PR:AVI:n laitosarviointi ei riitä uraaniluvitukseen - Talvivaara tarkoituksella komm entoi vuodesta toiseen uraania vain säteilyn osalta

From Nuclear Heritage
Revision as of 21:49, 20 May 2014 by Falk (talk | contribs) (Created page with "'''Tiedote 20.5.2014 / Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta''' '''''AVI:n laitosarviointi ei riitä uraaniluvitukseen''''' == <big><big>Talvivaara tarkoituksel...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Tiedote 20.5.2014 / Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta


AVI:n laitosarviointi ei riitä uraaniluvitukseen

Talvivaara tarkoituksella kommentoi vuodesta toiseen uraania vain säteilyn osalta

Kainuun Sanomissa 20.5. esitetyt väitteet kertovat kuinka vaikea ja väisteltävä aihe on kaivosyhtiölle:

Termit talteenotto ja bioliuotus ovat näennäistermejä, joiden avulla ohitettiin lakiteksteissä olevat viralliset termit. Tosiasia on, että uraania ei ole luvitettu louhinnan, murskauksen tai ydinenergialain nojalla. YVA-asetus ei puhu talteenotosta, Ydinenergialaki ei puhu talteenotosta. Tässä on Talvivaaran keskeinen liikeidea, kiertää aiemmat pelisäännöt.

Vaikutusten arviointia on tehty alunpitäen ilman uraani-arviointia. Toiseen kertaan YVA on tehty pelkästään uraanin talteenottolaitoksen osalta, silloinkaan ei uraanin käsittelyn YVA-arviointia tehty kaivoksen kaikkien prosessien osalta. Talteenottolaitokselle menevä uraani kulkee kaikkien prosessien läpi ennen talteenottolaitokselle päätymistä.

YVA-asetuksen (2006) hankeluettelon 6§ 2d -kohdan mukaan jo pienestäkin uraanin käsittelystä on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi. Tuota YVA-asetuksen erikseen vaatimaa uraaninkäsittelyn ympäristövaikutusten arviointia koko kaivoksen osalta ei ole tehty, sitä ei ole kuulutettu, eikä sitä ole huomioitu ympäristöluvassa.


Uraanimalmin käsittelylle ei ole nyt lupahakemusta

Uraanin tärkein käsittelyvaihe on uraanin rikastaminen (irrottaminen malmista), joka tapahtuu rikastuskasoissa rikkihapon avulla. Se tapahtuu siis paljon ennen talteenottoa, ja kuten Talvivaara itse sanoo, niin talteenottolaitos ei muuta edeltävissä prosesseissa tapahtuvia asioita. Talteenottolaitoksen mahdollinen lupa ei myöskään tuo lupaa uraanin rikastukselle rikastuskasoissa. Rikastuskasoihin jäävät yhtiön kertoman mukaan uraanin tytäraineet. Mutta tuskin radon, sillä kaasumaisena se kyllä karkaa huokoisesta kasasta läpipuhallettavan ilman sekaan. Rikastuskasojen ilmapäästöjä ei ole vieläkään suostuttu arvioimaan saati mittaamaan. Miten YVA voisi olla tehty, kun rikastuskasojen ympäristövaikutuksia ei uraanin tytäraineiden suhteen ole arvioitu? Uraanin rikastaminen vaatii erillisluvat, joita ei ole haettu vieläkään, eikä niitä siis ole. Mutta rikastaminen jatkuu ilman lupia...

Olemme huolissamme myös siitä, että työturvallisuuden vaatimia radon-selvityksiä ei ole tehty riittävästi.

Talvivaaran viestintäpäällikkö toteaa myös: "- Uraanipitoisuudet ovat hyvin pieniä, eivätkä Talvivaaran malmi, bioliuotuskasat tai kipsisakka-allas säteile."

Näinköhän. Talvivaaran kaivostoimintaa on säteilyturvakeskuksen (STUK) puolesta pidetty 4.11.2012 alkaen säteilytoimintana. Kipsisakka-altaiden todelliset uraanipitoisuudet paljastuivat vasta marraskuun 2012 suurturman yhteydessä. Tätä ennen yhtiön "meillä ei säteile"-vakuuttelut ilmeisesti riittivät STUK:illekin?

"Tapahtuma ja sitä seurannut tarve antaa veden käytön rajoittamista koskeva suositus osoittivat, että Talvivaaran kaivosalueen vesien hallinta on sellaista toimintaa, että siitä voi aiheutua terveydellistä tai ympäristöhaittaa. Siten toimintaa tulee pitää säteilylain 11 § mukaisena säteilytoimintana."


Lisätietoja:

  • Antti Lankinen, +358 40 594 5622
  • Lasse Flöjt, +358 44 0251009

Uraanilaitoksen sisältävä lupa:

http://www.stoptalvivaara.org
mediadesk AT stoptalvivaara DOT org[1]


  1. For protection against automatic email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol and "DOT" by the dot-character (".").