation might be interested, but
Tim Yeo, Conservative chair of the energy select committee is reported
by the Financial Times as saying that it was "ominous" that no buyer
had come forward to buy Horizon.

Read the full story:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_renaissance._What_nuclear_renaissance%3F


---------------------------------------------------------------------
23. Demonstrators in Russia insisted on righting pervasive nuclear
  defects
---------------------------------------------------------------------
Activists across Russia used the 26th anniversary of the disaster at
Chernobyl to spotlight ongoing problems in the country's ailing
nuclear industry - many of which demonstrators say could lead to a
Chernobyl two as government and industry officials persistently ignore
the lessons of Fukushima.

In Moscow, activists gathered outside the headquarters of Rosatom,
Russia's state nuclear corporation, demanding that dangerous
high-power reactor experiments at Murmansk’s Kola Nuclear Power Plant
(NPP) cease, and that Chernobyl-style RBMK 1000 reactors, 11 of which
still function in Russia, have to be taken off the grid.

Read the full story:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Demonstrators_in_Russia_insisted_on_righting_pervasive_nuclear_defects


---------------------------------------------------------------------
24. Nuke-free utility on the Czech market and elswhere
---------------------------------------------------------------------
Czech households and companies now have the chance to change their
utility and with nano-energies.com there is a new player on the
market, who is not involved in the nuke business. This new company
uses mainly biogas- and photovoltaik technologies. Similar companies
exist for example in Germany, Austria, France or Belgium, The
Netherlands or Spain. Such companies are for Anti-nuke activists in
so called "Nuclear states" a welcome alternative in the process of 
communicating with an often not well informed public.


---------------------------------------------------------------------
25. USA: The Rush to Restart San Onofre
---------------------------------------------------------------------
The San Onofre nuclear facility is less than 50 miles from Los Angeles
and San Diego where over 8 million people reside. The 2,200 megawatt
reactors have been closed since late January 2012 due to the failure
of brand new $670 million steam generators.

The primary owner, Southern California Edison (SCE) submitted its plan
on October 1st to the Nuclear Regulatory Commission (NRC) to open Unit
2, saying it plans to make a similar submission next summer for unit
3. In a whirlwind of action, the NRC ruled against Friends of the
Earth’s (FOE) petition to hold adjudicatory hearings over the agency’s
collusion with SCE when it rubber stamped permission to replace the
old steam generators. In a classic move, the ploy here is to
investigate the critical issues brought up in the FOE petition, but 
not hold up operation of San Onofre for several years while the
adjudicatory process takes place.

Learn more:
http://www.nuclearfreecal.org/nfcnet/2012/11/109-nrc-public-meeting-on-san-onofre/


---------------------------------------------------------------------
26. Toxic spill at Talvivaara mine: Finland's biggest chemical
  catastrophe in history
---------------------------------------------------------------------
A major environmental catastrophe took place in Eastern Finland in
November, when the Talvivaara nickel and uranium mine experienced a
spill from a waste water ponds. Leaks in the dams allowed hundreds of
thousands cubic meters of toxic waters including high levels of heavy
metals like uranium to escape the pond. For ten days between 3,000 and
5,000 cubic meters of the poisonous liquid was released to the
surrounding areas per hour. The radiation protection authority STUK
was reported to have found uranium concentrations of up to 350
microgrammes per liter in water samples. Other pollutants in nearby
waterways are at levels that may cause the death of fish and affect
plants and bottom-dwelling organisms, Finnish authorities stated.
Greenpeace called it "Finland's biggest chemical catastrophe in
history", while the Minister of Environment spoke about a "serious
environmental crime".

The Talvivaara operator was extracting hundreds of tons of uranium per
year without a permission. 2011 the Canadian uranium mining company
Cameco signed a contract to build an uranium extraction facility at
Talvivaara of a capacity of even 350 tons uranium per year. As a
response to the spill, about 1,000 people protested in Helsinki on
November 14. 17,000 signatures demanding Talvivaara to be closed were
handed over to the Minister of Environment.

Learn more:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Talvivaara_mine:_environmental_disaster_in_Finland


---------------------------------------------------------------------
27. Czech Republic wants to financially support electricity from NPPs
---------------------------------------------------------------------
The Ministery for Industry has prepared the draft of a new National
Energy-Conception, where on the one hand, it is planned to completely
stop state support for clean renewable energy sources while at the
same time taxpayer's money will be expected to pay for a scheme
discussed also in Great Britain, called "contracts for difference".
That would guarantee a certain price-level of electricity from the
newly planned nuclear reactors in Temelín and Dukovany. Only this way
will it be possible to make sure their survival in a market based
environment. Costs for building new nuclear reactors are rising year
by year, unlike facilities used for producing electricity from
renewable energy sources. And because selling large amounts of
electricity abroad is supposed to continue, there is the risk, that
those exports will be paid for by the domestic consumers.

According to the financial calculations of "CandolePartners" that
would cost almost 680 million € a year for the Czech public. An
average family (yearly electricity consumtion of about 4 500 kWh)
would so have to pay about 57 € more, which means about 10 %, than so
far. In Great Britain, where a similar form of state support is being
discussed, experts from the City Bank came up with numbers, according
which such a public financed support of nuclear energy would cost the
British households about 200 extra pounds a year (256 €).

Nuclear energy is already today greatly privileged through a reduced
liability in the case of nuclear accidents. According to the institute
for insurance at the University of Leipzig, electricity from NPPs
would cost at least 0,14 €/kWh, if those hidden privileges were done
away with.

The claim of the Industry-Minister, that the financial support for
nucelar energy is only a reaction to the market deformations caused by
the support of renewable energy sources, is an excellent manipulation.
Exactly the opposite is true. The support for renewable energies is
supposed to make up for their disadvantage compared with other
energy-sources, which are not charged for damaging the environment or
for their responsibility for nuclear damage.

Edvard Sequens, Calla (http://www.calla.cz)


---------------------------------------------------------------------
28. Upcoming events
---------------------------------------------------------------------
(just an extract, tell us your events for the next newsletter)
more events: http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Upcoming_events

26/11/12:     trial against activists who 2010 blockaded in Dalle
          a Castor transport to Gorleben in Celle (D)
27/11/12:     seminar "A deeper disposal? - Two projects to raise
          awareness of deep boreholes as an alternative" in
          Stockholm and Östhammar (S)
28/11/12:     National Day of action around Toro Energy's AGM at
          Crown Plaza Hotel, 16 Hindmarsh sq, in Adelaide
          (AUS)
29/11/12:     seminar "Ethics of radiation protection" in
          Stockholm (S)
03/12/12:     trial against an activist who 2010 blockaded a
          Castor transport to the Lubmin repository in
          Potsdam (D)
04/12/12:     final presentation on the Gorleben inquiry
          commission in Platenlaase (D)
04/12/12-05/12/12: European Roundtable "Aarhus Convention
          implementation in the context of Nuclear Safety" in
          Brussels (B)
05/12/12:     seminar "What's happening in copper corrosion
          issue?" in Stockholm and Östhammar (S)
09/12/12-12/12/12: European Nuclear Conference of the nuclear industry
          in Manchester (UK)
2013:       Protests against the CASTOR transports from Jülich
          to Ahaus (D)
09/03/13:     human chain to encircle the nuclear decision makers
          in Paris (F)
29/03/13-07/04/13: Radioactive Exposure Tour from Melbourne to Adelaide
          (AUS) 
summer 2013:    Walk For A Nuclear Free Future from Minnesota to
          Buffalo (USA)
14/10/13-16/10/13: European Commission EURADWASTE '13 conference in
          Vilnius (LT)
2014:       Probably Castor transport of high level radioactive
          waste from Sellafield (UK) and of intermediate
          level radioactive waste from La Hague (F) to
          Gorleben (D) and protests


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Castor_2010_-_Dalle_lock-on_blockade
http://www.nonuclear.se/en/kalender/mkg_oss20121127
http://www.nonuclear.se/en/kalender/radiation_ethics20121129stockholm
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Castor_Transport_to_Lubmin
http://castor.de/php/termine/termine.php
http://www.nonuclear.se/en/kalender/brussels20121204-5
http://www.nonuclear.se/en/kalender/mkg_oss20121205
http://www.euronuclear.org/events/enc/enc2012/index.htm
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Nuclear_Waste_Transport_to_Ahaus
http://chainehumaine.org/
http://www.foe.org.au/anti-nuclear/issues/oz/radtour
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walk_For_A_Nuclear_Free_Future_2011-2015/Minnesota-Buffalo
http://cordis.europa.eu/fp7/euratom-fission/fisa-euradwaste-2013_en.html
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2014


---------------------------------------------------------------------
29. About NukeNews
---------------------------------------------------------------------
The NukeNews are a multilingual newsletter system of the Nuclear
Heritage Network and are supposed to reflect the activities, topics
and struggles of anti-nuclear activists connected through this
international community. The messages are written and translated by
activists, additionally to their usual anti-nuclear activities. No
one is paid for that work, as we want to provide resources like this
information system to the anti-nuclear struggle as independent as
possible. The newsletter aims to inform and update as well activists
as the interested audience.

Your contributions to the next issue of the NukeNews are welcome.
Send them via email to news AT NukeNews.nuclear-heritage.net . It
should be brief information in English of not more than one paragraph,
including a concise headline and an optional link to a webpage
providing more information. Deadline for the 8th issue of the
NukeNews will be 3th of February, 2013.

Spread the word and learn more about the NukeNews:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET
Personal tools
Emergency Alert