PR:Stop Talvivaara arvostelee onnettomuustutkintaa

From Nuclear Heritage
Revision as of 12:48, 4 February 2014 by Falk (talk | contribs) (Created page with "Hyvä toimitus Stop Talvivaara -liike ei ole tyytyväinen tehtyyn onnettomuustutkintaan kipsisakka-altaan vuodosta. Onnettomuuden olennaiset syntysyyt on sivuutettu ja koko t...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Hyvä toimitus

Stop Talvivaara -liike ei ole tyytyväinen tehtyyn onnettomuustutkintaan kipsisakka-altaan vuodosta. Onnettomuuden olennaiset syntysyyt on sivuutettu ja koko tilannetta tarkastellaan vain teknisenä onnettomuutena, jolloin yhtiön hallituksen ratkaisuja ei tarvitse puida.

Tilanne kaivoksella on koko ajan erittäin kriittinen ja Stop Talvivaara-liike toivoo nopeita ja todellisia toimia kaivoksen riskitason laskemiseksi. Pidämme käsittämättömänä sitä, että kipsisakka-altaan vuodosta on kulunut jo yli vuosi ja silti näitä happamaksi muutettuja jätevesiä ei ole saatu neutraloitua. Neutralointi vähentäisi olennaisesti uraanin ja muiden metallien riskiä sakkauttamalla ne altaiden pohjalle.

Onnettomuustutkintalautakunnalta on jäänyt huomaamatta myös tämä laiminlyönti.


tervehtien

HH


Tiedote 4.2.2014/Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta


Onnettomuustutkinta ohitti kipsisakka-altaan vuodon syyt

Yhtiön johtoa ei voi vapauttaa päävastuusta

Stop Talvivaara- liike ihmettelee valmistuneen onnettomuustutkintalautakunnan raportin rajausta. -Miksi kaivoksen YVA-menettelyssä tehtyä riskien arviointia ei otettu lähtökohdaksi mietittäessä mikä meni vikaan, kysyy Stop Talvivaara-liikkeen aktivisti Hannu Hyvönen.

Yva-menettelyssä sivuutettiin kokonaan yhtiön hallituksen tiedossa ollut riskitekijä uraanin osalta.

  • Jos olisi kerrottu että kaivoksen rikastusprosessi tuottaa vuosittain 350-500 tn uraania joka loppusijoitetaan kipsisakka-altaaseen, olisi allasrakentamiseen todennäköisesti suhtauduttu vakavammin, arvioi Lasse Flöjt.
  • Tosin voidaan kysyä olisiko Talvivaaran kaivos saanut lupaa lainkaan, jos uraanin rikastaminen ja riskit olisi asianmukaisesti kerrottu.

Stop Talvivaara- liike katsoo, että uraanin riskien tahallinen pimittäminen ympäristölupaa haettaessa oli yksi keskeinen syy siihen, että tuhansia kiloja uraania virtasi ulos kipssisakka-altaasta marraskuussa 2013. Yhtiön voidaan katsoa tavoitelleen taloudellista etua salaamisella, sillä tällöin vältettiin uraanijätteen varastoinnin aiheuttamat varmistukset ja lisäkustannukset.

Stop Talvivaara- liike kysyy raportin kirjoittajilta:

  • Miksi onnettomuustutkintalautakunta ohittaa tämän syy-seuraus- ketjun raportissaan?
  • Eikö ole olennaista riskien hallinnan kannalta se, että kaikki olennaiset riskit kerrotaan? Saako jatkossakin Suomessa jättää kertomatta olennaisia ja tiedossaolevia riskitekijöitä YVA-menettelyn yhteydessä?

Toinen vieläkin perustavampi syy kipsisakka-allasvuotoon on mitä ilmeisimmin itse bioliuotusprosessi, joka ei ole toiminut kuten ympäristölupahakemuksessa kuvattiin. Bakteerien tuottaman lämmön tuli pitää kasat niin kuumina, että ylimääräinen vesi poistuu sateisimpinakin kesinä höyrynä eikä jätevesipäästöjä juuri synny. Näin ei tapahtunut ja siksi kaivokselle alkoi kertyä miljoonien kuutioiden jätevesikuorma. Kaivos itse näki tilanteen ja rakensi uutta allastilaa ottamalla kipsisakka-altaan korotettuna happamien prosessinesteiden säilytystilaksi. Tämä hätäratkaisu ja siitä seurannut massiivinen vuoto ovat selkeitä esimerkkejä siitä, ettei kaivoksen ydintoiminto, biokasaliuotus toimi kuten oli luvattu.

Kaivosyhtiötä on syytä moittia siitä, että se suostui tunnustamaan biokasaliuotuksen ongelmat vasta kun suuri vuoto oli tapahtunut. Yhtiöllä on selvilläolovelvollisuus ja velvollisuus informoida valvovia viranomaisia uusista riskitekijöistä.


Onnettomuustutkintalautakunta sivuuttaa nämä molemmat perustavat syyt ja lähtkohdat onnettomuudelle.


Uuden suuronnettomuuden vaara ilmeinen

Talvivaaran kaivoksen vesienhallinta ei ole kaikista hätäjuoksutuksistaan huolimatta onnistunut. Kaivosalue on nyt ääriään myöten täynnä jätevesiä. Viimeinen hälyttävä uutinen kertoi metallispitoista prosessiliuosta joudutun laskemaan kaivoslouhokseen kasojen ja kastelun jäätymisongelmien vuoksi.

Kaikki varoaltaat ovat täynnä edellisen suurvuodon nesteitä ja vain pieni osa on saatu neutraloitua ja puhdistettua metalleista. Kipsisakka-altaissa on yhä hapanta uraania ja metalleja sisältävää nestettä. Liuotuskasoissa kiertaa pumppujen varassa yli miljoonan kuution nestemäärä.

  • Nähdäksemme riskitaso ei ole vielä koskaan ollut näin korkealla arvioi Pekka Rönkkö Sonkajärveltä.
  • Ilmeisesti lähes 10 miljoonaa kuutiota jätevesiä on odottamassa kevättulvia. Pommi on viritetty mutta sen purkamiseen ei ole ryhdytty.


Lisätietoja:

  • Hannu Hyvönen p. +358 442003654
  • Lasse Flöjt p. +358 44 025 1009
  • Pekka Rönkkö p. +358 458630001

http://stoptalvivaara.org/fi/tiedote20112013.html