Revision history of "PR:AVI:n laitosarviointi ei riitä uraaniluvitukseen - Talvivaara tarkoituksella komm entoi vuodesta toiseen uraania vain säteilyn osalta"

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 22:49, 20 May 2014Falk talk contribs 4,082 bytes +4,082 Created page with "'''Tiedote 20.5.2014 / Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta''' '''''AVI:n laitosarviointi ei riitä uraaniluvitukseen''''' == <big><big>Talvivaara tarkoituksel..."