NukeNews No. 7 - LITHUANIAN

From Nuclear Heritage
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(updated)
(updated)
Line 467: Line 467:
 
   
 
   
 
  ---------------------------------------------------------------------
 
  ---------------------------------------------------------------------
  21. Sizewell Chernobyl anniversary camp and demo
+
  21. Černobylio jubiliejinė stovykla ir demonstracija Sizvelyje
 +
    (Jungtinė Karalystė)
 
  ---------------------------------------------------------------------
 
  ---------------------------------------------------------------------
  Buoyed by the success of running a full 50-seater coach from London to
+
  Palaikomi sėkmingos 50-viečio autobuso kelionės iš Londono į Fukušimos
  the Fukushima-anniversary demo against nuclear power at the Hinkley
+
  jubiliejinę demonstraciją prieš branduolinę energiją prie Hinkley
  Point nuclear-power station in Somerset in March, London Region CND
+
  Point AE Somersete kovo mėnesį, Londono Regiono Kampanija už Atominį
  decided to run a similar coach to a similar demonstration at Sizewell,
+
Nusiginklavimą (CND) nusprendė paleisti autobusą į panašią
  marking the anniversary of Chernobyl, in Suffolk on April 21st. This
+
  demonstraciją Sizvelyje, ir taip paminėti Černobylio metines balandžio
  was the 4th annual demo held there to mark this anniversary.
+
  21-mą dieną Suffolk'e. Tai buvo 4-oji kasmetinė demonstracija, žyminti
 +
  šią sukaktį.
 
   
 
   
  This time, 40 people joined the coach in London, which was not bad
+
  Šį kartą Londone į kelionę autobusu susirinko 40 žmonių, kas buvo
  considering the threatening weather. (The previous April only 21 had
+
  visai neblogai atsižvelgiant į prastą orą. (į praeito balandžio akciją
  joined a similar coach from London.) This number was made to seem all
+
  susirinko tik 21 žmogus) Šis skaičius atrodo dar solidesnis, kai mes
  the more respectable when we found that only about 100 people were
+
  pamatėme tik apie 100 žmonių pačioje demonstracijoje, palyginus su
  there for the demonstration, as against the over 1000 that turned up
+
  daugiau kaip 1000 žmonių prie Hinkley. Demonstracija susidėjo iš ilgų
at Hinkley. The demonstration consisted of long speeches from the
+
  įžymybių bei delegatų kalbų, paįvairintų muzika, šiek tiek dainavimo,
  eminent or representative interspersed with music, a little singing,
+
  ir stipriu lietumi, priešingu praėjusių metų kepinančiai kaitrai, ir
  and a heavy rain shower, as against the burning sunshine of the
+
  baigėsi simboline įėjimo į elektrinę blokada. Šiais metais tai buvo
  previous year, and ended with a symbolic blockade of the entrance to
+
  stovėjimo blokada – žemė buvo per šalta ir drėgna kad kviestų
  the power station. This year it was a standing blockade - the ground
+
  atsisėsti!
  was too cold and wet to invite sitting!
+
 
   
 
   
  Read more:
+
  Plačiau skaitykite čia:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Sizewell_Chernobyl_anniversary_camp_and_demo
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Sizewell_Chernobyl_anniversary_camp_and_demo
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ---------------------------------------------------------------------
 
  ---------------------------------------------------------------------
  22. Nuclear renaissance. What nuclear renaissance?
+
  22. Branduolinis renesansas. Koks branduolinis renesansas?
 
  ---------------------------------------------------------------------
 
  ---------------------------------------------------------------------
  The Financial Times (FT) reported in April that the parliamentary
+
  "Financial Times" (FT) balandžio mėnesį pranešė kad parlamento „Energy
  Energy Select Committee is to invite executives from big energy
+
  Select Committee“ ruošiasi pakviesti didžiųjų energetikos bendrovių
  companies to a meeting, "amid concerns that Britain's 'nuclear
+
  vadovus susitikimui "Dėl susirūpinimo, kad Didžiosios Britanijos
  renaissance' is under threat."
+
  'branduoliniam atgimimui' gresia pavojus".
 
   
 
   
  No wonder: the UK government is committed to plans for new nuclear
+
  Nenuostabu: Jungtinės Karalystės vyriausybė yra įsipareigojusi planams
  power stations at eight sites, each with one or two reactors. However
+
  dėl naujų atominių elektrinių 8 vietose, kiekvienoje su vienu arba
  German power companies E-ON and RWE, the intended builders at two of
+
  dviem reaktoriais. Tačiau Vokietijos energetikos bendrovės E-ON ir RWE
  these sites - at Wylfa in Anglesey and Oldbury in Gloucestershire -
+
  (numatomi dviejų objektų iš šio sąrašo - prie Wylfa Anglesey ir prie
  had announced that they were selling their Horizon joint venture to
+
Oldbury, Gloucestershire – statybininkai) pranešė, kad jie bandė
  build nuclear reactors in Britain, in part because of financial
+
  parduoti savo bendrą įmonę Horizon tam, kad pastatytų branduolinius
  difficulties caused by Germany's retreat from atomic power after the
+
  reaktorius Didžiojoje Britanijoje, dalinai dėl finansinių sunkumų,
  Fukushima disaster. It has been suggested that Russian energy company
+
  sukeltų Vokietijos traukimosi iš atominės energetikos po Fukušimos
  Russcom (Chernobyl!), two Japanese energy companies (Fukushima!), and
+
  katastrofos. Buvo teigiama, kad Rusijos energetikos bendrovė Russcom
  the Chinese State Nuclear Power Corporation might be interested, but
+
  (Černobylis!), dvi Japonijos energetikos bendrovės (Fukušima!) ir
  Tim Yeo, Conservative chair of the energy select committee is reported
+
  Kinijos Valstybinė atominės energetikos korporacija gali būti
  by the Financial Times as saying that it was "ominous" that no buyer
+
  suinteresuotos, bet Timas Yeo, konservatorių „Energy Select Committee“
  had come forward to buy Horizon.
+
  pirmininkas pranešė "Financial Times", kad tai buvo "neramu", jog
 +
  neatsirado norinčių nusipirkti Horizon.
 
   
 
   
  Read the full story:
+
  Skaityti visą istoriją:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_renaissance._What_nuclear_renaissance%3F
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_renaissance._What_nuclear_renaissance%3F
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ---------------------------------------------------------------------
 
  ---------------------------------------------------------------------
  23. Demonstrators in Russia insisted on righting pervasive nuclear
+
  23. Demonstrantai Rusijoje reikalavo ištaisyti paplitusius
     defects
+
     branduolinius defektus
 
  ---------------------------------------------------------------------
 
  ---------------------------------------------------------------------
  Activists across Russia used the 26th anniversary of the disaster at
+
  Aktyvistai visoje Rusijoje pasinaudojo 26-ųjų Černobylio nelaimės
  Chernobyl to spotlight ongoing problems in the country's ailing
+
  metinių proga, kad atkreiptų dėmesį į nuolat kylančias problemas
  nuclear industry - many of which demonstrators say could lead to a
+
  ligotoje šalies branduolinėje pramonėje - daugelis demonstracijų
  Chernobyl two as government and industry officials persistently ignore
+
  dalyvių sakė, kad tai gali sukelti Černobylį-2, nes Vyriausybė ir
  the lessons of Fukushima.
+
  pramonės pareigūnai atkakliai ignoruoja Fukušimos pamokas.
 
   
 
   
  In Moscow, activists gathered outside the headquarters of Rosatom,
+
  Aktyvistai susirinko Maskvoje priešais Rosatom (Rusijos valstybinės
  Russia's state nuclear corporation, demanding that dangerous
+
  branduolinės korporacijos) būstinės, reikalaudami, kad pavojingi
  high-power reactor experiments at Murmansk’s Kola Nuclear Power Plant
+
  eksperimentai su didelės galios reaktoriumi Murmansko Kolos AE būtų
  (NPP) cease, and that Chernobyl-style RBMK 1000 reactors, 11 of which
+
  nutraukti, ir kad Černobylio tipo RBMK-1000 reaktoriai, iš kurių 11
  still function in Russia, have to be taken off the grid.
+
  Rusijoje vis dar veikia, turi būti uždaryti.
 
   
 
   
  Read the full story:
+
  Skaityti visą istoriją:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Demonstrators_in_Russia_insisted_on_righting_pervasive_nuclear_defects
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Demonstrators_in_Russia_insisted_on_righting_pervasive_nuclear_defects
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ---------------------------------------------------------------------
 
  ---------------------------------------------------------------------
  24. Nuke-free utility on the Czech market and elswhere
+
  24. Komunalinis ūkis "be atomo" Čekijos rinkoje ir kitur
 
  ---------------------------------------------------------------------
 
  ---------------------------------------------------------------------
  Czech households and companies now have the chance to change their
+
  Čekijos namų ūkiai ir įmonės dabar turi galimybę pakeisti savo
  utility and with nano-energies.com there is a new player on the
+
  komunalinį ūkį su nano-energies.com – tai yra naujas žaidėjas rinkoje,
  market, who is not involved in the nuke business. This new company
+
  kuris nedalyvauja branduoliniame versle. Ši nauja įmonė pagrinde
  uses mainly biogas- and photovoltaik technologies. Similar companies
+
  naudoja biodujų ir fotoelektros technologijas. Panašių įmonių taip pat
  exist for example in Germany, Austria, France or Belgium, The
+
  yra, pavyzdžiui, Vokietijoje, Austrijoje, Prancūzijoje ar Belgijoje,
  Netherlands or Spain. Such companies are for Anti-nuke activists in
+
  Olandijoje ar Ispanijoje. Šios įmonės yra anti-atominių aktyvistų
  so called "Nuclear states" a welcome alternative in the process of
+
  vertinama alternatyva bendraujant su dažnai prastai informuota
  communicating with an often not well informed public.
+
  visuomene vadinamosiose "branduolinėse valstybėse".
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ---------------------------------------------------------------------
 
  ---------------------------------------------------------------------
  25. USA: The Rush to Restart San Onofre
+
  25. JAV skuba iš naujo paleisti San Onofre‘o AE
 
  ---------------------------------------------------------------------
 
  ---------------------------------------------------------------------
  The San Onofre nuclear facility is less than 50 miles from Los Angeles
+
  San Onofre'o branduolinis objektas yra mažiau negu 50 km nuo Los
  and San Diego where over 8 million people reside. The 2,200 megawatt
+
  Andželo ir San Diego, kur gyvena daugiau kaip 8 milijonai žmonių. 2200
  reactors have been closed since late January 2012 due to the failure
+
  megavatų reaktoriai buvo sustabdyti nuo 2012 sausio pabaigos dėl naujų
  of brand new $670 million steam generators.
+
  670 mln. dolerių kainavusių garo generatorių gedimo.
 
   
 
   
  The primary owner, Southern California Edison (SCE) submitted its plan
+
  Pagrindinis savininkas „Southern California Edison“ (SCE) spalio 1-mą
  on October 1st to the Nuclear Regulatory Commission (NRC) to open Unit
+
  dieną pateikė savo planą Branduolinio reguliavimo komisijai (NRC), kad
  2, saying it plans to make a similar submission next summer for unit
+
  atidarys Unit-2, ir paskelbė apie savo planus padaryti panašų
  3. In a whirlwind of action, the NRC ruled against Friends of the
+
  pareiškimą dėl Unit-3 reaktoriaus kitą vasarą. Veiksmų sūkuryje NRC
Earth’s (FOE) petition to hold adjudicatory hearings over the agency’s
+
atmetė „Friends of the Earth“ (FOE) peticiją, reikalaujančią surengti
  collusion with SCE when it rubber stamped permission to replace the
+
  teisminius svarstymus dėl agentūros sąmokslo su SCE, kai kompanija
  old steam generators. In a classic move, the ploy here is to
+
  išdavė leidimą pakeisti senus garo generatorius. Gudrybė čia - ištirti
  investigate the critical issues brought up in the FOE petition, but
+
  svarbiausius klausimus, iškeltus FOE pareiškime, bet nesustabdyti San
  not hold up operation of San Onofre for several years while the
+
  Onofre'o veikimo keleriems metams, kol vyks tyrimo procesas.
adjudicatory process takes place.
+
 
   
 
   
  Learn more:
+
  Sužinokite daugiau:
 
  http://www.nuclearfreecal.org/nfcnet/2012/11/109-nrc-public-meeting-on-san-onofre/
 
  http://www.nuclearfreecal.org/nfcnet/2012/11/109-nrc-public-meeting-on-san-onofre/
 
   
 
   

Revision as of 13:08, 25 December 2012


NukeNews: Czech | English | Finnish | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*   NukeNews #7 - Anti-Atominės Informacijos Tarnyba   *
************************************************************

SORRY! Not all parts of this newsletter have been translated into
Lithuanian, as we didn't have enough translation support. Please help us
to change this! Tell us if you can help with translation of the
NukeNews into Lithuanian!

---------------------------------------------------------------------
0. Įžanga
---------------------------------------------------------------------
Nors "anti-atominės veiklos vasara", kurios metu vyko keletas
tarptautinių stovyklų, suvažiavimų ir protesto akcijų, baigėsi, ji
buvo ganėtinai įkvepianti. Didelė dalis žmonių iš "Nuclear Heritage
Network" praėjusiomis savaitėmis koncentravosi į naujus atominės
energetikos projektus rytų Europos šalyse, taip pat kovą prieš urano
kasybą ir AE statybų planus Suomijoje. Lietuvoje, referendume dėl
atominės energijos, žmonių dauguma pasakė "NE", tačiau vyriausybė
nenori atsižvelgti į šį balsavimą. 

Pastaraisiais mėnesiais mūsų tinklo aktyvistų buvo suorganizuotos dvi
tarptautinės protesto akcijų dienos: "Uranium Action Day" rugsėjį ir
"European Action Day", skirta pastūmėti Lietuvos vyriausybę paversti
balsuotojų "NE" atominei energijai realybe. Iš vienos pusės buvo
gaila, kad tik keletas grupių prisijungė prie "Uranium Action Day",
kuriai buvo ruošiamasi nuo šių metų pradžios. Iš kitos pusės buvo
stebėtinai puiku, kad "European Action Day" pateikė keletą protesto
akcijų Lietuvos ambasadoms, nors apie ją buvo pranešta likus tik
savaitei iki renginio. Šios vieningos protesto akcijų dienos turi
potencialo!

Mėgaukitės skaitymu apie anti-atomines veiklas, vykstančias aplink
pasaulį, ir tikimės, kad įvertinsite Jums aktyvistų pateiktą
informaciją šiame naujienlaiškyje!


---------------------------------------------------------------------
Einamojo NukeNews leidinio #7 struktūra
---------------------------------------------------------------------
0. Įžanga
1. Penlio AE: "incidentas kontroliuojamas" slepia tikrą avariją
2. Peticija dėl pakartotinio Europos Tarybos Direktyvos 96/29/EURATOM
  Pagrindinių Saugumo Standartų (BSS) įteisinimo
  Standards (BSS) Directive 96/29
3. Tarptautinėje kelionėje jūra buvo sustota prie Oskaršamno AE
4. Branduolinių atliekų saugyklų ženklinimas
5. Akcija prieš branduolinius ginklus Paryžiuje
6. Baltarusijos anti-atominio judėjimo aktyvistams neleista įvažiuoti
  į ES
7. Urano diena vyko penkiose šalyse
8. Naujoji Rusijos branduolinė energija: "Rizika Europai"
9. Demonstracija 10-yje miestų prieš EPR reaktorius ir dėl
  neatidėliojamo senstančių atominių elektrinių uždarymo
10. 2013/03/09: Žmonių grandinė Paryžiuje už atominių elektrinių
  laipsnišką likvidavimą
11. Nyderlandai: Izotopų gamybai medicinos reikmėms nėra reikalingas
  naujas reaktorius
12. Fennovoimos AE projekto pabaiga
13. Fennovoimos AE projektas Pyhäjoki'yje
14. Černobylio diena: 138 protesto akcijos Prancūzijoje prieš
  branduolinį pavojų!
15. Kanados branduolinės saugos komisija - reguliavimo farsas
16. Grėsmė Vakarų Australijoje – uranui pritarta
17. Kuras, ugnis, grybai, pėdsakai... žadina mūsų jausmus po
  Walktjurros žygio
18. Europos Žmogaus Teisių Teismas nutraukė Slovėnijos Branduolinį
  Referendumą - pasiūlymo istorija
19. Sonne+Freiheit premija 2012 atitenka... Irmgard Schmied (Žemutinė
  Austrija) ir Jiri Dvorak (Pietų Bohemija)
20. Miunsteryje 8 valandoms užblokuotas atominis transportas
21. Černobylio jubiliejinė stovykla ir demonstracija Sizvelyje
  (Jungtinė Karalystė)
22. Branduolinis renesansas. Koks branduolinis renesansas?
23. Demonstrantai Rusijoje reikalavo ištaisyti paplitusius
  branduolinius defektus
24. Komunalinis ūkis "be atomo" Čekijos rinkoje ir kitur
25. JAV skuba iš naujo paleisti San Onofre‘o AE
26. Toksiškų medžiagų išsiliejimas Talvivaara kasykloje: didžiausia
  cheminė katastrofa Suomijos istorijoje
27. Čekijos respublika nori finansiškai remti elektros gavybą iš
  atominių jėgainių
28. Artėjantys renginiai
29. Apie NukeNews


---------------------------------------------------------------------
1. Penlio AE: "incidentas kontroliuojamas" slepia tikrą avariją
---------------------------------------------------------------------
2012 metų balandžio 5-tą dieną Penlio AE reaktoriuje (Normandija),
pagrindinio aušinimo kontūro siurblyje prasidėjo gaisras. Po kelių
valandų minėtame kontūre įvyko didelis nutekėjimas. Prancūzijos
elektros energijos kompanija (EDF) pateikė tai kaip paprastą
incidentą. Tačiau, kai kurie EDF vidaus dokumentai įrodo, kad įvykis
galėtų būti laikomas tikra avarija. Atsitikimo Penlyje reikšmė
pranešant apie jį viešai buvo išties sumažinta.
Skaitykite mūsų analizę (prancūzų kalba):
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Accident-a-la-centrale-de-Penly .


---------------------------------------------------------------------
2. Peticija dėl pakartotinio Europos Tarybos Direktyvos 96/29/EURATOM
  Pagrindinių Saugumo Standartų (BSS) įteisinimo
  Standards (BSS) Directive 96/29
---------------------------------------------------------------------
Idėja yra užtvindyti Europos Parlamentą peticijomis, reikalaujančiomis
įsakyti Europos Komisijai įvykdyti pakartotinį įteisinimą visų
praktinių metodikų įtraukiant atskleidimą visuomenei apie radioaktyvų
užterštumą. Peticija paremta tuo, kad EURATOM BSS Direktyva turi
punktą, kuris sako, kad jeigu atsiranda nauji ir svarbūs įrodymai, kad
direktyvos neapsaugo piliečių, tada turi būti peržiūrimos ir iš naujo
patvirtinamos jos reguliuojamos normos. Tai yra Europos Teisė, taigi
taipogi ir Šalių Narių Teisė.

Peticijos pavyzdį, kartu su paaiškinimais ir pagrindinių mokslinių
įrodymų sąrašu, reikalingų pagrįsti pakartotinio svarstymo
reikalingumą, galite rasti ir parsisiųsti šiame internetiniame
puslapyje:
http://www.nuclearjustice.org


---------------------------------------------------------------------
3. Tarptautinėje kelionėje jūra buvo sustota prie Oskaršamno AE
---------------------------------------------------------------------
Penktadienį, rugpjūčio 31-ą dieną, tarptautinė grupė,
anti-branduolinės kelionės metu, sustojo parodyti savo priešišką
poziciją dėl Švedijos planų statyti naujas atomines elektrines.
Burlaivis atkeliavo prie atominės elektrinės Oskaršamne (Švedija) su
ant burių paskelbtu šūkiu: "Energy Turn NOW!". Papuoštas
anti-atominiais simboliais aktyvistų laivas sustojo įlankoje priešais
branduolinį objektą. Oskaršamnas taip pat yra aukšto lygio
radioaktyvių atliekų laikina saugykla.

Oskaršamno AE teršia Baltijos jūrą savo nuotekų ir aušinimo
vandenimis, kurie yra išleidžiami į Baltijos jūrą. Juose gausu
radioaktyvių dalelių. Atominė elektrinė taip pat daro neigiamą poveikį
aplinkinei jūros ekosistemai. Aktyvistai pastebėjo neįtikėtinai šiltą
vandenį įlankoje netoli Oskaršamno AE. Tai neigiamai veikia Baltijos
jūros gyvūniją ir augmeniją. Prie nuolatinės radiacinės ir šiluminės
jūros taršos, prisideda ir laikinos aukšto lygio radioaktyviųjų
atliekų saugyklos keliamas pavojus dėl galimų radioaktyviųjų nuotekų
Baltijos jūros regione.

Sužinokite daugiau apie anti-atominę kelionę jūra:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_Sailing_Trip_across_the_Baltic_Sea


---------------------------------------------------------------------
4. Branduolinių atliekų saugyklų ženklinimas
---------------------------------------------------------------------
Klausimas, kuris jau seniai yra radioaktyviųjų atliekų tvarkymo darbų
sąraše – kaip ženklinti atliekų saugyklų vietas, kad ateities kartos
galėtų suvokti jų paskirtį ir grėsmę. Yra daromi tyrimai apie
ilgalaikes informacijos laikmenas, tačiau kaip "ateities žmonės"
sužinos, kad viduje yra pranešimas, ir kur mes jas turėtume
patalpinti, kad "ateities žmonės" jas rastų prieš pradedant kasti? Dar
svarbesni klausimai, ar toks įspėjimas nepaskatintų žmonių pradėti
kasti? Ar mes turėtumėme iš viso pamiršti apie saugyklų egzistavimą?
Bet kaip? Tai yra šio straipsnio tema.

Skaitykite daugiau:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Marking_Nuclear_Waste_Disposal_Facilities


---------------------------------------------------------------------
5. Akcija prieš branduolinius ginklus Paryžiuje
---------------------------------------------------------------------
Kaip vieną iš galimų tolesnių veiklų, neskaitant Olkiluoto Blokados
Suomijoje ir anti-atominės kelionės jūra iš Švedijos į Vokietiją,
paskutiniame tarptautiniame anti-atominio tinklo susirinkime Döbeln'e
(Vokietija) mes reklamavome badavimo akciją Paryžiuje. Ji vyko nuo
2012-tų metų rugpjūčio mėnesio 6-tos iki 9-tos dienos, Hirosimos ir
Nagasakio katastrofų dienomis, prie Eifelio bokšto. Mūsų tinklo
susirinkimo dalyviai prisijungė prie šio įvykio ir parašė asmeninį
pranešimą mums.

Plačiau skaitykite čia:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Fasting_for_peace_in_Paris_August_6-9,_2012


---------------------------------------------------------------------
6. Baltarusijos anti-atominio judėjimo aktyvistams neleista įvažiuoti
  į ES
---------------------------------------------------------------------
Rugsėjo 26 dieną Baltarusijos aktyvistams Mikalojui Ulasievičiui ir
Tatjanai Novikovai nebuvo leista atvykti į Lietuvą dėl „persona non
grata“ statusų, suteiktų dėl galimo sukelti pavojaus Lietuvos ar kitų
ES valstybių viešajai tvarkai ar nacionaliniam saugumui. Iš tikrųjų
jie norėjo prisijungti prie konferencijos "Lietuva - Baltarusija:
Branduolinės energetikos kaimynai", kurią surengė Lietuvos
Parlamentas. Jie buvo oficialiai pakviesti pasidalinti savo požiūriu
apie AE statybų ir visuomenės dalyvavimo sprendimuose dėl branduolinės
energijos problemas Baltarusijoje ir Lietuvoje.

Sužinokite daugiau ir pasirašykite peticiją dėl leidimo jiems vėl
patekti į ES:
http://www.avaaz.org/en/petition/Lift_persona_nongrata_status_for_Belarusian_antinuclear_ativists_applied_by_Lithuania


---------------------------------------------------------------------
7. Urano diena vyko penkiose šalyse
---------------------------------------------------------------------
Anti-urano aktyvistai antrą kartą pakvietė susirinkti į tarptautinę
"Urano dieną". Ji vyko 2012 metų rugsėjo 29-tą dieną Döbeln'e,
Duisburge, Esene, Frankfurte, Gronau (Vokietija), Jekaterinburge,
Kazanėje, Maskvoje, Murmanske (Rusija) ir keletoje vietų Vengrijoje,
Nyderlanduose ir Mongolijoje. Tikėtina, kad buvo dar daugiau veiksmų,
kurie dar nebuvo paminėti "Urano dienos" tinklalapyje. 2008-tais
metais, kai "Urano diena" vyko pirmą kartą, dalyvaujančių šalių ir
miestų skaičius buvo dar didesnis.

"Urano dienos" siekis buvo pasipriešinti urano pramonei
organizuojamais protestais ir viešais renginiais, ypač šalia pramonės
būstinių ir agentūrų. Kitas tikslas - skleisti informaciją apie urano
rūdos kasybos bei perdirbimo grėsmes, supažindinti visuomenę, kaip
branduolinis kuras yra susijęs su atominėmis elektrinėmis.

Sužinokite daugiau:
http://uranium-action-day.info


---------------------------------------------------------------------
8. Naujoji Rusijos branduolinė energija: "Rizika Europai"
---------------------------------------------------------------------
Olegas Bodrovas ir jo advokatas, Andrejus Talevlinas, kreipėsi į
Europos žmogaus teisių teismą po to, kai Rusijos teismas atmėtė bylą
dėl neteisėto leidimo pratęsti Černobylio tipo branduolinio
reaktoriaus funkcionavimą. Prancūziškas leidinys "Journal d'Alsace"
neseniai paėmė interviu iš Olego Bodrovo dėl šio kreipimosi į Europos
Teismą jo vizito metu Strasbūre.

Vienam iš Černobylio tipo reaktorių Leningrado atominėje elektrinėje,
kuri yra Rusijoje, 40 km į vakarus nuo Sankt Peterburgo, Rusijos
licencijavimo institucija neteisėtai suteikė leidimą toliau
funkcionuoti, nepaisant to, kad jo gyvavimo laikas yra pasibaigęs.
Leidimas buvo duotas be tinkamo poveikio aplinkai įvertinimo (EIA) ar
visuomenės dalyvavimo sprendimo priėmimo procese. Tai prieštarauja
Rusijos įstatymams. Bodrovui buvo neleista pateikti bylos Rusijos
teisme. Jis, kaip privatus pilietis, neturi teisės prieiti prie teismo
sistemos. Rusijos teismas taip pat teigė, jog sprendimas buvo priimtas
atitinkamos institucijos, ir visais būtinais saugumo ir aplinkos
apsaugos interesais buvo pasirūpinta. Vienintelė galimybė pakeisti
sprendimą dėl reaktoriaus gyvavimo laiko pratęsimo - kreiptis į
Europos Teismą.

Skaityti visą istoriją:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/New_Russian_nuclear_power:_Risk_for_Europe


---------------------------------------------------------------------
9. Demonstracija 10-yje miestų prieš EPR reaktorius ir dėl
  neatidėliojamo senstančių atominių elektrinių uždarymo
---------------------------------------------------------------------
Spalio 13-tą dieną demonstracijos vyko dešimtyje miestų. Jose buvo
reikalaujama uždaryti EPR projektą su jo aukštos įtampos linijomis,
taip pat senstančias atomines elektrines. Lavale (prie Brittany) apie
4000 žmonių užplūdo miesto centrą. Lione (Prancūzija), vyko
"branduolinių pabėgėlių", bėgančių po nelaimingo atsitikimo,
nukenksminimo modeliavimas, sekamas 1000-žmonių žmonių grandinės.
Strasbūre minia žmonių sukūrė milžinišką "STOP" ženklą su skėčiais,
kuris buvo matomas nuo katedros viršaus, taip reikalaudami nedelsiant
uždaryti seniausią Prancūzijoje AE Fessenheime. Mece, daugelis žmonių
iš Liuksemburgo ir Saro krašto dalyvavo demonstracijoje prieš Cattenom
AE, ir su ja susijusius pavojus...

Nuotraukas ir ataskaitas galite rasti šiame puslapyje:
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Comptes-rendus-des-manifestations


---------------------------------------------------------------------
10. 2013/03/09: Žmonių grandinė Paryžiuje už atominių elektrinių
  laipsnišką likvidavimą
---------------------------------------------------------------------
2012 metų, Kovo 11-tą dieną, Vallée du Rhône susirinko 60.000 žmonių
ir suformavo grandinę tam, kad parodyti solidarumą Japonijos žmonėms
ir pareikalauti uždaryti atomines elektrines Prancūzijoje. 2013 m,
bus surinkta nauja žmonių grandinė Paryžiuje. Tikimasi apsupti vietas,
kur daromi sprendimai dėl branduolinės energetikos. Mes tikimės daug
žmonių iš Prancūzijos ir kitų šalių, ir laukiame bet kokios paramos ar
pagalbos.

Daugiau informacijos:
http://chainehumaine.org


---------------------------------------------------------------------
11. Nyderlandai: Izotopų gamybai medicinos reikmėms nėra reikalingas
  naujas reaktorius
---------------------------------------------------------------------
2010 metais Laka Foundation paskelbė ataskaitą apie medicininių
radioaktyviųjų izotopų gamybą be branduolinio reaktoriaus. Nyderlandai
planuoja statyti naują reaktorių moksliniams tyrimams, pagrinde
medicininių izotopų gamybos tikslais. Laka dabar dirba ties nauja
mokslinių tyrimų ataskaita, kurioje dėmesys yra skiriamas komercinės
rinkos plėtojimui medicininių izotopų gamyboje. Ji yra paremta
technologinio progreso ir pokyčių tiekimo grandinėse prognozėmis. Šios
ataskaitos tikslas yra parodyti, kad Pallas reaktorius (kuris yra
finansuojamas privačiai) neturi perspektyvos iš ekonominės pusės. Laka
yra viena iš labai nedaugelio organizacijų Nyderlanduose, kuri dirba
ties šiuo klausimu (ir yra nusiteikusi prieš naujojo Pallas
reaktoriaus planus).
Jūs galite rasti 2010 metų ir naują ataskaitą čia:
http://www.laka.org/medical_isotopes.html


---------------------------------------------------------------------
12. Fennovoimos AE projekto pabaiga
---------------------------------------------------------------------
Kaip ir buvo prognozuojama anksčiau šiais metais, Fennovoimos
projektas gali būti nutrauktas dėl ekonominių priežasčių.
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_power_is_not_a_good_business_anymore

Po šio pranešimo, keli smulkieji akcininkai paliko projektą, tačiau
paskutinė vinis į karstą buvo E.On pranešimas taip pat jį palikti.
Šiuo metu apie 40% akcijų yra pardavime, tačiau pirkėjo nesimato.
Daugiau akcininkų išeina, taigi visi požymiai rodo, kad tai yra
projekto 7-ojo reaktoriaus Suomijoje statyboms pabaiga.

Skaityti visą istoriją:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/The_end_of_Fennovoima_NPP_project%3F


---------------------------------------------------------------------
13. Fennovoimos AE projektas Pyhäjoki'yje
---------------------------------------------------------------------
2010 metų liepą Suomijos parlamentas palaimino Fennovoimos planus
statyti naują atominę elektrinę, tačiau kol kas bendrovė negalėjo
gauti licencijos statyboms iš Suomijos vyriausybės. Bandymas pastatyti
naują reaktorių Pyhäjoki'yje, Hanhikivi pusiasalyje, praktiškai
žmogaus nepaliestame kampelyje, su daugelio tipų nykstančiomis
natūraliomis gyvenamosiomis aplinkomis, yra vienas iš labiausiai
arogantiškų visoje Europoje. Hanhikivi yra svarbus perėjimo regionas
beveik 20-čiai nykstančių paukščių rūšių, ypač reikšminga poilsio
vieta arktinių paukščių migravime. Jei atominės elektrinės projektas
bus įgyvendintas, regionas smarkiai pasikeis į pramoninę zoną.

Sužinokite daugiau:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Pyh%C3%A4joki


---------------------------------------------------------------------
14. Černobylio diena: 138 protesto akcijos Prancūzijoje prieš
  branduolinį pavojų!
---------------------------------------------------------------------
Tuo metu, kai Fukušimos katastrofą galime laikyti tik ką prasidėjusia,
Černobylio nelaimė dar toli gražu nebaigta. Kadangi Prancūzijos
vyriausybė nepasimokė iš šių tragedijų, Prancūzijos anti-atominis
tinklas "Sortir du nucléaire" pakvietė žmones veikti 2012 metų
balandžio 26-29 dienomis. Per šią laiko atkarpą vyko 138 anti-atominės
akcijos visoje Prancūzijoje, kaip pavyzdžiui žmonių grandinės
didžiuosiuose miestuose. Peržiūrėti visas akcijas (Prancūzijoje ir
užsienyje):
http://www.chernobyl-day.org .


---------------------------------------------------------------------
15. Kanados branduolinės saugos komisija - reguliavimo farsas
---------------------------------------------------------------------
Kanadiečiai nėra apsaugoti nuo jų branduolinės pramonės licencijavimo
institucijos. Kanados branduolinės saugos komisija (CNSC) yra
branduolinės pramonės "liokajus", o ne jos "kontrolierius". CNSC yra
labiausiai korumpuota reguliavimo institucija Kanadoje.

Plačiau skaitykite čia: 
http://forum.stopthehogs.com/phpBB2/viewtopic.php?p=2594#2594


---------------------------------------------------------------------
16. Grėsmė Vakarų Australijoje – uranui pritarta
---------------------------------------------------------------------
Vakarų Australijos aplinkos ministras davė svarbų, bet ne galutinį,
pritarimą pirmajam Vakarų Australijoje urano pasiūlymui. "Toro Energy"
pasiūlytai Wiluna urano kasyklai vis dar reikia federalinio bei kitų
valstybinių patvirtinimų, taip pat galimas teisinis išbandymas dėl
kasyklos pavojingumo ir poveikio. Urano rūdos kasyba skiriasi nuo kitų
mineralų kasybos ir turi daug prieštaravimų iš aplinkos, visuomenės ir
vietinių bendruomenių, bei visuomenės sveikatos apsaugos įstaigų ir
profesinių sąjungų.

Plačiau skaitykite čia:
http://toro.org.au/2012/10/11/national-ngos-public-health-environment-and-aboriginal-groups-say-no-to-toro/


---------------------------------------------------------------------
17. Kuras, ugnis, grybai, pėdsakai... žadina mūsų jausmus po
  Walktjurros žygio
---------------------------------------------------------------------
Praėjo geras mėnuo, kai Walkatjurra žygiuotojai sugrįžo į Pertą,
daugelis iš mūsų grįžo į įprastą gyvenimą miestuose ir miesteliuose
per visą Australiją. Dienos mieste labai tolimos nuo raudonojo purvo,
iššūkių, rutinos ir apmąstymus skatinančios žygio aplinkos.

Sužinokite daugiau:
http://walkingforcountry.com/2012/11/01/923/


---------------------------------------------------------------------
18. Europos Žmogaus Teisių Teismas nutraukė Slovėnijos Branduolinį
  Referendumą - pasiūlymo istorija
---------------------------------------------------------------------
1995 metų liepos 18-tą dieną 37 Slovėnijos parlamentarai pateikė
įstatymo projektą dėl nacionalinio referendumo Krško AE uždarymui.
Tuometinis ministras pirmininkas Janez Drnovšek vakarą prieš įstatymo
parlamente priėmimą nustatyta tvarka, buvo paskambinęs telefonu
keliems parlamentarams ir paragino juos atsiimti savo parašus, kas
lėmė įstatymo projekto žlugimą. 1996 metais jis taip pat paskatino
Liublianos socialių mokslų fakulteto dekaną Ivaną Svetliką bei
švietimo ir mokslo ministrą Slavko Gaberį atleisti Leo Seserko iš
universiteto profesoriaus pareigų. Jie pasidavė ir atleido jį iš
pareigų dėl to, kad jis buvo vienas iš įstatymo projekto įkvėpėjų.
Fakultetas tą pačią dieną išdavė pareiškimą, kad profesorius grįžta
iš MP pareigų į profesoriaus postą, ir dar vieną pareiškimą,
anuliavusi pirmą, kad jis yra atleistas iš savo posto universitete.
Seserko iškėlė ieškinį tiek fakultetui, tiek universitetui, tačiau
pralaimėjo visose teismo instancijose. Slovėnų Institucinis teismas
nerado jokių konstitucinių teisių pažeidimų. Ir teisėjas André
Potocki, Prancūzijos atstovas Europos žmogaus teisių teisme Strasbūre,
nusprendė, kad nėra žmogaus teisių pažeidimų. Strasbūro teismas taip
pat informavo Seserko, kad jo byla teisme bus sunaikinta per vienerius
metus.


---------------------------------------------------------------------
19. Sonne+Freiheit premija 2012 atitenka... Irmgard Schmied (Žemutinė
  Austrija) ir Jiri Dvorak (Pietų Bohemija)
---------------------------------------------------------------------
Jau 7-tą kartą Austrijos ir Čekijos NVO "Sonne+Freiheit" suteikia
apdovanojimą už tarpvalstybinį aktyvizmą anti-atominėje srityje, kuris
dažnai eina kartu su kultūriniais ir tarpasmeniniai aspektais. Šiemet
Irmgard Schmied iš Šiaurės Austrijos, kuri lyginant su kitais surinko
daugiau nei 3000 parašų prieš Dukovany AE, esančia vos kirtus Čekijos
Respublikos sieną, buvo apdovanota Austrijos pusės. Jos kolega, Jiri
Dvorak, buvęs kaimo Lodherov (Pietų Bohemija, Čekija) meras gavo šios
premijos Čekijos dalį, kurią tarp viso kito sudaro ir dalis
didžiausios Austrijos vėjo energetikos bendrovės
http://www.windkraft.at akcijų, kurių kiekvienos vertė yra 400 eurų.

Dvorak surengė sėkmingą kaimo referendumą prieš planuojamą statyti
branduolinių atliekų saugyklą po savo kaimu. Tačiau tuo tarpu lobistams
atrodo pavyko "nupirkti lojalumą už milijonus". Abu apdovanotieji dirbs
kartu, kad užkirstų kelią branduoliniams lobistams sunaikinti savo
Tėvynę. Premija visuomet yra suteikiama apie lapkričio 5-tą dieną,
Austrijos referendumui, įvykusiam 1978 metais lapkričio 5-tą dieną,
kuriame visuomenė pasakė "ne" Zwentendorf‘o AE, kas paskatino
straipsnio, teigiančio, kad Austrija yra neatominė valstybė, šalies
konstitucijoje atsiradimą, atminti. „Sonne+Freiheit“ organizuoja
specialius kalbos kursus – visuomet rugpjūčio mėnesį, ir tokiu būdu
gautas lėšas skiria lapkričio mėnesio prizo finansavimui.

Žiūrėti daugiau čia:
http://www.sonneundfreiheit.eu


---------------------------------------------------------------------
20. Miunsteryje 8 valandoms užblokuotas atominis transportas
---------------------------------------------------------------------
Gegužės 7-tą dieną atominis transportas vežė apie 450 tonų urano
heksafluorido, nuo urano sodrinimo gamyklos Gronau (Vokietija) į
Pierrelatte (Prancūzija). Netoli Miunsterio traukinys turėjo sustoti
dėl kelių aukštai virš geležinkelio bėgių virve lipančių aktyvistų.
Tik po aštuonių valandų kelias buvo atlaisvintas ir traukinys galėjo
tęsti savo kelionę. 
Atominis transportas reguliariai keliauja per pasaulį, aprūpindamas
branduolinę pramonę – ir dažniausiai būna nepastebimas.

Veiksmo ataskaita:
http://www.mzeise.net/sofa/news/aktuell.php?tsnews4=archiv&dots=424


---------------------------------------------------------------------
21. Černobylio jubiliejinė stovykla ir demonstracija Sizvelyje
  (Jungtinė Karalystė)
---------------------------------------------------------------------
Palaikomi sėkmingos 50-viečio autobuso kelionės iš Londono į Fukušimos
jubiliejinę demonstraciją prieš branduolinę energiją prie Hinkley
Point AE Somersete kovo mėnesį, Londono Regiono Kampanija už Atominį
Nusiginklavimą (CND) nusprendė paleisti autobusą į panašią
demonstraciją Sizvelyje, ir taip paminėti Černobylio metines balandžio
21-mą dieną Suffolk'e. Tai buvo 4-oji kasmetinė demonstracija, žyminti
šią sukaktį.

Šį kartą Londone į kelionę autobusu susirinko 40 žmonių, kas buvo
visai neblogai atsižvelgiant į prastą orą. (į praeito balandžio akciją
susirinko tik 21 žmogus) Šis skaičius atrodo dar solidesnis, kai mes
pamatėme tik apie 100 žmonių pačioje demonstracijoje, palyginus su
daugiau kaip 1000 žmonių prie Hinkley. Demonstracija susidėjo iš ilgų
įžymybių bei delegatų kalbų, paįvairintų muzika, šiek tiek dainavimo,
ir stipriu lietumi, priešingu praėjusių metų kepinančiai kaitrai, ir
baigėsi simboline įėjimo į elektrinę blokada. Šiais metais tai buvo
stovėjimo blokada – žemė buvo per šalta ir drėgna kad kviestų
atsisėsti!

Plačiau skaitykite čia:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Sizewell_Chernobyl_anniversary_camp_and_demo


---------------------------------------------------------------------
22. Branduolinis renesansas. Koks branduolinis renesansas?
---------------------------------------------------------------------
"Financial Times" (FT) balandžio mėnesį pranešė kad parlamento „Energy
Select Committee“ ruošiasi pakviesti didžiųjų energetikos bendrovių
vadovus susitikimui "Dėl susirūpinimo, kad Didžiosios Britanijos
'branduoliniam atgimimui' gresia pavojus".

Nenuostabu: Jungtinės Karalystės vyriausybė yra įsipareigojusi planams
dėl naujų atominių elektrinių 8 vietose, kiekvienoje su vienu arba
dviem reaktoriais. Tačiau Vokietijos energetikos bendrovės E-ON ir RWE
(numatomi dviejų objektų iš šio sąrašo - prie Wylfa Anglesey ir prie
Oldbury, Gloucestershire – statybininkai) pranešė, kad jie bandė
parduoti savo bendrą įmonę Horizon tam, kad pastatytų branduolinius
reaktorius Didžiojoje Britanijoje, dalinai dėl finansinių sunkumų,
sukeltų Vokietijos traukimosi iš atominės energetikos po Fukušimos
katastrofos. Buvo teigiama, kad Rusijos energetikos bendrovė Russcom
(Černobylis!), dvi Japonijos energetikos bendrovės (Fukušima!) ir
Kinijos Valstybinė atominės energetikos korporacija gali būti
suinteresuotos, bet Timas Yeo, konservatorių „Energy Select Committee“
pirmininkas pranešė "Financial Times", kad tai buvo "neramu", jog
neatsirado norinčių nusipirkti Horizon.

Skaityti visą istoriją:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_renaissance._What_nuclear_renaissance%3F


---------------------------------------------------------------------
23. Demonstrantai Rusijoje reikalavo ištaisyti paplitusius
  branduolinius defektus
---------------------------------------------------------------------
Aktyvistai visoje Rusijoje pasinaudojo 26-ųjų Černobylio nelaimės
metinių proga, kad atkreiptų dėmesį į nuolat kylančias problemas
ligotoje šalies branduolinėje pramonėje - daugelis demonstracijų
dalyvių sakė, kad tai gali sukelti Černobylį-2, nes Vyriausybė ir
pramonės pareigūnai atkakliai ignoruoja Fukušimos pamokas.

Aktyvistai susirinko Maskvoje priešais Rosatom (Rusijos valstybinės
branduolinės korporacijos) būstinės, reikalaudami, kad pavojingi
eksperimentai su didelės galios reaktoriumi Murmansko Kolos AE būtų
nutraukti, ir kad Černobylio tipo RBMK-1000 reaktoriai, iš kurių 11
Rusijoje vis dar veikia, turi būti uždaryti.

Skaityti visą istoriją:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Demonstrators_in_Russia_insisted_on_righting_pervasive_nuclear_defects


---------------------------------------------------------------------
24. Komunalinis ūkis "be atomo" Čekijos rinkoje ir kitur
---------------------------------------------------------------------
Čekijos namų ūkiai ir įmonės dabar turi galimybę pakeisti savo
komunalinį ūkį su nano-energies.com – tai yra naujas žaidėjas rinkoje,
kuris nedalyvauja branduoliniame versle. Ši nauja įmonė pagrinde
naudoja biodujų ir fotoelektros technologijas. Panašių įmonių taip pat
yra, pavyzdžiui, Vokietijoje, Austrijoje, Prancūzijoje ar Belgijoje,
Olandijoje ar Ispanijoje. Šios įmonės yra anti-atominių aktyvistų
vertinama alternatyva bendraujant su dažnai prastai informuota
visuomene vadinamosiose "branduolinėse valstybėse".


---------------------------------------------------------------------
25. JAV skuba iš naujo paleisti San Onofre‘o AE
---------------------------------------------------------------------
San Onofre'o branduolinis objektas yra mažiau negu 50 km nuo Los
Andželo ir San Diego, kur gyvena daugiau kaip 8 milijonai žmonių. 2200
megavatų reaktoriai buvo sustabdyti nuo 2012 sausio pabaigos dėl naujų
670 mln. dolerių kainavusių garo generatorių gedimo.

Pagrindinis savininkas „Southern California Edison“ (SCE) spalio 1-mą
dieną pateikė savo planą Branduolinio reguliavimo komisijai (NRC), kad
atidarys Unit-2, ir paskelbė apie savo planus padaryti panašų
pareiškimą dėl Unit-3 reaktoriaus kitą vasarą. Veiksmų sūkuryje NRC
atmetė „Friends of the Earth“ (FOE) peticiją, reikalaujančią surengti
teisminius svarstymus dėl agentūros sąmokslo su SCE, kai kompanija
išdavė leidimą pakeisti senus garo generatorius. Gudrybė čia - ištirti
svarbiausius klausimus, iškeltus FOE pareiškime, bet nesustabdyti San
Onofre'o veikimo keleriems metams, kol vyks tyrimo procesas.

Sužinokite daugiau:
http://www.nuclearfreecal.org/nfcnet/2012/11/109-nrc-public-meeting-on-san-onofre/


---------------------------------------------------------------------
26. Toxic spill at Talvivaara mine: Finland's biggest chemical
  catastrophe in history
---------------------------------------------------------------------
A major environmental catastrophe took place in Eastern Finland in
November, when the Talvivaara nickel and uranium mine experienced a
spill from a waste water ponds. Leaks in the dams allowed hundreds of
thousands cubic meters of toxic waters including high levels of heavy
metals like uranium to escape the pond. For ten days between 3,000 and
5,000 cubic meters of the poisonous liquid was released to the
surrounding areas per hour. The radiation protection authority STUK
was reported to have found uranium concentrations of up to 350
microgrammes per liter in water samples. Other pollutants in nearby
waterways are at levels that may cause the death of fish and affect
plants and bottom-dwelling organisms, Finnish authorities stated.
Greenpeace called it "Finland's biggest chemical catastrophe in
history", while the Minister of Environment spoke about a "serious
environmental crime".

The Talvivaara operator was extracting hundreds of tons of uranium per
year without a permission. 2011 the Canadian uranium mining company
Cameco signed a contract to build an uranium extraction facility at
Talvivaara of a capacity of even 350 tons uranium per year. As a
response to the spill, about 1,000 people protested in Helsinki on
November 14. 17,000 signatures demanding Talvivaara to be closed were
handed over to the Minister of Environment.

Learn more:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Talvivaara_mine:_environmental_disaster_in_Finland


---------------------------------------------------------------------
27. Czech Republic wants to financially support electricity from NPPs
---------------------------------------------------------------------
The Ministery for Industry has prepared the draft of a new National
Energy-Conception, where on the one hand, it is planned to completely
stop state support for clean renewable energy sources while at the
same time taxpayer's money will be expected to pay for a scheme
discussed also in Great Britain, called "contracts for difference".
That would guarantee a certain price-level of electricity from the
newly planned nuclear reactors in Temelín and Dukovany. Only this way
will it be possible to make sure their survival in a market based
environment. Costs for building new nuclear reactors are rising year
by year, unlike facilities used for producing electricity from
renewable energy sources. And because selling large amounts of
electricity abroad is supposed to continue, there is the risk, that
those exports will be paid for by the domestic consumers.

According to the financial calculations of "CandolePartners" that
would cost almost 680 million € a year for the Czech public. An
average family (yearly electricity consumtion of about 4 500 kWh)
would so have to pay about 57 € more, which means about 10 %, than so
far. In Great Britain, where a similar form of state support is being
discussed, experts from the City Bank came up with numbers, according
which such a public financed support of nuclear energy would cost the
British households about 200 extra pounds a year (256 €).

Nuclear energy is already today greatly privileged through a reduced
liability in the case of nuclear accidents. According to the institute
for insurance at the University of Leipzig, electricity from NPPs
would cost at least 0,14 €/kWh, if those hidden privileges were done
away with.

The claim of the Industry-Minister, that the financial support for
nucelar energy is only a reaction to the market deformations caused by
the support of renewable energy sources, is an excellent manipulation.
Exactly the opposite is true. The support for renewable energies is
supposed to make up for their disadvantage compared with other
energy-sources, which are not charged for damaging the environment or
for their responsibility for nuclear damage.

Edvard Sequens, Calla (http://www.calla.cz)


---------------------------------------------------------------------
28. Upcoming events
---------------------------------------------------------------------
(just an extract, tell us your events for the next newsletter)
more events: http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Upcoming_events

26/11/12:     trial against activists who 2010 blockaded in Dalle
          a Castor transport to Gorleben in Celle (D)
27/11/12:     seminar "A deeper disposal? - Two projects to raise
          awareness of deep boreholes as an alternative" in
          Stockholm and Östhammar (S)
28/11/12:     National Day of action around Toro Energy's AGM at
          Crown Plaza Hotel, 16 Hindmarsh sq, in Adelaide
          (AUS)
29/11/12:     seminar "Ethics of radiation protection" in
          Stockholm (S)
03/12/12:     trial against an activist who 2010 blockaded a
          Castor transport to the Lubmin repository in
          Potsdam (D)
04/12/12:     final presentation on the Gorleben inquiry
          commission in Platenlaase (D)
04/12/12-05/12/12: European Roundtable "Aarhus Convention
          implementation in the context of Nuclear Safety" in
          Brussels (B)
05/12/12:     seminar "What's happening in copper corrosion
          issue?" in Stockholm and Östhammar (S)
09/12/12-12/12/12: European Nuclear Conference of the nuclear industry
          in Manchester (UK)
2013:       Protests against the CASTOR transports from Jülich
          to Ahaus (D)
09/03/13:     human chain to encircle the nuclear decision makers
          in Paris (F)
29/03/13-07/04/13: Radioactive Exposure Tour from Melbourne to Adelaide
          (AUS) 
summer 2013:    Walk For A Nuclear Free Future from Minnesota to
          Buffalo (USA)
14/10/13-16/10/13: European Commission EURADWASTE '13 conference in
          Vilnius (LT)
2014:       Probably Castor transport of high level radioactive
          waste from Sellafield (UK) and of intermediate
          level radioactive waste from La Hague (F) to
          Gorleben (D) and protests


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Castor_2010_-_Dalle_lock-on_blockade
http://www.nonuclear.se/en/kalender/mkg_oss20121127
http://www.nonuclear.se/en/kalender/radiation_ethics20121129stockholm
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Castor_Transport_to_Lubmin
http://castor.de/php/termine/termine.php
http://www.nonuclear.se/en/kalender/brussels20121204-5
http://www.nonuclear.se/en/kalender/mkg_oss20121205
http://www.euronuclear.org/events/enc/enc2012/index.htm
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Nuclear_Waste_Transport_to_Ahaus
http://chainehumaine.org/
http://www.foe.org.au/anti-nuclear/issues/oz/radtour
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walk_For_A_Nuclear_Free_Future_2011-2015/Minnesota-Buffalo
http://cordis.europa.eu/fp7/euratom-fission/fisa-euradwaste-2013_en.html
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2014


---------------------------------------------------------------------
29. About NukeNews
---------------------------------------------------------------------
The NukeNews are a multilingual newsletter system of the Nuclear
Heritage Network and are supposed to reflect the activities, topics
and struggles of anti-nuclear activists connected through this
international community. The messages are written and translated by
activists, additionally to their usual anti-nuclear activities. No
one is paid for that work, as we want to provide resources like this
information system to the anti-nuclear struggle as independent as
possible. The newsletter aims to inform and update as well activists
as the interested audience.

Your contributions to the next issue of the NukeNews are welcome.
Send them via email to news AT NukeNews.nuclear-heritage.net . It
should be brief information in English of not more than one paragraph,
including a concise headline and an optional link to a webpage
providing more information. Deadline for the 8th issue of the
NukeNews will be 3th of February, 2013.

Spread the word and learn more about the NukeNews:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET
Personal tools
Emergency Alert