PR:Talvivaaran uraanintuotannossa epäselvyyttä - Missä on bioliuotuskasoissa rikastet tu uraani?

From Nuclear Heritage
Revision as of 18:41, 14 December 2013 by Falk (talk | contribs) (new media release)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Tiedote 20.11.2013 / Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta


Talvivaaran uraanintuotannossa epäselvyyttä -

Missä on bioliuotuskasoissa rikastettu uraani?

Talvivaarassa rikastustekniikkana on bioliuotus, jonka toimivuutta epäillään. Nikkelin rikastus ei toimi toivotusti, entäpä uraanin rikastus?

Tekniikka ja Talous- lehti nosti esille tiedon siitä, että Talvivaarasta nikkelirikasteen mukana tullutta uraania on Harjavallassa muutaman tonnin verran varastoituna:

Harjavallan tehtaalla on STUK:in antama lupa enintään 10 tonnin vuosituotantoon uraania. Talvivaaran lupahakemuksen mukaan 10% prosessiliuoksen uraanista menee nikkelirikasteen mukana Harjavaltaan. Suhteutettuna toteutuneeseen nikkelin tuotantoon uraania olisi pitänyt kertyä jo yhteensä n. 400 tonnia. Tästä määrästä olisi siis kymmenen prosenttia pitänyt kulkeutua Harjavaltaan - eli n. 40000 kg. Tämä on paljon enemmän kuin Norilsk Nickel Harjavallan toimitusjohtajan kertoma muutama tonni.

Stop Talvivaara-liike on pyrkinyt selvittämään paljonko uraania on rikastettu ja minne se on joutunut.

Pekka Perä vakuutti marraskuussa 2012 että pääosa kertyneestä uraanista on kipsisakka-altaassa. Maaliskuussa 2013 hän vakuutti, että pääosa vuotaneista uraanista saatiin pysäytettyä varoaltaisiin. Mutta liukoista uraania pääsi kuitenkin vesistöihinkin saakka.

Talvivaaran uraanin talteenottolaitos on rakennettu Cameco Corporationin rahoilla 500 tonnin vuosikapasiteetille. Laitoksen mitoitusperusteen ja Harjavaltaan päätyneen uraanimäärän välillä on ristiriita. Keskeinen uraanin liikkeitä varmistava tieto olisi kipsisakka-altaisiin kertynyt uraanimäärä, mutta sitä ei kerrota. Edes STUK ei ole ottanut siihen kantaa. Uraanitasetta ei ole julkistettu koko kaivoksen osalta. Pääosa rikastetusta uraanista olisi mennyt kipsisakka-altaisiin olettaen että kasaliuotus toimii myös uraanin osalta kuten sijoittajille ja viranomaisille luvattiin. Koska nikkelin rikastus ei ole toiminut luvatusti, on mahdollista myös ettei uraanikaan ole rikastunut prosessiliuokseen luvatussa 90 %:n suhteessa. Tällöin rikastuskasoihin olisi jäänyt ilmoitettua enemmän uraania, radioaktiivisten tytärnuklidien lisäksi.

Kaivoksen ympäristö- ja terveysturvallisuuden kannalta tieto uraanin kohtalosta on äärimmäisen tärkeää. Stop Talvivaara-liike muistuttaa, että kaivosta perustettaessa kasaliuotuksessa rikastetun uraanin päätyminen kipsisakka-altaaseen salattiin kokonaan ja tämä johti siihen, ettei allasrakenteita suunniteltu suurten uraanimäärien loppusijoituspaikaksi. Eikä myöskään sekundäärikasoja uraanin tytärnuklidien loppusijoituspaikaksi.

Stop Talvivaara - liike vaatii kaivoksen uraanitaseen selvittämistä välittömästi.


Lisätietoja:

  • Lasse Flöjt: +358 44 025 1009