PR:Jsou informace o podzemním výzkumném pracovišti Bukov natolik problematické, že je Správa úložišť utajuje? Calla se brání žalobou.

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

=> ENGLISH version of this press release

Tisková zpráva ze dne 9. října 2017
http://calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2017&php=tz171009.php

Jsou informace o podzemním výzkumném pracovišti Bukov natolik problematické, že je Správa úložišť utajuje?

Calla se brání žalobou.

Calla se rozhodla domoci se žalobou zpřístupnění zásadní technicko-ekonomické studie realizace výzkumného programu Podzemního výzkumného pracoviště (PVP) Bukov v bývalých uranových dolech na Vysočině, která měla doložit vhodnost lokality pro výzkumnou činnost pro hlubinné úložiště. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) totiž v rozporu se zákonem o svobodném přístupu k informacím odmítla studii a oponentní posudky k ní poskytnout a její rozhodnutí o odvolání potvrdil i ředitel SÚRAO [1].

O vypracování požadované studie rozhodla vláda poté, co se vyskytly pochybnosti o smysluplnosti projektu. Geologická stavba v PVP Bukov se totiž výrazně liší od ostatních pro úložiště vytipovaných lokalit v České republice. Navíc je v Bukově horninové prostředí velmi komplikované, narušené, takže projekt podzemní laboratoře musel být během krátké doby dvakrát zásadně změněn z důvodu vážných potíží při ražbě.

Otazníky se ale vznáší i nad zákonností vlastního rozhodnutí o stavbě nyní již vyraženého PVP Bukov. Smlouva o dílo, jehož cena se vyšplhala na 107 milionů korun mezi SÚRAO a státním podnikem DIAMO jako dodavatelem, byla podepsána v květnu 2013, aniž o tom rozhodla vláda, která je k tomu kompetentní [2]. V prosinci 2016 pak vláda na návrh exministra průmyslu Mládka rozhodla poskytnout dalších 313 milionů korun z jaderného účtu bez výběrového řízení pro s.p. DIAMO pro zajištění provozu PVP Bukov do roku 2019.

A další položky postupně odčerpávané z jaderného účtu ve prospěch Bukova naskakují. Celkové náklady z veřejných prostředků na vybudování, provoz a výzkum do roku 2030 mají činit ještě cca 1,8 miliardy korun [3]. Poté má být vyražena podzemní laboratoř v místě vybraném pro budoucí úložiště a experimenty opět provedeny v již reálných horninových podmínkách.

Edvard Sequens, energetický konzultant Cally řekl:„Studie výzkumného programu pro Bukov musí mít třaskavý obsah, když kvůli němu Správa úložišť odhodila masku transparentnosti. Věřím ale, že se s ní jednou veřejnost bude moci seznámit."

Pavel Doucha, partner advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti s.r.o., doplnil:„Důvody pro neposkytnutí studie, které uvedla Správa úložišť – odkaz na autorský zákon a že jde o pouhou podkladovou informaci pro další rozhodování, jsou účelové a nemají oporu v zákoně. Jsme přesvědčeni, že soud nám dá za pravdu."

Další informace mohou doplnit:

Poznámky:

  1. Rozhodnutí Správy úložišť radioaktivních odpadů z 24. 7. 2017 o odmítnutí žádosti spolku Calla poskytnout studii podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a odvolání - rozklad Cally z 8. 8. 2017 zašleme na vyžádání.
  2. Čerpání prostředků z jaderného účtu na činnost SÚRAO mohlo být podle § 26 odst. 4 tehdy platného atomového zákona činěno výlučně na základě vládou schváleného plánu práce s rozpočtem SÚRAO na příslušný rok. V „Plánu činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2013, tříletý plán a dlouhodobý plán“ nikde není zmínka o PVP Bukov a investicích do něj. A to ani v jiných letech, poprvé se informace o PVP Bukov objevuje až v Plánu činnosti na rok 2016. Ani v dosud platné vládní „Koncepci nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivními odpady v ČR“ se s výstavbou a provozem takového podzemního výzkumného pracoviště nepočítalo.
  3. Podrobně viz vládou v lednu 2016 přijatý dokument „Návrh řešení sociálních důsledků uzavírky uranového dolu Rožná v Dolní Rožínce“.
  4. 4.0 4.1 For protection against automatic email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol and "DOT" by the dot-character (".").