Revision history of "PR:Kantelu Valtiontalouden Tarkastusvirastolle: Miksi valtio ostaa sikaa säkissä Talvivaarassa?"

From Nuclear Heritage
Jump to: navigation, search

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur | last) 13:49, 27 February 2015ATOMI (Talk | contribs)‎ . . (+2,310)‎ . . (Created page with "Hyvä toimitus Valtio näyttää joutuvan pohjattoman rahoitustarpeen eteen Talvivaarassa. Teimme tänään tilanteesta kantelun Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Tiedote...")
Personal tools
Emergency Alert