PR:TALVIVAARAN URAANIN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET PITÄÄ ARVIOIDA

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

Suomen luonnonsuojeluliitto tiedottaa 11.4.2010

TALVIVAARAN URAANIN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET PITÄÄ ARVIOIDA

Luonnonsuojeluliiton valtuusto vaatii, että Sotkamon Talvivaaran nikkelikaivoksesta on tehtävä uraanin takia uusi ympäristövaikutusten arviointi ja sen luvat pitää ottaa uudelleen harkintaan. Valtioneuvoston ei pidä antaa uraanin rikastamiselle ydinenergialain mukaista lupaa.

Sotkamon Talvivaaran kaivos aikoo aloittaa uraanin rikastamisen muun kaivostoiminnan yhteydessä syntyvästä liuoksesta. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa ja luvissa uraania ei ole kuitenkaan otettu huomioon. Siksi ne pitää tehdä perusteellisesti uudelleen.

Luonnonsuojeluliiton mielestä uraanista olisi pitänyt kertoa kansalaisille jo kaivoksen suunnitteluvaiheessa. Uraanin rikastamista suunniteltiin Talvivaarassa kauan ennen kuin siitä kerrottiin julkisuuteen. Ympäristövaikutuksia ei ole arvioitu radioaktiivisten aineiden osalta myöskään Savukosken Sokliin suunnitellusta fosfaattikaivoksesta. Tällainen toiminta on moraalitonta eikä sovi nykyaikaisen yrityksen yhteiskuntavastuuseen.

Uraani, torium ja niiden tytäraineet ovat radioaktiivisia ja myrkyllisiä, siksi niiden talteenottoprosessi tuo uusia riskejä. Länsi-Euroopan kaikki uraanikaivokset on suljettu niiden ympäristöriskien takia.

Talvivaarasta kaivosyhtiö, Säteilyturvakeskus ja Geologian tutkimuskeskus ovat antaneet ymmärtää, että uraania olisi niin vähän, ettei se säteile paljon ja sen talteenotto ei aiheuta ympäristölle tai ihmiselle vaaraa. Tosiasiassa Talvivaarassa suunniteltu uraanituotanto on 300 000 kiloa vuodessa, joka vastaa maailmalla toimivien uraanikaivosten tavanomaista vuosituotantoa.

Luonnonsuojeluliitto vastustaa ydinvoimaa, koska se aiheuttaa ympäristöriskejä koko elinkaarensa ajan kaivoksista ydinvoimaloihin ja yhä ratkaisemattomiin loppusijoituksiin. Uraani on myös uusiutumaton luonnonvara. Parasta energiapolitiikkaa on energian kulutuksen hillitseminen.

Lisätietoja

  • toiminnanjohtaja Tarja Leinonen, Kainuun luonnonsuojelupiiri, puhelin 050 552 4426
  • liittovaltuuston varapuheenjohtaja Helvi Heinonen-Tanski, puhelin 040 5718 562
  • liittohallituksen jäsen Pertti Sundqvist, puhelin 050 432 8281
  • ydinvoimakampanjavastaava Janne Björklund, puhelin 050 535 3205