PR:Kainuun ELY-keskuksen toiminnassa aihetta syytteen nostamiseen

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

Tiedote 3.3.2014 / Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta
http://www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote03032014.html


Kainuun ELY-keskuksen toiminnassa aihetta syytteen nostamiseen

Oikeuskanslerin päätös vahvisti Kainuun ELY-keskuksen toimineen vastoin hyvää hallintoa. Hyvän hallintotavan vastaisuus ei sinänsä ole lainvastaista, mutta vakavissa tapauksissa oikeuskansleri voi myös määrätä nostettavaksi syytteen. Talvivaaraa koskien Kainuun ELY-keskuksen hallintotavan jatkumo, virkavelvollisuuden laiminlyönnit ympäristöluvan valvonnassa ja yleisen edun sivuuttaminen ympäristö- ja vesiasioissa ovat niin olennaisia ja jatkuvia, ettei asiaa tulisi jättää pelkän huomautuksen asteelle.


ELY-keskus puolustautuu harhaanjohtamalla

ELY-keskuksen ylijohtaja Pääkkönen puolustautui Kainuun Sanomissa todeten ettei ollut selkeitä lupamääräyksiä:

Lisäksi oikeuskanslerin päätöksessä mainitaan:
"Vesien varastointia kipsisakka-altaaseen koskevasta asiasta ELY-keskus toteaa, ettei vesien varastointia kipsisakka-altaalla ole ympäristölupapäätöksen mukaan kielletty. Lupaehdoissa 5 ja 6 on varastointia koskevat määräykset."

Varsin oudosti ELY-keskuksen esillenostamat lupaehdot 5. ja 6. liittyvät ympäristöluvan Päästöt vesiin osioon, eivätkä suoraan käsittele toiminnanaikaista vesien varastointia sen enempää kuin kipsisakka-altaan käyttötarkoitustakaan. Ko. lupaehtojen maininta "...sade- ja valumavedet, avolouhosten kuivatus- vedet sekä avolouhoksen pintamaan poistoalueilta muodostuvat kuivatusvedet on palautettava kaivoksen liuosvesikiertoon tai varastoitava rakennusaikana kipsisakka-altaalle." lienee ELY-keskuksen omavaltainen oikeutus vesien varastoinnin sallimiselle. Oikeuskansleri Jonkka ei onneksi niellyt harhaanjohtavaa toteamusta, vaan on ymmärtynyt päätöksessään että:
"lupaehdoissa oli veden varastointia kipsisakka-altaaseen koskevat määräykset, jotka koskivat rakennusvaihetta."

ELY-keskus näyttää pitävän kiinni julkisesta harhaanjohtamisesta, vaikka tietäisi olevansa väärässä. Miksei ELY-keskus nostanut esiin 45. ympäristölupamääräystä joka tarkoin määrittää kipsisakka-altaan käyttötarkoituksen ja jäteluokituksen:

45. Kipsisakka-allas on luokitukseltaan tavanomaisen jätteen kaatopaik-ka. Alueelle saa sijoittaa [määräyksessä 29 tarkoitetun,] metallitehtaan tuotannosta muodostuvan, vesilietteenä alueelle pumpattavan loppu-sakan.

Ylijohtaja Pääkkösen ja Talvivaaran lupatulkinnoissa on yhteneväisyyttä - se mitä ei erikseen kielletä, on sallittua. On lupaan kirjaamattakin selvää, ettei tavanomaisen jätteen kaatopaikaksi luokitellulle alueelle voida sijoittaa tai johtaa raffinaattia, vettä tai vaarallisia nesteitä. Erityisen törkeäksi valvojan ja valvottavan yhteisymmärryksestä toteutuneen nestevarastoinnin tekee vuosien aikajänne ja miljoonien kuutioiden volyymi.

Yksi marraskuun 2012 suurturman keskeisistä syistä oli että kipsisakka-altaan rakenne ei kestänyt kipsisakan päälle varastoidun veden hydrostaattista painetta. ELY-keskuksen sallima kipsisakka-altaan käyttö vesivarastona paitsi mitätöi jälleen kerran ympäristönsuojelulain yleiset periaatteet pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta, myös rikkoo ELY-keskusten toimialaan erikseen kirjattua kohtaa "ehkäistä ja torjua ympäristövahinkoja ja -haittoja". Onnettomuustutkintakeskuksen raportinkin vahvistamana tiedämme että kipsisakka-altaan käyttö vesivarastona ei ehkäissyt vaan edesautti suurturman syntyä.


Syyte ja viraltapano paikallaan

Ote laista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista:

1 luku.
3 §.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimiala ja tehtävät

3) valvoa yleistä etua ympäristö- ja vesiasioissa,
... ehkäistä ja torjua ympäristövahinkoja ja -haittoja.

Riippumatta siitä osaako valvova viranomainen lukea yksittäistä ympäristölupaa, ELY-keskuksen toiminta on alisteista myös näille lakiin kirjatuille tehtäville. Selkeidenkään lupaehtojen puuttuminen yksittäiseltä toimijalta ei oikeuta ELY-keskusta piittaamattomuuteen ympäristönsuojelulaista tai laista ELY-keskuksista.

Voidaanko katsoa ELY:n täyttäneen lailliset tehtävänsä tilanteessa jossa ympäristön pilaantumisen merkittävyys on (ELY:n näkemyksestä poiketen) vahvistettu korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja puolen tusinaa järveä kahden suuren vesistön latvoilta on pilattu? Ei. Tilanne johon on tultu johtuu ELY-keskuksen laiminlyönneistä valvonnan ja toimenpiteiden suhteen - "huonosta hallintotavasta". Hallinnolliset instanssit ovat järjestelmällisesti tulleet tähän lopputulemaan, oikeuskansleri viimeisimpänä.

On selvää että Kainuun ELY-keskus on ilmeisen sopimaton tehtäväänsä ja vaikuttaa siltä, että sen virantoimituksessa on syyllistytty rikoislaissa tarkoitettuun virkavelvollisuuksien laiminlyönteihin, jotka ovat olleet olennaisia ja jatkuvia. Asiassa on, jo oikeuskanslerin päätökseen perustuen, syytä tehdä poliisitutkinta.

Oikeuskanslerin päätöksen jälkeen on vaikea löytää perusteita miksi ELY-keskuksen toiminnasta ei ole jo nostettu syytettä. Stop Talvivaara-liikkeessä ja kentällä kuulluissa kansalaiskommenteissa toivotaan oikeuskansleri Jonkan ymmärtävän tapauksen vakavuuden myös yleisen edun näkökulmasta ja syytteen nostamiselle olevan vankat perusteet.


Oikeuskanslerin päätös:

OKV - oikeuskanslerin tehtävät ja toiminta:

Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupa, Sotkamo ja Kajaani:

ja

  • sopimukset/Ymparisto-_ja_vesitalouslupa_-_P-S_ymparistolupavirasto_29.3.2007.pdf

Suomen Luonnon Kainuun ELY-keskuksesta saamien tietojen perusteella Talvivaaralla on varastossa edelleen noin 8,5 miljoonaa kuutiota jätevettä, vaikka jäteveden määrä oli tarkoitus vähentää vuodenvaihteessa viiden miljoonan kuution paikkeille:


http://www.stoptalvivaara.org
mediadesk AT stoptalvivaara DOT org[1]


  1. For protection against automatic email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol and "DOT" by the dot-character (".").