PR:Tutkintapyyntö poliisille jätetty - Talvivaaran uhkapeli myrkkyliuoksilla jatkettu ympäristörikos?

From Nuclear Heritage
Revision as of 09:04, 27 May 2013 by Falk (talk | contribs) (Protected "PR:Tutkintapyyntö poliisille jätetty - Talvivaaran uhkapeli myrkkyliuoksilla jatkettu ympäristörikos?": spam protection (‎[edit=autoconfirmed] (indefinite) ‎[move=autoconfirmed] (indefinite)))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Tiedote 27.5.2013 / Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta


Tutkintapyyntö poliisille jätetty - Talvivaaran uhkapeli myrkkyliuoksilla jatkettu ympäristörikos?

Hyvä toimitus

Olemme tänään jättäneet Iisalmen poliisille oheisen tutkintapyynnön koskien sekä marraskuun kipsisakka-altaan vuotoa ja laiminlyöntejä sen jälkeen.

Nähdäksemme Talvivaaran kaivosyhtiö on syyllistynyt törkeään ympäristörikokseen käyttäessään kipsisakka-altaita happaman prosessikierrossa olevan nesteen varastoimiseen.

Tämä happaman nesteen pumppaus aiheutti sen, että altaisiin varastoitunut uraani ja muut myrkylliset aineet muuttuivat liukoisiksi ja virtasivat vuotoveden mukana ympäröiville alueille, osa myös suoraan alapuolisiin vesistöihin.

Pidämme erityisen hämmästyttävänä sitä, että kipsisakka-altaiden nestettä ei ole neutralisoitu ympäristöluvan mukaiselle tasolle marraskuun vuodon jälkeen. Kyse on suunnattomasta riskinotosta, jolle on vaikea nähdä perusteita. Myös varoaltaiden osalta on esitettävä sama kysymys. Miksi niidenkin nesteet ovat yhä happamia ja metallit liukoisessa muodossa valmiina virtaamaan vesistöihin.

Tutkintapyynnössä epäilemme, että tältä osin yhtiö on syyllistynyt jatkettuun ympäristörikokseen ja Kainuun Ely-keskus tämän rikoksen suojeluun.


Tervehtien
Stop Talvivaara kansanliikkeen puolesta tutkintapyynnön allekirjoittajat

  • Hannu Hyvönen
  • Aaro Heikkinen
  • Sami Maaranen

Lisätietoja: +358 442003654


Tutkintapyyntö 27.5.2013

Miksi kipsisakka-altaiden neste yhä hapanta?
Onko Talvivaara syyllistynyt jatkettuun törkeään ympäristörikokseen?

Marraskuussa tapahtuneessa kipsisakka-altaan vuodossa kävi ilmi, että altaisiin olikin varastoitu nestettä, joka oli äärimmäisen hapanta eikä hyvin emäksistä kuten olisi ympäristöluvan mukaisesti tullut olla.

Yhtiö ensimmäinen selitys oli tällainen. Yhtiö oli pumpannut kipsisakka-altaan nestettä kaivoslouhokseen ja louhoksessa neste muuttui malmien vaikutuksesta happamaksi. Ja kun nestettä kipsisakka-altaan korotuksen jälkeen pumpattiin takaisin, muuttui koko nestemäärä emäksisestä happamaksi.

Helmikuussa yhtiö myönsi PSAVI:lle aiheuttaneensa itse muutoksen pumppaamalla hapanta raffinaattiliuosta miljoona kuutiota kipsisakka-altaaseen. Ja tämän toimen vuoksi uraani ja muut metallit alkoivat irrota kipsisakasta liukoiseen muotoon.

Pyydämme poliisia tutkimaan täyttääkö tämä toimenpide törkeän ympäristörikoksen tunnusmerkit.

Pyydämme poliisia tutkimaan kuka teki päätöksen pumpata raffinaattia kipsisakka-altaaseen.

Toivomme myös selvitettävän onko raffinaattia tai muita kierrossa olevia liuoksia pumputtu muihin altaisiin, kaivoslouhokseen tai varoaltaisiin.

Marraskuun katastrofin aikana kävi konkreettisesti ilmi ne seuraukset, joita luvaton raffinaatin varastointi aiheutti. Altaista karkasi yli miljoona m3 uraania ja muita metalleja ja myrkkyjä sisältävää liuosta. Jos neste olisi ollut emäksistä näistä suurin osa olisi pysynyt sakassa ja vuotava neste olisi ollut olennaisesti vaarattomampaa.

Yhtiö on tämän kevään aikana toteuttanut omavaltaisesti ns hätäjuoksutuksia ja koettanut tehdä tilaa mahdollisille uusille vuodoille kipsisakka-altaista. Yhtiö ilmoittaa näin vähentävänsä suurempaa riskiä.

Riskien vähentämisen kannalta olisi kuitenkin ollut olennaista palauttaa kipsisakka-altaiden ja varoaltaiden ph emäksiseksi. Tähän työhön ei ole ryhdytty kipsisakka-altaiden osalta lainkaan ja varoaltaiden osalta neutraloidaan lähinnä vain purkuvesiä. Miksi riskinotto liukoisilla myrkyillä jatkuu?

Pyydämme poliisia tutkimaan syyllistyikö yhtiö jatkettuun törkeään ympäristörikokseen.

Pyydämme lisäksi poliisia tutkimaan onko valvova viranomaisen syyllistynyt törkeän ympäristörikoksen suojeluun sallimalla riskinoton happamilla altailla.


  • Hannu Hyvönen
  • Aaro Heikkinen
  • Sami Maaranen