PR:Ei säteilyn, vaan myrkkyvaikutusten arviot tekemättä - Kenen asialla STUK lausunnoissaan on?

From Nuclear Heritage
Revision as of 21:18, 14 March 2013 by Falk (talk | contribs) (Protected "PR:Ei säteilyn, vaan myrkkyvaikutusten arviot tekemättä - Kenen asialla STUK lausunnoissaan on?": spam protection (‎[edit=autoconfirmed] (indefinite) ‎[move=autoconfirmed] (indefinite)))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Tiedote 13.3.2013 / Stop Talvivaara-kansanliike vesistöjen puolesta
http://www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote13032013.html


Ei säteilyn, vaan myrkkyvaikutusten arviot tekemättä - Kenen asialla STUK lausunnoissaan on?

Säteilyturvakeskuksen (STUK) kaksoisrooli sekä valvojana että kaupallisena konsulttina tulee selvittää pian, riippumattomalla selvityksellä. Tietokatkokset uraanitietojen jakelussa kertovat enemmän kuin yhden järven mittaukset.

Koska uraanilla on ennen kaikkea myrkkyvaikutus, STUK:in arviot Talvivaaran lupaprosesseista tulee ottaa uudelleen tarkasteluun (ks. lisätieto 1 ja 3). Biokemisti Jari Natunen muistuttaa, että STUKin osaamiseen ja tehtäviin ei kuulu aineiden biokemiallisen ja ekologisen ympäristöturvallisuuden määrittäminen, kuten EU-lainsäädäntö tekee. (ks. lisätieto 2)

Vesistöihin kertyneen uraanin myrkkyvaikutuksia ei ole arvioitu. Säteily- ja myrkkyvaikutusten erilaisuuden huomaaminen olisi nyt oleellista. STUK ymmärtää uraanin olevan myös kemiallinen myrkky, mutta ohjaa lausunnoissaan huomion säteilyvaikutuksiin. SYKE:n arvio kipsisakka-altaan vuodon haitoista ja riskeistä vesiympäristölle kertoo että eliöihin vaikuttavan pitoisuustason ylittivät selvimmin alumiini, nikkeli ja sinkki, mutta myös uraani ja kadmium (ks. lisätieto 5).


Riittävät tiedot puuttuivat ennen juoksutuspäätöstä

Kun uutisoinnissa on keskitytty Salminen-järveen, ei ole kysytty onko riittävät tiedot kerätty. Ei. KaiELY:llä ei ollut niitä ennen juoksutuspäätöstä.

Stop Talvivaara-liike korostaa, että esimerkiksi Lumijokeen kasautuneista metallisakoista ei ole mitään uraanimittaustietoa.


Metallisakat liukenevat vesistöissä

Suomen ympäristökeskus on todennut, että vesissä on käynnissä raju, luonnonvesille epänormaali happamoitumisprosessi. Välittömänä haittana on vesistöihin kertyneiden metallisakkojen liukeneminen vesiin. Tätä KaiELY ei huomioinut 12.2.tehdyssä lupapäätöksessä.

Kysymme STUK:ilta miksi liejunäytteiden ja pohjaan kerrostuneen aineksen uraanimittauksia ei tehty Ylä-Lumijärven alapuoliselta Lumijoelta? Jos KaiELY ei vaatinut, miksi STUK ei vaatinut sitä? Johtuuko tämä STUK:n roolista sekä konsulttina että valvojana?


Lisätiedot:

  1. "Suomessa ei ole asetettu ympäristönormeja uraanin kemiallisen myrkyllisyyden perusteella eliöstölle. Kirjallisuudessa esitetyt eliöstölle haitalliset pitoisuusraja-arvot vaihtelevat viidestä viiteenkymmeneen mikrogrammaan litrassa."
  2. Jari Natunen on perustellut kuinka näissä oloissa pitäisi soveltaa EU-normeja. Tarkemmin kohdassa lisätiedot:
  3. STUK:n keskeiset lupaprosessilausunnot:
  4. Lumijoen sakkakerääntymiin ei sijoitu mittauspisteitä:
  5. SYKE: Arvio Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaan vuodon haitoista ja riskeistä vesiympäristölle:

STUK:in roolin ja Talvivaaran uraanin taustoitusta: Artikkeli / 21.2.2013: Kaleva: Mika ja Lasse Flöjt: Talvivaaran Uraani virallisiin tiedostoihin  1. For protection against automatical email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol.