PR:Sijoittajatilaisuuden antia: Kivijärven saastuneita vesiä ei kierretä, varastoallasta ei ehdi rakentaa, sulfaatin poistoon ole varaa

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

Tiedote 19.3.2013 / Stop Talvivaara-kansanliike
http://www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote19032013.html


Sijoittajatilaisuuden antia: Kivijärven saastuneita vesiä ei kierretä, varastoallasta ei ehdi rakentaa, sulfaatin poistoon ole varaa

Talvivaaran sijoittajatilaisuudessa Finlandiatalolla 18.3. toimitusjohtaja Pekka Perä väitti, että turvallisuuden takia vesiä on pakko laskea miljoonia kuutioita pois kaivokselta ennen kevättulvia. Perä väitti myös, että kaivoksella ei ole varaa poistaa sulfaattia vesistä. Perä kertoi edelleen, että saastuneet alueet tullaan kiertämään vesien laskussa, mukaanlukien Lumijoen saastuneet alueet. Kuitenkaan Kivijärven saastuneita vesiä ei kierretä. Tämä jää nähtäväksi, koska Lumijoen varrella on paljon saastuneita alueita, joiden selvittely ja ennallistaminen on laiminlyöty. Lisäksi suuri osa päästöstä on Kivijärvessä, jonka happamoituvista väli- ja alusvesistä sekä sedimenteistä raskaat sulfaatti-suola-metallivedet tulevat huuhtomaan uraania ja metalleja Laakajärveen. Vastaava ongelma, mutta vielä vähemmän ratkaisuyrityksiä, on saastuneella pohjoisen reitillä.


Lisätietoja, sijoittajatilaisuuteen osallistui:

Kuvia Ylä-Lumijärveltä ja sen alapuoliselta Lumijoelta 12.3.2013 FT Heikki Simolan kommentein.

http://www.stoptalvivaara.org
mediadesk AT stoptalvivaara.org[1]


Talvivaaran sijoittajatilaisuus Finlandiatalolla 18.3.2013 - pitkä raportti:

Toimitusjohtaja Perä väitti, että turvallisuuden takia vesiä on pakko laskea miljoonia kuutioita pois kaivokselta ennen kevättulvia. Biokemisti Jari Natunen haastoi tämän kertomalla, että vedet ovat vaarallisia Vuoksen ja Oulujoen vesistöille levittäen mm. edellisen allasturman päästöjä. On ilmeistä, että vedet voidaan varastoida ja ehdotus vesivarastoaltaan rakentamisesta on Aluehallintoviraston kyselyssä (20.2.2013). Perä väitti, että vaikka altaan rakentaminen ei ole rahasta kiinni, niin sitä ei ehdi tekemään ennen kevättulvia. Tämä on erikoinen väite verrattuna marraskuun altaiden rakennusurakkaan. Lisäksi vesien kertyminen on ollut ennustettavissa. (Raahen kultakaivoksella esitettiin keväällä 2012 samanlaisia väitteitä uhaten patomurtumalla, jos taloussyistä keräiltyjä vesiä ei saisi laskea ojaan. Kun lupaehdot eivät sallineet vesien laskua, ne varastoitiin samantien rakennettuihin altaisiin koko sateisen kesän ja syksyn, eivätkä padot murtuneet.)

Perä väitti myös, että kaivoksella ei ole varaa poistaa sulfaattia vesistä. Kaivosyhtiöllä on kuitenkin velvollisuus käyttää parasta käyttökelpoista tekniikkaa ("BAT"), eikä sitä mihin se väittää varallisuutensa riittävän. Kansainvälinen kaivosteollisuus tuntee useita tehokkaita sulfaatin ja raskasmetallien poistomenetelmiä. Kemianteollisuudessa suolojen ja sulfaatin poisto on tunnustettua ympäristölain mukaan pakollista "BAT"-teknologiaa. Lisäksi Perä kertoi Talvivaaran olevan tuotantokustannuksiltaan edullinen kaivos. On erikoista, että muutaman sadan tuhannen tai parin miljoonan kustannus tekisi 200-300 miljoonan euron kustannuksilla operoivasta kaivoksesta kannattamattoman. Kaivosyhtiön varallisuus toki antaa myöten maksaa osakeantinsa järjestäjille 13 miljoonaa euroa:

Perä väitti edelleen, että korvausvelvoitteet jäävät pieniksi, koska Kivijärven rannalla on yksi mökki ja vajaakäytössä oleva seurakunnan leirikeskus ja Kalliojärven rannalla vain jokunen mökki. Perä kertoi myös, että alueen kalastus olisi korvattu aluetta määrittelemättä. Tämä on erityisen huolestuttavaa ja ristiriidassa todellisten riskien kanssa, koska esim. EU-normien mukaiset saasterajat esimerkiksi kadmiumille ovat ylittyneet tai ylittymässä pohjoisen puolen Jormasjärvessä sekä Vuoksen puolella ainakin Laakajärvessä. Marraskuun allasturman edelleen leviävissä päästöissä esimerkiksi uraanin ja alumiinin määrät voivat olla haitallisia paljon pidemmälle vesistöissä ja tulla näkyviin suurimmissakin järvissä. Rauta ja alumiini aiheuttavat happamoitumista sulfaatilla kerrostuneissa vesissä ja happamuuden vaikutus jopa kaloja tappavalla tasolla voi ulottua Jormas- ja Laakajärveä pidemälle, kuten Sotkamon matkailun sydämeen Nuasjärvelle.

Perä kertoi edelleen, että saastuneet alueet tullaan kiertämään vesien laskussa, mukaanlukien Lumijoen saastuneet alueet. Kuitenkaan Kivijärven saastuneita vesiä ei kierretä. Tämä jää nähtäväksi, koska Lumijoen varrella on paljon saastuneita alueita, joiden selvittely ja ennallistaminen on laiminlyöty. Lisäksi suuri osa päästöstä on Kivijärvessä, jonka happamoituvista väli- ja alusvesistä sekä sedimenteistä raskaat sulfaatti-suola-metallivedet tulevat huuhtomaan uraania ja metalleja Laakajärveen. Vastaava ongelma, mutta vielä vähemmän ratkaisuyrityksiä, on saastuneella pohjoisen reitillä.

Lisätietoja, sijoittajatilaisuuteen osallistui:

http://www.stoptalvivaara.org
mediadesk AT stoptalvivaara.org[1]


  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 For protection against automatical email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol.