Revision history of "PR:Kantelu Valtiontalouden Tarkastusvirastolle: Miksi valtio ostaa sikaa säkissä Talvivaarassa?"

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 14:49, 27 February 2015ATOMI talk contribs 2,310 bytes +2,310 Created page with "Hyvä toimitus Valtio näyttää joutuvan pohjattoman rahoitustarpeen eteen Talvivaarassa. Teimme tänään tilanteesta kantelun Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Tiedote..."