Revision history of "PR:Kansalaisten kaivosvaltuuskunta esittää Talvivaarakaupan peruuttamista"

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 21:38, 13 April 2015ATOMI talk contribs 13,062 bytes +13,062 Created page with "Hyvä tiedotusvälineiden edustajat Poliittiset päättäjät toistelevat mantraa, jonka mukaan yhteiskunnan kokonaisedun ja ennenmuuta ympäristön suojelun mukaista on pela..."