Difference between revisions of "NukeNews No. 15 - SLOVENIAN"

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search
(updated)
(+cat)
 
(10 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 37: Line 37:
 
  5.  Prizadevanja za neodvisno spremljanje stanja radioaktivnosti na
 
  5.  Prizadevanja za neodvisno spremljanje stanja radioaktivnosti na
 
     severozahodu Anglije
 
     severozahodu Anglije
  6.  UK: Stop Moorside – Petition
+
  6.  Anglija: Peticija Stop Moorside
  7.  UK: Not So Brief Encounter - Nuclear Trains at Carnforth
+
  7.  Anglija: 'Ne tako kratka' srečanja - Jedrski vlaki, Carnforth
  8.  Estonian energy company says "No" to investing in Visaginas NPP
+
  8.  Estonska energetska družba rekla "NE" investiranju v jedrsko
  9.  Russia: International campaign to support Russian
+
    elektrarno Visaginas
     Anti-Nuke-Movement
+
  9.  Rusija: Mednarodna kampanja za podporo ruskemu
  10. Czech Republic-Slowakia-Hungary: New developments
+
     proti-jedrskemu-gibanju
  11. Europe: Japanese expert in Europe informing about Fukushima
+
  10. Češka - Slovaška - Madžarska: Novice
  12. New World Nuclear Industry Status Report online
+
  11. Japonski strokovnjak po Evropi obvešča o Fukušimi
  13. Updates on Polish NPP construction
+
  12. Novo poročilo o stanju svetovne jedrske industrije že na spletu
  14. Canada: OPG says Darlington risks are contained
+
  13. Novice o gradnji jedrske elektrarne na Poljskem
  15. On the Yellowcake Trail
+
  14. Kanada: OPG: Tveganja zaradi Darlingtona so že upoštevana
  16. Smolensk Russian nuclear industry lies in official documents
+
  15. "Yellowcake Trail" - Kanadska zgodovina urana
  17. Contract for Polish NPP construction
+
  16. Smolensk: Ruska jedrska industrija laže v uradnih dokumentih
  18. News from hearings in Russia
+
  17. Pogodba za gradnjo nuklearke na Poljskem
  19. Lifetime extension of Kola NPP 4th reactor: an unnecessary risk
+
  18. Novice iz zaslišanj v Rusiji
  20. Rosatom's activities in Finland granted by Finnish government
+
  19. Podaljšanje življenjske dobe 4. reaktorja nuklearke Kola:
  21. EU approves subsidies for Hinkley Point NPP
+
    nepotrebno tveganje
  22. Leaked Photographs of Sellafield
+
  20. Finska vlada odobrila aktivnosti Rosatoma na Finskem
  23. A wake up call for Capenhurst
+
  21. EU odobrila subvencije za jedrsko elektrarno Hinkley Point
  24. Upcoming events
+
  22. Fotografije nevarnih odpadkov v Sellafield-u
  25. About NukeNews
+
  23. Budnica za Capenhurst
 +
  24. Prihajajoči dogodki
 +
  25. O NukeNews
 
   
 
   
 
   
 
   
Line 142: Line 144:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  6.  UK: Stop Moorside – Petition
+
  6.  Anglija: Peticija Stop Moorside
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  A petition has been set up to STOP MOORSIDE, described by the industry
+
  Ustvarjena je bila peticija, s katero se želi ustaviti Moorside, ki ga
  as "the biggest nuclear development in Europe". Despite having no
+
  je industrija opisala kot "največji jedrski razvojni projekt v
  solution to the problem of nuclear waste our government is hell bent
+
Evropi". Kljub temu, da ni rešitve za problem jedrskih odpadkov, se je
  on trashing a large swathe of Cumbria in order to build new nuclear
+
vlada odločila za uničenje širokega dela Cumbrie, z namenom izgradnje
  reactors. To quote Michael Meacher MP: "We need new nuclear like we
+
  novih jedrskih reaktorjev.
  need a hole in the head!"... Please sign the petition and share
+
   
  widely.
+
  Citiramo poslanca Michaela Meacherja: Novo jedrsko elektrarko
 +
  potrebujemo enako kot potrebujemo luknjo v glavi!" Prosimo podpišite
 +
  peticijo in delite naprej.
 
   
 
   
 
  https://you.38degrees.org.uk/petitions/stop-moorside-biggest-nuclear-development-in-europe
 
  https://you.38degrees.org.uk/petitions/stop-moorside-biggest-nuclear-development-in-europe
Line 156: Line 160:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  7.  UK: Not So Brief Encounter - Nuclear Trains at Carnforth
+
  7.  Anglija: 'Ne tako kratka' srečanja - Jedrski vlaki, Carnforth
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Trains pulling containers of highly-radioactive nuclear fuel rods
+
  Vlaki, ki vozijo zabojnike visoko-radioaktivnih jedrskih gorivnih
  ("Nuclear Trains") regularly go through Carnforth. These waste trains
+
  palic, redno vozijo skozi Carnforth. Te vlake, ki vozijo odpadno
  carrying spent fuel are operated by DRS, [Direct Rail Services owned
+
  gorivo, upravlja DRS (Direct Rail Services) v lastništvu Uprave za
by the Nuclear Decommissioning Authority) which transports this highly
+
  jedrsko razgradnjo. Visoko radioaktivne odpadke prevažajo skozi
  radioactive waste through some of most highly populated area in the
+
  nekatera najbolj naseljena območja v Angliji.
  UK.
 
 
   
 
   
 
  http://mariannewildart.wordpress.com/2014/07/19/not-so-brief-encounter-nuclear-trains-at-carnforth/
 
  http://mariannewildart.wordpress.com/2014/07/19/not-so-brief-encounter-nuclear-trains-at-carnforth/
Line 169: Line 172:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  8.  Estonian energy company says "No" to investing in Visaginas NPP
+
  8.  Estonska energetska družba rekla "NE" investiranju v jedrsko
 +
    elektrarno Visaginas
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Lithuania and "Hitachi, Ltd." are preparing a plan to establish an
+
  Litva in "Hitachi, Ltd." pripravljata načrt za vzpostavitev
  interim project company to move forward Visaginas NPP project.
+
projektnega podjetja, da bi zagotovili napredovanje projekta izgradnje
However, it seems the project does not have many chances, since it
+
  nuklearke Visaginas. Zdi se, da projekt nima veliko možnosti, saj ne
  cannot be implemented without regional partners – Estonia and Latvia.
+
  more biti izvajan brez regionalnih partnerjev - Estonije in Latvije.
  Estonia is especially reluctant about investing in the new power
+
  Estonija je še posebej nenaklonjena vlaganju v novo elektrarno. Sandor
  plant. Sandor Liive from "Eesti Energia" said that cheap nuclear
+
  Liive iz podjetja Eesti Energie je dejal, da poceni jedrska energija
  energy does not exist anymore, and if Lithuanians would approach
+
  več ne obstaja, in če bi Litvanci Estoniji ponudili možnost
  Estonia with the offer to invest in Visaginas NPP now (quote from
+
  investiranja v nuklearko Visiginas (citat iz avgusta 2014), bi bil
August 2014), the answer will be "No".
+
odgovor "ne".
 
   
 
   
  Read more:
+
  Več na:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Estonian_energy_company_about_investing_in_Visaginas_NPP:_%22No,_thanks%22
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Estonian_energy_company_about_investing_in_Visaginas_NPP:_%22No,_thanks%22
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  9.  Russia: International campaign to support Russian
+
  9.  Rusija: Mednarodna kampanja za podporo ruskemu
     Anti-Nuke-Movement
+
     proti-jedrskemu-gibanju
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  That Russia has a specific understanding of what is in the national
+
  Da ima Rusija specifično razumevanje kaj je nacionalni interes in kaj
  interest and what not, is nothing new. But discriminating against
+
  ne, ni nič novega. Toda diskriminacija proti-jedrskih aktivistov, še
  Anti-nuke-activists especially from the NGO Ecodefense reached a
+
  posebej nevladne organizacije Ecodefense, je dosegla nov nivo, ki
  level, which demands an international outcry.
+
  zahteva mednarodni protest.
 
   
 
   
  Below you find a broad platform to do so - in many languages. Please
+
  Na povezavi najdete obsežno platformo za ta namen - v več jezikih.
  support our friends in Russia, it will help the Anti-Nuke-Movement as
+
  Prosimo podprite naše prijatelje v Rusiji, saj bo to pomagalo
a whole:
+
proti-jedrskemu-gibanju kot celoti:
 
  http://www.dianuke.org/international-appeal-in-solidarity-with-russian-anti-nuke-group-ecodefense-declared-foreign-agent/
 
  http://www.dianuke.org/international-appeal-in-solidarity-with-russian-anti-nuke-group-ecodefense-declared-foreign-agent/
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  10. Czech Republic-Slowakia-Hungary: New developments
+
  10. Češka - Slovaška - Madžarska: Novice
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  On the one hand the plans to build two more units in the Southern
+
  Na eni strani so bili načrti za gradnjo dveh novih enot v nuklearki
  Czech Temelín NPP were cancelled - due to economical arguments. But
+
  Temelín na jugu Češke odpovedani zaradi finančnih argumentov. A
  there are still attempts to extend Temelín NPP - and also at Dukovany
+
  poskusi za razširitev jedrske elektrarne Temelín ostajajo, prav tako
  NPP, the second atomic power station in the Czech Republic - for at
+
  za Dukovany - drugo jedrsko elektrarno na Češkem - za vsaj za en
  least one more reactor each. On the other hand the Czech state
+
  dodaten reaktor za vsako. Po drugi strani pa energetsko podjetje CEZ,
  dominated power-utility CEZ seems to be planning taking over large
+
  katerega največji lastnik je češka država, načrtuje prevzem delov
  parts of the Slovak SE utility currently owned by the Italian company
+
  slovaškega energetskega koncerna SE, ki je trenutno v lasti
  ENEL, which is trying to get rid of some possibly not so profitable
+
  italijanske družbe ENEL, katera se poskuša znebiti nekaterih naložb
  investments outside Italy. The result could be a new push in Slovakia
+
  izven Italije. Rezultat bi lahko bil nov zagon na Slovaškem in na
  as well as in the Czech Republic to invest in further NPPs with own
+
  Češkem, da vlagajo v nadaljnje jedrske elektrarne z lastnimi
  resources.
+
  sredstvi.
 
   
 
   
  Or maybe also with Russian help, which seems the case especially in
+
  Mogoče pa tudi z rusko pomočjo, kar se zdi še posebej za primer
  Hungary, where the whole foreign political strategy of former
+
  Madžarske, kjer celotna zunanje-politična strategija bivšega disidenta
  dissident Viktor Orban seems to increasingly become a simple copy of
+
  Viktorja Orbana izgleda kot vedno bolj preprosta kopija Putinovih
  Vladimir Putin's Russian drive for new land, no matter where and of
+
  ruskih teženj po več ozemlja, seveda z močnim interesom za več ruske
  course with a strong interest in more Russian nuclear technology and
+
  jedrske tehnologije in na splošno vedno večjo energetsko odvisnostjo
generally a still greater energy-dependency of other countries on
+
  drugih držav od Rusije. Tukaj so tudi govorice o podpori Kitajske v
  Russia. But there were also already rumours about Chinese support in
+
  določenih državah, kar je gotovo primer z Romunijo.
  the respective countries, which is definitively the case with Romania.
 
 
   
 
   
  See more:
+
  Več na:
 
  http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/328081-stratove-mochovce-zavisi-to-aj-od-kupca/  
 
  http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/328081-stratove-mochovce-zavisi-to-aj-od-kupca/  
 
  http://hungarianwatch.wordpress.com/2014/05/05/rosatom/
 
  http://hungarianwatch.wordpress.com/2014/05/05/rosatom/
Line 230: Line 233:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  11. Europe: Japanese expert in Europe informing about Fukushima
+
  11. Japonski strokovnjak po Evropi obvešča o Fukušimi
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Mr. Kazuhiuko Kobayashi from Japan, who spent many years in Germany,
+
  G. Kazuhiuko Kobayashi iz Japonske, ki je preživel veliko let v
  is known to be a fierce critic of the nuclear lobby. This autumn he is
+
  Nemčiji, je znan kot oster kritik jedrskega lobija. To jesen je
  again visiting Europe to talk about the current situation around
+
  ponovno na obisku v Evropi, z namenom osvetliti trenutno situacijo
  Fukushima and the plans of the Japanese Nuclear Lobby. He is visiting
+
  okoli Fukušime in razkriti plane japonskega jedrskega lobija. Obiskal
  Germany, Poland, Austria, Turkey and Slovenia and besides informing
+
  je Nemčijo, Poljsko, Avstrijo, Turčijo in Slovenijo. Poleg
  the public he also supports, with the donations received, a children's
+
  informiranja javnosti, z z donacijami, ki jih dobi, podpira otroški
  project in Japan.
+
  projekt na Japonskem.
 
   
 
   
  See also:
+
  Več na:
 
  http://www.youtube.com/watch?v=jyfbEPCNgnY
 
  http://www.youtube.com/watch?v=jyfbEPCNgnY
 
  http://nuclear-news.net/2012/12/04/fukushima-medical-university-hospital-cover-up-an-interview-with-kazihiko-kobayashi/
 
  http://nuclear-news.net/2012/12/04/fukushima-medical-university-hospital-cover-up-an-interview-with-kazihiko-kobayashi/
Line 246: Line 249:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  12. New World Nuclear Industry Status Report online
+
  12. Novo poročilo o stanju svetovne jedrske industrije že na spletu
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  One of the best reports with information concerning worldwide nuclear
+
  Eno izmed najboljših poročil z informacijami o razvoju svetovne
  industry developments, the 2014 edition of the World Nuclear Industry
+
  jedrske industrije je sedaj na voljo v izdaji 2014: World Nuclear
  Status Report is now available.
+
  Industry Status Report 2014.
 
   
 
   
  The 2014 edition (and previous editions) are posted at:  
+
  Izdaja za leto 2014 (in prejšnje izdaje) so objavljene na:
 
  http://www.worldnuclearreport.org
 
  http://www.worldnuclearreport.org
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  13. Updates on Polish NPP construction
+
  13. Novice o gradnji jedrske elektrarne na Poljskem
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Drilling works of the dunes in Lubiatowo - one of the NPPs candidate
+
  Vrtalna dela na sipinah v kraju Lubiatowo (enem izmed potencialnih
  sites at Wejherowo, Pomerania - by Worley Parsons under the complex
+
  mest za jedrsko elektrarno v Wejherowem, Pomeranii), so bila uspešno
  siting and environmental studies have been - thanks to local opponents
+
  ustavljena za nekaj tednov ali mesecev. Zahvala gre lokalnemu
  supported by GP - successfully postponed for past week and months.
+
  prebivalstvu, ki nasprotuje projektu. Obstaja tudi možnost, da
  There are some chances for the consortium to miss the deadline with
+
  konzorcij zamudi rok za končanje poročila o vplivih na okolje (januar
  finishing of the EIA report by January 2015. This should be submitted
+
  2015). To poročilo je potrebno priložiti javnemu posvetovanju
  to public consultations soon after that, maybe during Spring 2015. The
+
  (razgrnitvi) kmalu za tem, morda že spomladi 2015. Ta tako imenovana
so called environmental decision has been expected by them for late
+
  okoljska odločitev je bila pričakovana v drugi polovici 2016. Končna
  2016. The final siting decision is scheduled at the moment for the
+
  odločitev o izbiri lokacije pa v letih 2017 ali 2018.
  turn of 2017 and 2018.
 
 
   
 
   
  The biggest problem remains - of course - the "model of financing".
+
  Največji problem ostaja model financiranja. PGE je uspelo pridobiti
  PGE has managed to gain four "partner-shareholders" among Polish
+
  štiri "partnerske delničarje" med poljskimi podjetji v državni lasti
  state-owned companies (energy and copper mining): ENEA, KGHM Polska
+
  (energetika in rudarjenje bakra): ENEA, KGHM Polska Miedź in TAURON
  Miedź and TAURON Polska Energia. The agreement among them should still
+
  Polska Energia. Sporazum med njimi naj bi oddobril UOKiK, državni
  be approved by the UOKiK, the state public watchdog for consumers.
+
  javni varuh za potrošnike.
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  14. Canada: OPG says Darlington risks are contained
+
  14. Kanada: OPG: Tveganja zaradi Darlingtona so že upoštevana
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Nuclear project costs in Ontario and elsewhere have been notorious for
+
  Stroški jedrskih projektov v Ontariu in drugje so znani po tem, da
  escalating. Since the turn of the century, the overhauls of both OPG’s
+
njihovi stroški zelo narastejo glede na prvotno predvideno ceno. Od
  Pickering A nuclear station and Bruce Power’s Bruce A nuclear station
+
začetka tega stoletja so se stroški pri vsaj 2 jedrskih objektih v
  blew far past their original cost estimates.
+
lasti podjetja OPG (Ontario Power Generation) ekstremno povišali,
 +
  gleda na sprva predvideno oceno. Vseeno pa OPG pravi, da so pri
 +
  remontu jedrske elektrarne Darlington predvideli ustrezna tveganja v
 +
  višini 10 milijard dolarjev.
 
   
 
   
 
  http://www.thestar.com/business/2014/08/18/opg_says_darlington_risks_are_contained.html
 
  http://www.thestar.com/business/2014/08/18/opg_says_darlington_risks_are_contained.html
Line 289: Line 294:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  15. On the Yellowcake Trail
+
  15. "Yellowcake Trail" - Kanadska zgodovina urana
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Canada's uranium history. Elliot Lake, Ontario was once the "Uranium
+
  Kanadska zgodovina urana. Elliot Lake, Ontario je bil včasih "svetovna
  Capital" of the world. Within 20 years of operation, more than 30 dams
+
  prestolnica urana". V 20 letih delovanja se je poškodovalo več kot 30
  built to contain uranium tailings failed, dump­ing nuclear waste and
+
  jezov, namenjenih zadrževanju uranove jalovine, zaradi česar je veliko
  chemical toxins into the Serpent River watershed which flows into Lake
+
  odloženih jedrskih odpadkov in kemičnih strupov doseglo porečje reke
  Huron. By 1996 when the mine finally closed, over 170,000,000 tonnes
+
  Serpent, ki se izliva v jezero Huron. Do leta 1996, ko so rudnik
  of radioactive tailings were left behind.
+
dokončno zaprli, so za seboj pustili preko 170.000 ton radioaktivne
 +
  jalovine.
 
   
 
   
 
  http://www.uranium-network.org/images/Canada/Yellowcake%20Series%20WS%2020092010.pdf
 
  http://www.uranium-network.org/images/Canada/Yellowcake%20Series%20WS%2020092010.pdf
Line 302: Line 308:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  16. Smolensk Russian nuclear industry lies in official documents
+
  16. Smolensk: Ruska jedrska industrija laže v uradnih dokumentih
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  In the course of public hearings on equipping the new Smolensk Nuclear
+
  V okviru javnih obravnav o opremljanju nove jedrske elektrarne
  Power Plant (NPP) with the experimental VVER-TOI reactor, the Russian
+
  Smolensk s poskusnim VVER-TOI reaktorjem, ruska državna jedrska
  state nuclear corporation Rosatom continues to perpetuate the
+
  korporacija Rosatom še vedno javnosti predstavlja iluzijo okoljske
  illusion of environmental safety and the economic feasibility of
+
  varnosti in ekonomske izvedljivosti gradnje nove nuklearke, z nenehnim
  building the new station by continually referring to non-existent
+
  sklicevanjem na neobstoječe prepovedi do alternativ in sanjah o
  prohibitions to alternatives and dreams of "safe" radioactive waste.
+
  "varnih" radioaktivnih odpadkov.
 
   
 
   
  Learn more:
+
  Več na:
 
  http://bellona.org/news/nuclear-issues/radioactive-waste-and-spent-nuclear-fuel/2014-09-russian-nuke-industry-lies-official-documents-build-new-reactors-smolensk
 
  http://bellona.org/news/nuclear-issues/radioactive-waste-and-spent-nuclear-fuel/2014-09-russian-nuke-industry-lies-official-documents-build-new-reactors-smolensk
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  17. Contract for Polish NPP construction
+
  17. Pogodba za gradnjo nuklearke na Poljskem
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The special purpose vehicle company of the PGE conglomerate to build
+
  Namensko podjetje konglomerata PGE za gradnjo prve jedrske elektrarne
  the first NPP in Poland, PGE EJ1, on 12 September signed a contract as
+
  na Poljskem, PGE EJ1, je 12. septembra podpisalo pogodbo s podjetjem
  a result of a tender with the AMEC Nuclear UK Ltd corporation for
+
  AMEC Nuclear UK Ltd. Pogodba znaša doslej rekordni izdatek na
carrying out the tasks of the so called owner's engineer. The contract
+
  jedrskemu seznamu trošenja podjetja PGE, 1,3 milijarde PLN(približno
  amounts to a record on the PGE's nuclear spending list so far high
+
300 milijonov EUR). Mediji poročajo, da je to neto znesek, tako da
level of PLN 1,3 bn (ca. EUR 300m). The media report it as a net
+
  davki še naj ne bi bili vključeni.
  amount, so at least VAT taxes might be to be added.
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  18. News from hearings in Russia
+
  18. Novice iz zaslišanj v Rusiji
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Nearly 30 questions posed to a roundtable discussion held in the
+
  Skoraj 30 vprašanj, postavljenih na okrogli mizi o povečevanju
middle of October on boosting the engineered power capacity of the
+
  kapacitet moči prvega reaktorja jedrske elektrarne Kalinin sredi
  Kalinin Nuclear Power Plant's No 1 reactor by Bellona remained
+
  oktobra 2014, je ostalo neodgovorjenih zaradi preložitve srečanja. To
  unanswered by the meeting's adjournment, raising stark concerns over
+
  dejstvo sproža pomisleke ali Rosenergoatom, ruski jedrski koncern, ve,
  whether Rosenergoatom, Russia's nuclear utility, knows what it's
+
  v kaj se podaja.
  getting itself into.
 
 
   
 
   
  Details:
+
  Podrobnosti:
 
  http://bellona.org/news/russian-human-rights-issues/access-to-information/2014-10-silence-greets-questions-posed-bellona-public-hearing-kalinin-nuclear-reactor-experiment
 
  http://bellona.org/news/russian-human-rights-issues/access-to-information/2014-10-silence-greets-questions-posed-bellona-public-hearing-kalinin-nuclear-reactor-experiment
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  19. Lifetime extension of Kola NPP 4th reactor: an unnecessary risk
+
  19. Podaljšanje življenjske dobe 4. reaktorja nuklearke Kola:
 +
    nepotrebno tveganje
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Since October 11th all of four reactors of Kola Nuclear Power Plant
+
  Od 11. oktobra vsi štirje reaktorjev v jedrski elektrarni Kola
  are running over the allotted lifetime. Friday, October 10th the
+
  delujejo dlje od predvidene in dovoljene življenjske dobe. V petek,
  lifetime of the 4th reactor was finished. Kola Environmental Center
+
  10. oktobra 2014, se je iztekla življenjska doba še 4. reaktorju.
  considers that lifetime prolongation of nuclear reactors over the
+
  Center za okolje Kola meni, da podaljšanje življenjske dobe jedrskih
  project period carried additional risks without real needs.
+
  reaktorjev čez načrtovano, prinaša dodatna tveganja.
 
   
 
   
  Read the complete article:
+
  Preberite celotni članek:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Lifetime_extension_of_Kola_NPP_4th_reactor:_an_unnecessary_risk
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Lifetime_extension_of_Kola_NPP_4th_reactor:_an_unnecessary_risk
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  20. Rosatom's activities in Finland granted by Finnish government
+
  20. Finska vlada odobrila aktivnosti Rosatoma na Finskem
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  In the dispute whether or not the involvement of the Russian atomic
+
  Finska vlada je odobrila aktivnosti Rosatoma, ki zadevajo projekt
  giant Rosatom in the Fennovoima project to construct a new NPP in
+
  Fennovoima. V sredini septembra je vlada glasovala: 10 za in 7 proti.
Pyhäjoki required a new "decision in principle", the Finnish
+
  Posledično je zelena stranka zapustila vlado.
government approved Rosatom's activities. The government voted in the
 
middle of September ten in favour and seven against it. As a
 
  consequence the Green Party left the government.
 
 
   
 
   
  In 2010 the Finnish parliament made the so-called Hanhikivi NPP
+
  V letu 2010 je finski parlament omogočil tako imenovano jedrsko
  possible, when they issued a decision in principle for Fennovoima's
+
  elektrarno Hanhikivi, ko so izdali odločbo za elektrarno Fennovoima.
  plans. However, at that time the German E.on energy giant held some
+
  Takrat je nemški gigant E.on imel 34% delež podjetja, Rusija pa ni
  34% of the shares of this company; Russia was not involved. When E.on
+
  bila vključena. Ko je E.on odstopil od projekta, so načrti za gradnjo
  left the nuclear project, the construction plans almost failed. Then
+
  skoraj padli. Potem je delež E.on-a prevzel Rosatom in zdaj ima v
Rosatom took over E.on's part and now owns one third of Fennovoima.
+
  lasti eno tretjino Fennovoime. Poleg tega je bila spremenjena zasnova
  Besides that, the reactor design was changed as well as the dimensions
+
  reaktorja in tudi dimenzije projekta.
of the project. The latest official viewpoint was that this requires a
 
  completely new decision in principle for the NPP - a major delay of
 
the project.
 
 
   
 
   
  Latest news from Pyhäjoki was the construction start of the roads to
+
  Zadnje vesti iz Pyhäjoki-ja so, da se je gradnja cest do predlagane
  the proposed NPP site on 16th of September.
+
  lokacije jedrske elektrarne začela 16. septembra.
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  21. EU approves subsidies for Hinkley Point NPP
+
  21. EU odobrila subvencije za jedrsko elektrarno Hinkley Point
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Initially, the EU commission raised serious doubts about the planned
+
  Sprva je Evropska komisija izrazila resne pomisleke o načrtovanem
  strike price deal for French atomic giant EDF's two new reactors at
+
dogovoru glede določene odkupne cene za električno energijo iz 2
  Hinkley Point in the United Kingdom. The proposed 17.6 Billion Pound
+
  planiranih reaktorjev francoskega jedrskega giganta EDF v Hinkley
deal were suspected to be potentially wasteful and illegal public
+
  Pointu v Angliji. Sumili so, da gre pri predlaganem dogovoru, vrednem
  subsidies.
+
17,6 milijarde funtov, za potencialno potratne in nezakonite javne
 +
  subvencije.
 
   
 
   
  Eventually, the proposed British state aid for nuclear power on
+
  Vendar je kasneje bila predlagana britanska državna pomoč jedrski
  October 8, 2014 was approved by the European commission. The 35-year
+
  energiji odobrena 8. oktobra 2014 s strani Evropske komisije. 35-letna
  contract for difference guarantees a minimum revenue for the reactor.
+
  pogodba jamči minimalni prihodek za reaktor. Britanska vlada je
  The British government agreed to pay EDF 92.50 Pounds per MWh from
+
  pristala, da plača EDF-u 92.50 funtov na MWh za elektriko iz Hinkley
  Hinkley Point C, which is twice the current wholesale price of
+
  Point C, kar je dvakrat toliko kot je trenutna vele-prodajna cena
  power.
+
  električne energije.
 
   
 
   
  The Austrian government announced a challenge to the European Court
+
  Avstrijska vlada je proti odločitvi komisije napovedala pritožbo na
  of Justice against the Commission's decision.
+
  Evropskem sodišču.
 
   
 
   
  Learn more:
+
  Več na:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/PR:Stop_Hinkley_Comment_on_European_Commission_Go-ahead_for_%C2%A317.6bn_Hinkley_Deal
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/PR:Stop_Hinkley_Comment_on_European_Commission_Go-ahead_for_%C2%A317.6bn_Hinkley_Deal
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  22. Leaked Photographs of Sellafield
+
  22. Fotografije nevarnih odpadkov v Sellafield-u
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Photographs leaked by a whistleblower showing decades of neglect of
+
  Fotografije, ki so pricurljale v javnost kot opozorilo na
  dangerous wastes at the Sellafield site have been sent by Radiation
+
  nepravilnosti, kažejo desetletja zanemarjanja nevarnih odpadkov na
  Free Lakeland to the Austrian Chancellor. The photographs were
+
lokaciji Sellafield. Posredovane so bile avstrijskemu predsedniku
  published in The Ecologist on 27th October under the headline: "Leaked
+
  vlade s strani organizacije 'Radiation Free Lakeland'. Objavljene so
  Sellafield photos reveal ‘massive radioactive release threat.’"
+
  bile 27. oktobra v The Ecologist-u pod naslovom: "Leaked Sellafield
 +
  photos reveal ‘massive radioactive release threat.’'
 
   
 
   
  Read the complete article:
+
  Preberite celoten članek:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Leaked_Photographs_Sellafield
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Leaked_Photographs_Sellafield
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  23. A wake up call for Capenhurst
+
  23. Budnica za Capenhurst
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  American radioactive Uranium Hexaflouride (UF6) leak signals major
+
  Ameriško uhajanje radioaktivnega uranovega heksaflourida (UF6)
  concern for North West residents. Sunday (October 26, 2014) night's
+
  povzroča veliko zaskrbljenost prebivalcem severozahoda ZDA. Uhajanje
  leak of Uranium Hexaflouride from the Honeywell Uranium enrichment
+
  UF6 iz obrata za obogatitev urana Honeywell v Metropolisu, Illinois,
  plant at Metropolis, Illinois, clearly illustrates the kind of
+
  jasno kaže na vrsto nevarnosti, ki so neločljivo povezane s takšnimi
  dangers that are inherent in such plants.
+
  obrati.
 
   
 
   
  Various reports show a cloud of Uranium Hexaflouride drifting away
+
  Različna poročila kažejo oblak UF6, ki se širi iz obrata. UF6 je
  from the plant. Uranium hexafluoride is highly toxic, reacts
+
  visoko toksičen, burno reagira z vodo in je koroziven za večino kovin.
violently with water and is corrosive to most metals.
 
 
   
 
   
  Read the complete article:
+
  Preberite celoten članek:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/A_wake_up_call_for_Capenhurst
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/A_wake_up_call_for_Capenhurst
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  24. Upcoming events
+
  24. Prihajajoči dogodki
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  (just an extract, tell us your events for the next newsletter)
+
  (zgolj kratek opis. Sporočite nam tudi vaše dogodke za naslednje
  more events: http://upcoming.nuclear-heritage.net
+
glasilo)
+
  Več dogodkov: http://upcoming.nuclear-heritage.net
Please feel free to send us your local and international events for
 
this website and the NukeNews!
 
 
   
 
   
 
   
 
   
  01/06/14-June '15: "Bure 365" - decentralized actions against nuclear
+
  01/06/14-June '15: "Bure 365" - decentralizirane akcije proti
                    waste repository in Bure (F)
+
                    odlagališču radioaktivnih odpadkov, Bure (F)
  06/10/14-03/11/14: Uranium Filmfestival at Scharfrichter Kino,
+
  06/10/14-03/11/14: Filmski festival Uran, Scharfrichter Kino,
                     Milchgasse 2, in Passau (D)
+
                     Milchgasse 2, Passau (Nemčija)
  autumn/winter 2014:Jülich atomic research center's high level
+
  jesen/zima 2014:   prevoz visoko-radioaktivnih radioaktivnih odpadkov
                     radioactive waste exports to the USA & protests (D)
+
                    v ZDA - iz Jülich jedrskega raziskovalnega centra +
  01/11/14-02/11/14: Berliner Energietisch's energy conference (D)
+
                     protesti (Nemčija)
  03/11/14-09/11/14: working meeting of ATOMIC BALTIC network/project at
+
  01/11/14-02/11/14: Berlinska energetska konferenca (Nemčija)
                    project house, Am Bärental 6, in Döbeln (D)
+
  03/11/14-09/11/14: delovno srečanje ATOMIC BALTIC, Am Bärental 6,
  07/11/14:     remembrance events in many regions on Sébastien
+
                    Döbeln (Nemčija)
                     Briat - an activist 2004 killed by the Castor train
+
  07/11/14:         spominski dogodki za Sébastiena Briata - aktivista,
  08/11/14 at 11 AM: seminar "Verteilung von Radioaktivität in die/der
+
                     ubitega leta 2004
                    Umwelt - tolerierbares Strahlenrisiko?" at Harald-
+
  08/11/14 ob 11h:   seminar na temo radioaktivnosti, Harald-Koch-Haus,
                    Koch-Haus, Steinstr. 48, in Dortmund (D)
+
                    Steinstr. 48, Dortmund (Nemčija)
  14/11/14-17/11/14: National Summit for a Nuclear Free Future at
+
  14/11/14-17/11/14: Državno srečanje o prihodnosti brez jedrske
                     National 4-H Youth Conference Center, 7100
+
                     energije, National 4-H Youth Conference Center,
                     Connecticut Ave., in MD 20815, Chevy Chase (USA)
+
                     7100, Connecticut Ave., MD 20815, Chevy Chase (ZDA)
  15/11/14:          nationwide action day on nuclear waste (D)
+
  15/11/14:          Aktivnosti in akcije glede radioaktivnih odpadkov
  15/11/14 at 2 PM: rally against Fessenheim NPP at Rathausplatz in
+
                    (Nemčija)
                     Neuenburg (D)
+
  15/11/14 ob 14h:   shod proti jedrski elektrarni Fessenheim; kje:
  15/11/14 at 6 PM: workshop "Radioaktivität in unserer Umwelt" at
+
                     Rathausplatz, Neuenburg (Nemčija)
                     "Nacht der Wissenschaft" at Herrenhäuser Str. 2,
+
  15/11/14 ob 18h:   delavnica na temo radioaktivnosti; "Nacht der
                     building 4113, room A101, in Hannover (D)
+
                     Wissenschaft" at Herrenhäuser Str. 2, building
  17/11/14:          Conference on EU Energy Union - "How to shape Energy
+
                     4113, room A101, Hannover (Nemčija)
                     Policy so as to boost European competitiveness?" at
+
  17/11/14:          Konferenca o energetski uniji EU, Charlemagne
                    Charlemagne Building, European Commission, Brussels
+
                     Building, European Commission, Brussels (B)
                    (B)
+
  26/11/14 ob 13h:   seminar 'Nuclear Waste Council - organizational
  26/11/14 at 1 PM: Nuclear Waste Council's seminar on organizational
+
                     issues surrounding construction & operation of
                     issues surrounding construction & operation of a
+
                     amspent nuclear fuel repository' Näringslivets hus,
                     spent nuclear fuel repository at Näringslivets hus,
+
                     Storgatan 19, Stockholm (S)
                     Storgatan 19, in Stockholm (S)
+
  27/11/14 20h:     ATOMIC BALTIC mreža: Skype konferenca
  27/11/14 8 PM CET: ATOMIC BALTIC network/project's updating Skype
+
  28/11/14-30/11/14: mednarodno srečanje na temo prevoza urana,
                    conference
+
                     Paul-Gerhardt-Haus, Friedrichstr. 10, Münster
  28/11/14-30/11/14: international uranium transports meeting at
+
                    (Nemčija)
                     Paul-Gerhardt-Haus, Friedrichstr. 10, in Münster (D)
+
  29/11/14-30/11/14: simpozij o uranu, Niamey (RN)
  29/11/14-30/11/14: uranium symposium in Niamey (RN)
+
  30/11/14:          "YES or NO, Trident still has to go – NOW!" shod,
  30/11/14:          "YES or NO, Trident still has to go – NOW!" rally
+
                     Faslane nuclear submarines site (UK)
                     at Faslane nuclear submarines site (UK)
+
  01/12/14-05/12/14: Mednarodna konferenca: 'Enhancing the Protection of
  01/12/14-05/12/14: International Conference on Occupational Radiation
+
                    Workers - Gaps, Challenges and Developments' Vienna
                    Protection: Enhancing the Protection of Workers -
+
                    (A)
                    Gaps, Challenges and Developments in Vienna (A)
+
  24/01/15 ob 13h:   "Wrap Up Trident!" Mass Demo at TBC in London (UK)
  24/01/15 at 1 PM: "Wrap Up Trident!" Mass Demo at TBC in London (UK)
 
 
  01/02/15-04/02/15: Health Physics Society 48th Midyear Topical Meeting
 
  01/02/15-04/02/15: Health Physics Society 48th Midyear Topical Meeting
                     in Norfolk/Virginia Beach, VA (USA)
+
                     in Norfolk/Virginia Beach, VA (ZDA)
  21/03/15 at 11 AM: nuclear waste conference at Volkshochschule,
+
  21/03/15 at 11 AM: konferenca o jedrskih odpadkih, Volkshochschule,
                     Wilhelmshöher Allee 19-21, in Kassel (D)
+
                     Wilhelmshöher Allee 19-21, Kassel (Nemčija)
  14/04/15-16/04/15: World Uranium Summit in Québec City (CDN)
+
  14/04/15-16/04/15: World Uranium Summit, Québec City (CDN)
  25/04/15-01/05/15: European Action Weeks For A Future After Chernobyl
+
  25/04/15-01/05/15: Evropski teden aktivnosti za prihodnost po
                     And Fukushima
+
                     Černobilu in Fukušimi
  12/05/15-15/05/15: "Innovation in the Third Millennium" nuclear
+
  12/05/15-15/05/15: "Innovation in the Third Millennium" jedrska
                     conference at Delta Winnipeg hotel, 350 St Mary Ave,
+
                     konferenca, Delta Winnipeg hotel, 350 St Mary Ave,
                     in Winnipeg, Manitoba (CDN)
+
                     Winnipeg, Manitoba (CDN)
  22/05/15 at 2 PM: cultural resistance party with citizens' initiative
+
  22/05/15 ob 14h:   cultural resistance party with citizens' initiative
                     & Kulturelle Landpartie organizers at atomic
+
                     Kulturelle Landpartie organizers at atomic
                     facilities in Gorleben (D)
+
                     facilities in Gorleben (Nemčija)
  summer 2015:      Walk For A Nuclear Free Future from Nuclear Facility
+
  summer 2015:      Walk For A Nuclear Free Future from Nuclear
                     Oakridge, TN to Hiroshima 2015 (USA & J)
+
                     Facility, Oakridge, TN to Hiroshima 2015 (USA & J)
 
  12/07/15-16/07/15: Health Physics Society 60th Annual Meeting in
 
  12/07/15-16/07/15: Health Physics Society 60th Annual Meeting in
 
                     Indianapolis, Indiana (USA)
 
                     Indianapolis, Indiana (USA)
  2015:              Probably Castor transport of high level radioactive
+
  2015:              Verjetno prevoz zabojnikov z visoko radioaktivnimi
                     waste from Sellafield (UK) and of intermediate
+
                     odpadki iz Sellafielda (VB) in srednje
                     level radioactive waste from La Hague (F) to
+
                     radioaktivnimi odpadki iz La Hague (Francija) v
                     Gorleben (D) and protests
+
                     Gorleben (Nemčija) in protesti
  01/09/15-30/11/15: (estimated) main hearing on the Environmental Court
+
  01/09/15-30/11/15: (predvidoma) glavna obravnava na Okoljskem sodišču
                     on SKB's application to build KBS3 final nuclear
+
                     o prijavi SKB za izgradnjo KBS3 končnega
                     waste repository at District Court in Nacka (S)
+
                    odlagališča radioaktivnih odpadkov, na
  10/10/15 at 11 AM: nuclear waste conference at Volkshochschule,
+
                     Okrožnem sodišču v Nacki (Švedska)
                     Wilhelmshöher Allee 19-21, in Kassel (D)
+
  10/10/15 ob 11h:   Konferenca o radioaktivnih odpadkih,
  25/04/16-01/05/16: European Action Weeks For A Future After Chernobyl
+
                     Volkshochschule, Wilhelmshöher Allee 19-21, Kassel
                     And Fukushima
+
                    (D)
 +
  25/04/16-01/05/16: Evropski teden aktivnosti za prihodnost po
 +
                     Černobilu in Fukušimi
 
   
 
   
 
   
 
   
Line 544: Line 543:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  25. About NukeNews
+
  25. O NukeNews
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  NukeNews is a multilingual newsletter system of the Nuclear Heritage
+
  NukeNews je večjezično glasilo mreže Nuclear Heritage Network, ki
Network. It reflects the activities, topics and struggles of
+
  odraža aktivnosti, teme in boje proti-jedrskih aktivistov. Članki so
  anti-nuclear activists connected through this international community.
+
  napisani in prevedeni s strani aktivistov, poleg njihovih običajnih
  The messages are written and translated by activists, additionally to
+
  proti-jedrskih aktivnosti. Cilj NukeNews glasila je obveščanje tako
  their usual anti-nuclear activities. The newsletter aims to inform and
+
  aktivistov kot tudi zainteresirane javnosti.
  update as well activists as the interested audience.
 
 
   
 
   
  Your contributions to the NukeNews are welcome! Send them via email to
+
  Vaši prispevki za naslednjo izdajo NukeNews so dobrodošli. Pošljite
  "news AT NukeNews DOT nuclear-heritage DOT net". The text should be
+
jih preko e-pošte na naslov:
  very brief and in English. Please don't make it longer than one
+
  "news AT NukeNews DOT nuclear-heritage DOT net". Prispevek naj bo
  paragraph. We need a concise headline for your article, and you can
+
kratka informacija v angleščini – ne več kot en odstavek, vključno s
add a link to a webpage providing more information. Deadline for the
+
  strnjenim naslovom in povezavo do spletne strani za boljo
  16th issue of the NukeNews is 7th of December, 2014.
+
  informiranost (neobvezno). Rok za oddajo za NukeNews #16 je 7.
 +
  december 2014.
 
   
 
   
  Spread the word and learn more about the NukeNews:
+
  Več o portalu NukeNews:
 
  http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET
 
  http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET
 
   
 
   
Line 582: Line 581:
 
[[Category: Lithuania]]
 
[[Category: Lithuania]]
 
[[Category: Poland]]
 
[[Category: Poland]]
 +
[[Category: Raw Material Policy]]
 
[[Category: Russia]]
 
[[Category: Russia]]
 
[[Category: Slovakia]]
 
[[Category: Slovakia]]
 
[[Category: Ukraine]]
 
[[Category: Ukraine]]
 
[[Category: United Kingdom]]
 
[[Category: United Kingdom]]
 +
[[Category: Ecodefense]]
 +
[[Category: Fennovoima]]
 +
[[Category: Rosatom]]
 +
[[Category: Slovenian]]

Latest revision as of 13:34, 16 December 2015


NukeNews: Czech | English | Finnish | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*     NukeNews #15 - Proti-jedrski informacijski servis    *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Predgovor
----------------------------------------------------------------------
Pozdravljeni ob 15. izidu večjezičnega glasila mreže Nuclear Heritage
Network! V tokratni številki naši aktivisti poročajo o zadevah, s
katerimi se borijo v Franciji, Ukrajini, na Poljskem, Angliji, Rusiji,
Kanadi in drugih regijah. Teme vključujejo uran, nove reaktorje,
podaljševanje življenjske dobe reaktorjev ter jedrske odpadke.

Avgusta smo imeli NukeNews minikamp v Kaplicah na Češkem. Razpravljali
smo o projektu NukeNews ter možnostih za razširitev in razvoj. Če vas
zanima razprava in doseženi rezultati, lahko pregledate zapiske iz
srečanja na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_mini_camp_in_the_Czech_Republic

Vaši prispevki na naslednjo številko NukeNews so dobrodošli! Več
informacij na koncu glasila (točka 25). Prav tako cenimo podporo v
obliki prevajanja in lektoriranja. Če ste zainteresirani za prevajanje
novic NukeNews v kateri drug jezik, bi bili zelo veseli.


----------------------------------------------------------------------
Povzetek NukeNews #15
----------------------------------------------------------------------
0. Predgovor
1. Pridruži se kampanji Bure365
2. Ukrajina: Novice o načrtih gradnje reaktorja - jedrska elektrarna
  Khmelnitskiy
3. Fotografska razstava "Obrazi urana" na Češkem, Polná
4. Shod proti uranu na Češkem, Brzkov
5. Prizadevanja za neodvisno spremljanje stanja radioaktivnosti na
  severozahodu Anglije
6. Anglija: Peticija Stop Moorside
7. Anglija: 'Ne tako kratka' srečanja - Jedrski vlaki, Carnforth
8. Estonska energetska družba rekla "NE" investiranju v jedrsko
  elektrarno Visaginas
9. Rusija: Mednarodna kampanja za podporo ruskemu
  proti-jedrskemu-gibanju
10. Češka - Slovaška - Madžarska: Novice
11. Japonski strokovnjak po Evropi obvešča o Fukušimi
12. Novo poročilo o stanju svetovne jedrske industrije že na spletu
13. Novice o gradnji jedrske elektrarne na Poljskem
14. Kanada: OPG: Tveganja zaradi Darlingtona so že upoštevana
15. "Yellowcake Trail" - Kanadska zgodovina urana
16. Smolensk: Ruska jedrska industrija laže v uradnih dokumentih
17. Pogodba za gradnjo nuklearke na Poljskem
18. Novice iz zaslišanj v Rusiji
19. Podaljšanje življenjske dobe 4. reaktorja nuklearke Kola:
  nepotrebno tveganje
20. Finska vlada odobrila aktivnosti Rosatoma na Finskem
21. EU odobrila subvencije za jedrsko elektrarno Hinkley Point
22. Fotografije nevarnih odpadkov v Sellafield-u
23. Budnica za Capenhurst
24. Prihajajoči dogodki
25. O NukeNews


----------------------------------------------------------------------
1. Pridruži se kampanji Bure365
----------------------------------------------------------------------
Kampanja Bure365 se je začela junija 2014 z namenom nasprotovanja
projektu "Cigéo". Ta projekt - odlagališče visoko-radioaktivnih
nevarnih odpadkov - bi naj bil zgrajen v majhni vasici Bure na vzhodu
Francije. Proti-jedrske skupine iz Francije in vse Evrope vabijo k
pridružitvi tej kampanji in k organiziranju čim večjega števila akcij.
Dobrodošle so vse vrste solidarnostnih ukrepov: državljanska
nepokorščina, javno opominjanje, neposredne akcije, pravna dejanja...

Preberite poziv:
http://nocigeo.noblogs.org/post/category/translation-en/


----------------------------------------------------------------------
2. Ukrajina: Novice o načrtih gradnje reaktorja - jedrska elektrarna
  Khmelnitskiy
----------------------------------------------------------------------
Dobre novice: uradniki pravijo, da Ukrajina pri izgradnji novih enot
jedrske elektrarne Khmelnitskiy ne bo več sodelovala z Rusijo.

Slabe novice: Še vedno razmišljajo o gradnji novega reaktorja, a z
vključitvijo drugega partnerja. Še več, v začetku septembra je
ukrajinski premier dejal, da se mora vlada do konca leta odločiti o
potencialni lokaciji in partnerju. Govori se o tudi delni (do 40%)
privatizaciji družbe Energoatom. Menijo, da bo privatizacija pomagala
vključiti zasebne investitorje v projekte. Druga možnost za
pridobivanje sredstev je sporazum o izvozu električne energije v EU.
Med možnimi tehničnimi partnerji se omenjajo češka podjetja, vendar je
še veliko negotovosti in pomanjkanja informacij. Kakorkoli že,
pravijo, da obstoječe infrastrukture v nuklearki Khmelnitskiy ni možno
uporabiti.


----------------------------------------------------------------------
3. Fotografska razstava "Obrazi urana" na Češkem, Polná
----------------------------------------------------------------------
Od 24. septembra do 31. oktobra 2014 je potekala fotografska razstava
"Faces of Uranium" (Obrazi urana) avtorja Václava Vašků-ja v pasaži
knjigarne "Kuba and Pařízek" na Češkem, Husovo náměstí 44, Polná.
Fotografska razstava je potekala sočasno z izdelavo študije
izvedljivosti odprtja rudnikov urana Brzkov in Horní Věžnice (vlada je
naročila državnemu podjetju DIAMO, da dokonča to študijo do 30.
septembra 2014). Odprtje fotografske razstave je bilo 24. septembra ob
15.00, prisoten je bil tudi Václav Vašků.

Preberite celoten članek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Photo_Exhibition_%22Faces_of_Uranium%22_in_Poln%C3%A1


----------------------------------------------------------------------
4. Shod proti uranu na Češkem, Brzkov
----------------------------------------------------------------------
Shod proti planiranemu rudarjenju urana se je zgodil 7. septembra
2014, udeležilo se ga je okrog 200 ljudi, večinoma domačinov in
udeležencev iz okoliških mest. Shod je bil organiziran s strani
združenja "Our Future Without Uranium" (Naša prihodnost brez urana),
ki izraža neodobravanje prebivalcev Brzkovega glede namere vlade, da
obnovi rudarjenje urana v prihodnosti, kar bi lahko bilo v nasprotju s
politiko Republike Češke o surovinah, iz leta 1999. V tem času lahko
državljani podpišejo peticijo civilnega združenja imenovano "NE
rudarjenju urana v gorovjih" (okrog 1200 podpisov od julija), ki je
naslovljena na premierja Sobotko.

Preberite celoten članek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/March_against_uranium_in_Brzkov


----------------------------------------------------------------------
5. Prizadevanja za neodvisno spremljanje stanja radioaktivnosti na
  severozahodu Anglije
----------------------------------------------------------------------
'Radiation Free Lakeland' lobira za neodvisno spremljanje radiacije na
severozahodu Anglije. Za nadzor nad radioaktivnostjo bi naj skrbel
Radiation Monitoring iz Lancashire-a (kratica RADMIL),ki je bil
razpuščen pred nekaj leti zaradi rezov v finance.

http://mariannewildart.wordpress.com/2014/09/07/independent-radiation-monitoring-in-nw-what/


----------------------------------------------------------------------
6. Anglija: Peticija Stop Moorside
----------------------------------------------------------------------
Ustvarjena je bila peticija, s katero se želi ustaviti Moorside, ki ga
je industrija opisala kot "največji jedrski razvojni projekt v
Evropi". Kljub temu, da ni rešitve za problem jedrskih odpadkov, se je
vlada odločila za uničenje širokega dela Cumbrie, z namenom izgradnje
novih jedrskih reaktorjev.

Citiramo poslanca Michaela Meacherja: Novo jedrsko elektrarko
potrebujemo enako kot potrebujemo luknjo v glavi!" Prosimo podpišite
peticijo in delite naprej.

https://you.38degrees.org.uk/petitions/stop-moorside-biggest-nuclear-development-in-europe


----------------------------------------------------------------------
7. Anglija: 'Ne tako kratka' srečanja - Jedrski vlaki, Carnforth
----------------------------------------------------------------------
Vlaki, ki vozijo zabojnike visoko-radioaktivnih jedrskih gorivnih
palic, redno vozijo skozi Carnforth. Te vlake, ki vozijo odpadno
gorivo, upravlja DRS (Direct Rail Services) v lastništvu Uprave za
jedrsko razgradnjo. Visoko radioaktivne odpadke prevažajo skozi
nekatera najbolj naseljena območja v Angliji.

http://mariannewildart.wordpress.com/2014/07/19/not-so-brief-encounter-nuclear-trains-at-carnforth/


----------------------------------------------------------------------
8. Estonska energetska družba rekla "NE" investiranju v jedrsko
  elektrarno Visaginas
----------------------------------------------------------------------
Litva in "Hitachi, Ltd." pripravljata načrt za vzpostavitev
projektnega podjetja, da bi zagotovili napredovanje projekta izgradnje
nuklearke Visaginas. Zdi se, da projekt nima veliko možnosti, saj ne
more biti izvajan brez regionalnih partnerjev - Estonije in Latvije.
Estonija je še posebej nenaklonjena vlaganju v novo elektrarno. Sandor
Liive iz podjetja Eesti Energie je dejal, da poceni jedrska energija
več ne obstaja, in če bi Litvanci Estoniji ponudili možnost
investiranja v nuklearko Visiginas (citat iz avgusta 2014), bi bil
odgovor "ne".

Več na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Estonian_energy_company_about_investing_in_Visaginas_NPP:_%22No,_thanks%22


----------------------------------------------------------------------
9. Rusija: Mednarodna kampanja za podporo ruskemu
  proti-jedrskemu-gibanju
----------------------------------------------------------------------
Da ima Rusija specifično razumevanje kaj je nacionalni interes in kaj
ne, ni nič novega. Toda diskriminacija proti-jedrskih aktivistov, še
posebej nevladne organizacije Ecodefense, je dosegla nov nivo, ki
zahteva mednarodni protest.

Na povezavi najdete obsežno platformo za ta namen - v več jezikih.
Prosimo podprite naše prijatelje v Rusiji, saj bo to pomagalo
proti-jedrskemu-gibanju kot celoti:
http://www.dianuke.org/international-appeal-in-solidarity-with-russian-anti-nuke-group-ecodefense-declared-foreign-agent/


----------------------------------------------------------------------
10. Češka - Slovaška - Madžarska: Novice
----------------------------------------------------------------------
Na eni strani so bili načrti za gradnjo dveh novih enot v nuklearki
Temelín na jugu Češke odpovedani zaradi finančnih argumentov. A
poskusi za razširitev jedrske elektrarne Temelín ostajajo, prav tako
za Dukovany - drugo jedrsko elektrarno na Češkem - za vsaj za en
dodaten reaktor za vsako. Po drugi strani pa energetsko podjetje CEZ,
katerega največji lastnik je češka država, načrtuje prevzem delov
slovaškega energetskega koncerna SE, ki je trenutno v lasti
italijanske družbe ENEL, katera se poskuša znebiti nekaterih naložb
izven Italije. Rezultat bi lahko bil nov zagon na Slovaškem in na
Češkem, da vlagajo v nadaljnje jedrske elektrarne z lastnimi
sredstvi.

Mogoče pa tudi z rusko pomočjo, kar se zdi še posebej za primer
Madžarske, kjer celotna zunanje-politična strategija bivšega disidenta
Viktorja Orbana izgleda kot vedno bolj preprosta kopija Putinovih
ruskih teženj po več ozemlja, seveda z močnim interesom za več ruske
jedrske tehnologije in na splošno vedno večjo energetsko odvisnostjo
drugih držav od Rusije. Tukaj so tudi govorice o podpori Kitajske v
določenih državah, kar je gotovo primer z Romunijo.

Več na:
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/328081-stratove-mochovce-zavisi-to-aj-od-kupca/ 
http://hungarianwatch.wordpress.com/2014/05/05/rosatom/


----------------------------------------------------------------------
11. Japonski strokovnjak po Evropi obvešča o Fukušimi
----------------------------------------------------------------------
G. Kazuhiuko Kobayashi iz Japonske, ki je preživel veliko let v
Nemčiji, je znan kot oster kritik jedrskega lobija. To jesen je
ponovno na obisku v Evropi, z namenom osvetliti trenutno situacijo
okoli Fukušime in razkriti plane japonskega jedrskega lobija. Obiskal
je Nemčijo, Poljsko, Avstrijo, Turčijo in Slovenijo. Poleg
informiranja javnosti, z z donacijami, ki jih dobi, podpira otroški
projekt na Japonskem.

Več na:
http://www.youtube.com/watch?v=jyfbEPCNgnY
http://nuclear-news.net/2012/12/04/fukushima-medical-university-hospital-cover-up-an-interview-with-kazihiko-kobayashi/


----------------------------------------------------------------------
12. Novo poročilo o stanju svetovne jedrske industrije že na spletu
----------------------------------------------------------------------
Eno izmed najboljših poročil z informacijami o razvoju svetovne
jedrske industrije je sedaj na voljo v izdaji 2014: World Nuclear
Industry Status Report 2014.

Izdaja za leto 2014 (in prejšnje izdaje) so objavljene na:
http://www.worldnuclearreport.org


----------------------------------------------------------------------
13. Novice o gradnji jedrske elektrarne na Poljskem
----------------------------------------------------------------------
Vrtalna dela na sipinah v kraju Lubiatowo (enem izmed potencialnih
mest za jedrsko elektrarno v Wejherowem, Pomeranii), so bila uspešno
ustavljena za nekaj tednov ali mesecev. Zahvala gre lokalnemu
prebivalstvu, ki nasprotuje projektu. Obstaja tudi možnost, da
konzorcij zamudi rok za končanje poročila o vplivih na okolje (januar
2015). To poročilo je potrebno priložiti javnemu posvetovanju
(razgrnitvi) kmalu za tem, morda že spomladi 2015. Ta tako imenovana
okoljska odločitev je bila pričakovana v drugi polovici 2016. Končna
odločitev o izbiri lokacije pa v letih 2017 ali 2018.

Največji problem ostaja model financiranja. PGE je uspelo pridobiti
štiri "partnerske delničarje" med poljskimi podjetji v državni lasti
(energetika in rudarjenje bakra): ENEA, KGHM Polska Miedź in TAURON
Polska Energia. Sporazum med njimi naj bi oddobril UOKiK, državni
javni varuh za potrošnike.


----------------------------------------------------------------------
14. Kanada: OPG: Tveganja zaradi Darlingtona so že upoštevana
----------------------------------------------------------------------
Stroški jedrskih projektov v Ontariu in drugje so znani po tem, da
njihovi stroški zelo narastejo glede na prvotno predvideno ceno. Od
začetka tega stoletja so se stroški pri vsaj 2 jedrskih objektih v
lasti podjetja OPG (Ontario Power Generation) ekstremno povišali,
gleda na sprva predvideno oceno. Vseeno pa OPG pravi, da so pri
remontu jedrske elektrarne Darlington predvideli ustrezna tveganja v
višini 10 milijard dolarjev.

http://www.thestar.com/business/2014/08/18/opg_says_darlington_risks_are_contained.html


----------------------------------------------------------------------
15. "Yellowcake Trail" - Kanadska zgodovina urana
----------------------------------------------------------------------
Kanadska zgodovina urana. Elliot Lake, Ontario je bil včasih "svetovna
prestolnica urana". V 20 letih delovanja se je poškodovalo več kot 30
jezov, namenjenih zadrževanju uranove jalovine, zaradi česar je veliko
odloženih jedrskih odpadkov in kemičnih strupov doseglo porečje reke
Serpent, ki se izliva v jezero Huron. Do leta 1996, ko so rudnik
dokončno zaprli, so za seboj pustili preko 170.000 ton radioaktivne
jalovine.

http://www.uranium-network.org/images/Canada/Yellowcake%20Series%20WS%2020092010.pdf


----------------------------------------------------------------------
16. Smolensk: Ruska jedrska industrija laže v uradnih dokumentih
----------------------------------------------------------------------
V okviru javnih obravnav o opremljanju nove jedrske elektrarne
Smolensk s poskusnim VVER-TOI reaktorjem, ruska državna jedrska
korporacija Rosatom še vedno javnosti predstavlja iluzijo okoljske
varnosti in ekonomske izvedljivosti gradnje nove nuklearke, z nenehnim
sklicevanjem na neobstoječe prepovedi do alternativ in sanjah o
"varnih" radioaktivnih odpadkov.

Več na:
http://bellona.org/news/nuclear-issues/radioactive-waste-and-spent-nuclear-fuel/2014-09-russian-nuke-industry-lies-official-documents-build-new-reactors-smolensk


----------------------------------------------------------------------
17. Pogodba za gradnjo nuklearke na Poljskem
----------------------------------------------------------------------
Namensko podjetje konglomerata PGE za gradnjo prve jedrske elektrarne
na Poljskem, PGE EJ1, je 12. septembra podpisalo pogodbo s podjetjem
AMEC Nuclear UK Ltd. Pogodba znaša doslej rekordni izdatek na
jedrskemu seznamu trošenja podjetja PGE, 1,3 milijarde PLN(približno
300 milijonov EUR). Mediji poročajo, da je to neto znesek, tako da
davki še naj ne bi bili vključeni.


----------------------------------------------------------------------
18. Novice iz zaslišanj v Rusiji
----------------------------------------------------------------------
Skoraj 30 vprašanj, postavljenih na okrogli mizi o povečevanju
kapacitet moči prvega reaktorja jedrske elektrarne Kalinin sredi
oktobra 2014, je ostalo neodgovorjenih zaradi preložitve srečanja. To
dejstvo sproža pomisleke ali Rosenergoatom, ruski jedrski koncern, ve,
v kaj se podaja.

Podrobnosti:
http://bellona.org/news/russian-human-rights-issues/access-to-information/2014-10-silence-greets-questions-posed-bellona-public-hearing-kalinin-nuclear-reactor-experiment


----------------------------------------------------------------------
19. Podaljšanje življenjske dobe 4. reaktorja nuklearke Kola:
  nepotrebno tveganje
----------------------------------------------------------------------
Od 11. oktobra vsi štirje reaktorjev v jedrski elektrarni Kola
delujejo dlje od predvidene in dovoljene življenjske dobe. V petek,
10. oktobra 2014, se je iztekla življenjska doba še 4. reaktorju.
Center za okolje Kola meni, da podaljšanje življenjske dobe jedrskih
reaktorjev čez načrtovano, prinaša dodatna tveganja.

Preberite celotni članek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Lifetime_extension_of_Kola_NPP_4th_reactor:_an_unnecessary_risk


----------------------------------------------------------------------
20. Finska vlada odobrila aktivnosti Rosatoma na Finskem
----------------------------------------------------------------------
Finska vlada je odobrila aktivnosti Rosatoma, ki zadevajo projekt
Fennovoima. V sredini septembra je vlada glasovala: 10 za in 7 proti.
Posledično je zelena stranka zapustila vlado.

V letu 2010 je finski parlament omogočil tako imenovano jedrsko
elektrarno Hanhikivi, ko so izdali odločbo za elektrarno Fennovoima.
Takrat je nemški gigant E.on imel 34% delež podjetja, Rusija pa ni
bila vključena. Ko je E.on odstopil od projekta, so načrti za gradnjo
skoraj padli. Potem je delež E.on-a prevzel Rosatom in zdaj ima v
lasti eno tretjino Fennovoime. Poleg tega je bila spremenjena zasnova
reaktorja in tudi dimenzije projekta.

Zadnje vesti iz Pyhäjoki-ja so, da se je gradnja cest do predlagane
lokacije jedrske elektrarne začela 16. septembra.


----------------------------------------------------------------------
21. EU odobrila subvencije za jedrsko elektrarno Hinkley Point
----------------------------------------------------------------------
Sprva je Evropska komisija izrazila resne pomisleke o načrtovanem
dogovoru glede določene odkupne cene za električno energijo iz 2
planiranih reaktorjev francoskega jedrskega giganta EDF v Hinkley
Pointu v Angliji. Sumili so, da gre pri predlaganem dogovoru, vrednem
17,6 milijarde funtov, za potencialno potratne in nezakonite javne
subvencije.

Vendar je kasneje bila predlagana britanska državna pomoč jedrski
energiji odobrena 8. oktobra 2014 s strani Evropske komisije. 35-letna
pogodba jamči minimalni prihodek za reaktor. Britanska vlada je
pristala, da plača EDF-u 92.50 funtov na MWh za elektriko iz Hinkley
Point C, kar je dvakrat toliko kot je trenutna vele-prodajna cena
električne energije.

Avstrijska vlada je proti odločitvi komisije napovedala pritožbo na
Evropskem sodišču.

Več na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/PR:Stop_Hinkley_Comment_on_European_Commission_Go-ahead_for_%C2%A317.6bn_Hinkley_Deal


----------------------------------------------------------------------
22. Fotografije nevarnih odpadkov v Sellafield-u
----------------------------------------------------------------------
Fotografije, ki so pricurljale v javnost kot opozorilo na
nepravilnosti, kažejo desetletja zanemarjanja nevarnih odpadkov na
lokaciji Sellafield. Posredovane so bile avstrijskemu predsedniku
vlade s strani organizacije 'Radiation Free Lakeland'. Objavljene so
bile 27. oktobra v The Ecologist-u pod naslovom: "Leaked Sellafield
photos reveal ‘massive radioactive release threat.’'

Preberite celoten članek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Leaked_Photographs_Sellafield


----------------------------------------------------------------------
23. Budnica za Capenhurst
----------------------------------------------------------------------
Ameriško uhajanje radioaktivnega uranovega heksaflourida (UF6)
povzroča veliko zaskrbljenost prebivalcem severozahoda ZDA. Uhajanje
UF6 iz obrata za obogatitev urana Honeywell v Metropolisu, Illinois,
jasno kaže na vrsto nevarnosti, ki so neločljivo povezane s takšnimi
obrati.

Različna poročila kažejo oblak UF6, ki se širi iz obrata. UF6 je
visoko toksičen, burno reagira z vodo in je koroziven za večino kovin.

Preberite celoten članek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/A_wake_up_call_for_Capenhurst


----------------------------------------------------------------------
24. Prihajajoči dogodki
----------------------------------------------------------------------
(zgolj kratek opis. Sporočite nam tudi vaše dogodke za naslednje
glasilo)
Več dogodkov: http://upcoming.nuclear-heritage.net


01/06/14-June '15: "Bure 365" - decentralizirane akcije proti
          odlagališču radioaktivnih odpadkov, Bure (F)
06/10/14-03/11/14: Filmski festival Uran, Scharfrichter Kino,
          Milchgasse 2, Passau (Nemčija)
jesen/zima 2014:  prevoz visoko-radioaktivnih radioaktivnih odpadkov
          v ZDA - iz Jülich jedrskega raziskovalnega centra +
          protesti (Nemčija)
01/11/14-02/11/14: Berlinska energetska konferenca (Nemčija)
03/11/14-09/11/14: delovno srečanje ATOMIC BALTIC, Am Bärental 6,
          Döbeln (Nemčija)
07/11/14:     spominski dogodki za Sébastiena Briata - aktivista,
          ubitega leta 2004
08/11/14 ob 11h:  seminar na temo radioaktivnosti, Harald-Koch-Haus,
          Steinstr. 48, Dortmund (Nemčija)
14/11/14-17/11/14: Državno srečanje o prihodnosti brez jedrske
          energije, National 4-H Youth Conference Center,
          7100, Connecticut Ave., MD 20815, Chevy Chase (ZDA)
15/11/14:     Aktivnosti in akcije glede radioaktivnih odpadkov
          (Nemčija)
15/11/14 ob 14h:  shod proti jedrski elektrarni Fessenheim; kje:
          Rathausplatz, Neuenburg (Nemčija)
15/11/14 ob 18h:  delavnica na temo radioaktivnosti; "Nacht der
          Wissenschaft" at Herrenhäuser Str. 2, building
          4113, room A101, Hannover (Nemčija)
17/11/14:     Konferenca o energetski uniji EU, Charlemagne
          Building, European Commission, Brussels (B)
26/11/14 ob 13h:  seminar 'Nuclear Waste Council - organizational
          issues surrounding construction & operation of
          amspent nuclear fuel repository' Näringslivets hus,
          Storgatan 19, Stockholm (S)
27/11/14 20h:   ATOMIC BALTIC mreža: Skype konferenca
28/11/14-30/11/14: mednarodno srečanje na temo prevoza urana,
          Paul-Gerhardt-Haus, Friedrichstr. 10, Münster
          (Nemčija)
29/11/14-30/11/14: simpozij o uranu, Niamey (RN)
30/11/14:     "YES or NO, Trident still has to go – NOW!" shod,
          Faslane nuclear submarines site (UK)
01/12/14-05/12/14: Mednarodna konferenca: 'Enhancing the Protection of
          Workers - Gaps, Challenges and Developments' Vienna
          (A)
24/01/15 ob 13h:  "Wrap Up Trident!" Mass Demo at TBC in London (UK)
01/02/15-04/02/15: Health Physics Society 48th Midyear Topical Meeting
          in Norfolk/Virginia Beach, VA (ZDA)
21/03/15 at 11 AM: konferenca o jedrskih odpadkih, Volkshochschule,
          Wilhelmshöher Allee 19-21, Kassel (Nemčija)
14/04/15-16/04/15: World Uranium Summit, Québec City (CDN)
25/04/15-01/05/15: Evropski teden aktivnosti za prihodnost po
          Černobilu in Fukušimi
12/05/15-15/05/15: "Innovation in the Third Millennium" jedrska
          konferenca, Delta Winnipeg hotel, 350 St Mary Ave,
          Winnipeg, Manitoba (CDN)
22/05/15 ob 14h:  cultural resistance party with citizens' initiative
          Kulturelle Landpartie organizers at atomic
          facilities in Gorleben (Nemčija)
summer 2015:    Walk For A Nuclear Free Future from Nuclear
          Facility, Oakridge, TN to Hiroshima 2015 (USA & J)
12/07/15-16/07/15: Health Physics Society 60th Annual Meeting in
          Indianapolis, Indiana (USA)
2015:       Verjetno prevoz zabojnikov z visoko radioaktivnimi
          odpadki iz Sellafielda (VB) in srednje
          radioaktivnimi odpadki iz La Hague (Francija) v
          Gorleben (Nemčija) in protesti
01/09/15-30/11/15: (predvidoma) glavna obravnava na Okoljskem sodišču
          o prijavi SKB za izgradnjo KBS3 končnega
          odlagališča radioaktivnih odpadkov, na
          Okrožnem sodišču v Nacki (Švedska)
10/10/15 ob 11h:  Konferenca o radioaktivnih odpadkih,
          Volkshochschule, Wilhelmshöher Allee 19-21, Kassel
          (D)
25/04/16-01/05/16: Evropski teden aktivnosti za prihodnost po
          Černobilu in Fukušimi


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Bure_365
http://www.uraniumfilmfestival.org/de/programm/passau-2014
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Waste_Transport_to_Ahaus
http://berliner-energietisch.net/images/Flyer_HO_final.pdf
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Threats_In_The_Baltic_Sea_Region/Working_meetings/Sixth_meeting
http://www.lagatom.de/?p=3809
http://atommuell-alarm.info/home/termine/
https://content.sierraclub.org/grassrootsnetwork/sites/content.sierraclub.org.activistnetwork/files/teams/documents/Nuclear%20Summit%20Nov%202014.pdf
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://vorort.bund.net/suedlicher-oberrhein/termine.php?year=2014&month=11
http://www.dienachtdiewissenschafft.de/themenfelder/alle-veranstaltungen/veranstaltung-details/title/80.html
http://www.energyconference.eu
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Threats_In_The_Baltic_Sea_Region
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://www-pub.iaea.org/iaeameetings/46139/orpconf2014
http://hps.org/meetings/meeting41.html
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=61&Itemid=273/
http://www.uranium2015.com
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Action_Weeks_For_A_Future_After_Chernobyl_And_Fukushima_2015
http://crpa-acrp.org/conference/
http://www.bi-luechow-dannenberg.de/?page_id=9162
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walk_For_A_Nuclear_Free_Future_2011-2015/Y-12_Nuclear_Facility_Oakridge-Hiroshima
http://hps.org/meetings/meeting37.html
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2015
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling2012
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=61&Itemid=273/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Action_Weeks_For_A_Future_After_Chernobyl_And_Fukushima_2016 


----------------------------------------------------------------------
25. O NukeNews
----------------------------------------------------------------------
NukeNews je večjezično glasilo mreže Nuclear Heritage Network, ki
odraža aktivnosti, teme in boje proti-jedrskih aktivistov. Članki so
napisani in prevedeni s strani aktivistov, poleg njihovih običajnih
proti-jedrskih aktivnosti. Cilj NukeNews glasila je obveščanje tako
aktivistov kot tudi zainteresirane javnosti.

Vaši prispevki za naslednjo izdajo NukeNews so dobrodošli. Pošljite
jih preko e-pošte na naslov:
"news AT NukeNews DOT nuclear-heritage DOT net". Prispevek naj bo
kratka informacija v angleščini – ne več kot en odstavek, vključno s
strnjenim naslovom in povezavo do spletne strani za boljo
informiranost (neobvezno). Rok za oddajo za NukeNews #16 je 7.
december 2014.

Več o portalu NukeNews:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET